Разпореждане № 9429

към дело: 20201230101147
Дата: 11/09/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е образувано въз основа на искова молба, подадена от И. С. Х.,от гр. Б., ул. „Д.“ № 25, ЕГН *, против „М.“ Е., със седалище и адрес на управление в гр. Б., ул. „***“ № 2, ЕИК ****.
С последователно постановени определения, всички съдии от Районен съд – Петрич са се отвели от разглеждане на делото, с което е изчерпана възможността правораздавателния процес да бъде реализиран в този съд.
Ето защо делото следва да се изпрати на Окръжен съд – Благоевград за
определяне на друг, равен по степен съд, за продължаване на съдопроизводството.
Водим от горното и на основание чл. 23, ал. 3 ГПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

ПРЕКРАТЯВАМ производството по гр. дело № 1147/2020г. по описа на Районен съд – Петрич.

ИЗПРАЩАМ делото на Окръжен съд – Благоевград за определяне на друг, равен по степен съд, който да продължи съдопроизводството.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС – ПЕТРИЧ: