Решение № 8367

към дело: 20201230200303
Дата: 09/28/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е с правно основание чл.638, ал.1, т.1 от Кодекса за
застраховането(КЗ), във връзка с чл.59 от ЗАНН и е образувано по жалба на Л. М.
Г., от село К., О.,ул.“С.К.“ № *, ЕГН:*, срещу НАКАЗАТЕЛНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ***/09.06.2020г. на Началника на РУ-П. към ОДМВР
Благоевград.

В жалбата се изразява становище за неправилност и незаконосъобразност на
издаденото наказателно постановление.Сочи се, че липсва субективния елемент на това деяние, тъй като липсата на застраховка „Гражданска отговорност“ не е
умишлен акт от страна на жалбоподателя,който бил заблуден, че по време на
обявеното извънредно положение в Р България не е задължително заплащането на застраховка „гражданска отговорност“.Освен това се излагат съображения за
приложението на чл.28 ЗАНН. Сочи се, че жалбоподателят е лице на 80 години,
изключително отговорен,без нарушения на ЗДвП, който с това си деяние не е
причинил вреда на никого.
Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното
наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и дава обяснения по случая, представлява се и от процесуален представител-адв.К., която поддържа жалбата по съображенията, изложени в нея и иска НП да бъде отменено.
За ответника по жалбата –РУ –П., редовно призовани, представител не се явява,
не се представлява.
За РП-П. в качеството й на заинтересована страна представител не се явява и не
взема становище по жалбата.

По делото са събрани писмените доказателства. Разпитани са свидетелите В. И. Г. и С. И. Л.

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка,съдът установи от фактическа страна следното :
На 03.06.2020 г. В. И. Г. /полицейски инспектор при РУ-П./, в присъствието на
свидетеля С. И. Л./служител на РУ П./ съставил АУАН на жалбоподателя, за
това, че на същата дата около 11.15 часа в гр. П., по ул.“Р.“ в района
на бензиностанция „Л.“ изхода за С., управлява собствения си автомобил
„Ф. Г." с рег.№***, без да е сключил задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“, с което е нарушил чл.438, ал.1 от КЗ.АУАН е съставен
в присъствие на нарушителя при отказ да го подпише,удостоверен с подписа на
един свидетел-В. С. А..Въпреки отказа ,нарушителят е получил препис
от съставения акт.
Въз основа на акта за нарушение, на 09.06.2020г., Началникът на РУ - П. към
ОДМВР - Благоевград е издал атакуваното НП № ***, в което е
възпроизведена идентична фактическа обстановка с тази отразена в АУАН,при което е направен извода,че жалбоподателят е осъществил нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ, поради което му наложено наказание- Глоба в размер на 250 лева на основание чл.638,ал.1,т.1,във вр. с чл.461,т.1 КЗ. НП е връчено лично на
нарушителя на 17.06.2020 г. видно от разписката към НП, а жалба е изпратена по
пощата на 19.06.2020г.

Посочените в акта за нарушение фактически констатации се потвърждават с
показанията на разпитаните по делото свидетели – В. И. Г. и С. И. Л..От
събраните гласни доказателства се установява ,че при спирането от полицейските служители за извършването на проверка,автомобилът е бил управляван от жалбоподателя,който не представил сключена валидна застраховка „ГО”.Извършена е справка,при която е потвърдена липсата на сключена от жалбоподателя валидна застраховка гражданска отговорност.
Във връзка с проведеното оспорване от страна на жалбоподателя,съдът изиска
справка от Гаранционен фонд относно срока на валидност на изтеклата застраховка „ГО“,касаеща лек автомобил с рег.***,видно от която е ,че е била със срок на валидност до 27.05.2020г.Съответно ,след извършената проверка/03.06.2020г/, жалбоподателят е сключил застраховка „ГО“ на автомобилистите на 17.06.2020г,видно и от представената комбинирана застрахователна полица.

При така установеното, съдът приема от правна страна следното :
Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното
постановление) и в законоустановения 7-дневен срок. Поради това жалбата е
допустима.

Жалбата е неоснователна.
Производството е от административно-наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП и дали е извършено от това лице виновно.
В настоящия казус акта за установяване на административно нарушение е съставен на жалбоподателя за това,че управлява собствения си автомобил „Ф. Г.“ с рег.№***, без да е сключил задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“, с което е нарушил чл.438, ал.1 от КЗ.Същевременно НП е издадено
за нарушение на чл.483,ал.1,т.1 КЗ,визиращ задължение на лице,което притежава
моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република
България и не е спряно от движение да сключи договор за застраховка „ГО“.
Посочената в съставения АУАН материална разпоредба,предвижда,че „Договорите за застраховка "Живот" се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физическо лице“.
В настоящия казус административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл.638,ал.1,т.1,във вр. с чл.461,т.1 КЗ,която разпоредба правилно е приложена от АНО,тъй като предвижда санкция за собственик на МПС,който не е изпълнил задължението си да сключи задължителна застраховка ГО на автомобилистите.Същевременно обаче актосъставителят е приел,че жалбоподателят е извършил нарушение на чл.438,ал.1 КЗ.Изхождайки от принципното положение ,че жалбоподателят се защитава срещу посочените в акта фактически констатации,а не срещу цифровата квалификация на нарушението от една страна и от друга страна като съобрази,че АНО в издаденото наказателно постановление е
приложил правилно нарушената разпоредба ,прие,че се касае за несъществено
процесуално нарушение,което не е ограничило процесуалните права на
жалбоподателя.Съдът прие допуснатата от актосъставителя грешка за фактическа такава,тъй като при записването на нарушената разпоредба са разменени местата на втората и третата цифра-вместо 483,ал.1 КЗ е посочено чл.438,ал.1 КЗ.
Жалбоподателят обаче е разбрал и се е защитавал срещу нарушението,за което е
бил санкциониран,а именно към датата на извършване на проверката ,последният не е имал сключена валидна застраховка „ГО“ на автомобилистите.Следва да се
отбележи,че не се правят възражения в тази насока както от жалбоподателя,така
и от процесуалния му представител.

Коментираната разпоредба визира задължение на лице,което е собственик и
управлява МПС,във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и
действащ договор за задължителна застраховка „ГО“.С поведението си
жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.638,ал.1,т.1 КЗ,тъй като не е
изпълнил задължението си по чл.483,ал.1,т.1 КЗ да сключи задължителна
застраховка „ГО“.На 03.06.2020г Л. Г. е управлявал лек автомобил„Ф.
Г.“ с рег.№***,за който не е имал сключен и действащ договор за
застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите към момента на
извършване на проверката.
Жалбоподателят се защитава срещу този факт като представя договор за
„задължителна застраховка гражданска отговорност“ на автомобилистите,с дата на издаване- 17.06.2020г,тоест две седмици по-късно като счита,че поведението му следва да бъде оправдано.Като основен оправдателен аргумент изтъква заблудата си,че това задължение е отпаднало по време на извънредното положение в Р България.Съдът намира,че този аргумент на жалбоподателя не може да бъде споделен,тъй не е била предвидена такава мярка,нито пък е съобщавана по средствата за масово осведомяване.
В настоящия казус е безспорно,че процесното МПС е регистрирано на територията
на Р България,същото е в движение,автомобилът е собствен на жалбоподателя и Л. Г. е управлявал същия,за което няма спор. Законът забранява както на
собственика, така и на всяко друго лице ,имащо качеството на водач на това
превозно средство да го управлява в случай ,че за същото няма сключена и
действаща към момента ЗЗ“ГО“. Ето защо съдът е на мнение,че поведението на
жалбоподателя осъществява фактическия състав на чл.638,ал.1,т.1 КЗ,поради което правилно е ангажирана административно наказателната му отговорност.
Не са налице и основания за приложението на чл.28 ЗАНН.Фактът,че до този момент жалбоподателят винаги е сключвал застраховка и е бил изряден водач, не може да бъде основание за приемането на случая за маловажен. Приемането на случая за маловажен, отчитайки факта,че застрахователният договор е сключен две седмици след проверката и възприемането на становището на жалбоподателя,че се е заблудил относно липсата на задължение за сключването на застраховка по време на извънредното положение би означавало възприемането на всички случаи за нарушение на чл.638,ал.1 КЗ за маловажни.Следва да се отбележи,че на 03.06.2020г при извършената проверка жалбоподателят е разбрал,че е бил длъжен да сключи застраховка „Гражданска отговорност“,но въпреки това не я е сключил веднага след проверката,а едва две седмици по-късно.Ето защо съдът намира,че не са налице основания за приложението на чл.28 ЗАНН.Важни са и обществените отношения, които се регулират с тази норма,тъй като са гаранция за обезпечаване на пострадалите от пътно- транспортни произшествия.

С оглед на изложените по-горе съображения,наказателното постановление като
правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.Предвид изхода от спора не са налице основания за присъждане на направените от жалбоподателя разноски, касаещи заплатено адвокатско възнаграждение.


Водим от горното и на основание чл.63,ал.1ЗАНН,във вр. с чл.638,ал.1,т.1 КЗ,
съдът
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ***/09.06.2020г на Началника
на РУ-П. към ОДМВР Благоевград, с което на Л. М. Г., от село К., О.,ул.
“С. К.“ № *, ЕГН:*, за нарушение на чл.483,ал.1, т.1 КЗ,на основание чл.
638,ал.1,т.1 КЗ е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 250лв
(двеста и петдесет) лева.

Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред
Административен съд-Благоевград ,в 14 дневен срок от съобщаването му на
страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :