Протоколно определение № 8379

към дело: 20201230200724
Дата: 11/05/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът
О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1. Обвиняемият А. Р., се признава за ВИНОВЕН, за това, че на 04.11.2020г. през ГКПП-К./П./,/Съгласночл.4, ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между Р.България и Р.Гърция от 2008г./, е направил опит да излезе през границата на страната с Р.Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал.1, пр.2 от НК , във връзка с чл.18 ал.1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия А. Р. престъпление, на основание чл.381 от НПК, във връзка с чл.279, ал.1, пр.2 от НК и във вр. с чл.54 от НК му се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода за срок от 5 / пет / месеца и “Глоба” в размер на 100/сто/ лева .

3. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание “Лишаване от свобода за срок от 5/пет/ месеца за срок от 3 /три/ години от влизане в сила на споразумение.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК във вр. с чл. 67, ал. 6 във вр. с ал. 1 на с.чл. от НК – възпитателна работа по време на изпитателния срок не се налага по отношение на обвиняемият.

4.Веществени доказателства по делото.

5.С престъплението не са причинени имуществени вреди.

6.Разноски по делото не са направени.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

ОБВИНЯЕМ:Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 8379 /05.11.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело № 724/2020 г. по описа на Районен съд [населено място].

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по настоящето Н. Дело.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: