Определение № 1674

към дело: 20191230100657
Дата: 07/16/2019 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството по делото е образувано по искова молба на [фирма] със седалище и адрес на управление – [населено място], ул.“Ч.“ № 6, ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя Н. М. Б. против „Д. Т.“ ЕООД със седалище и адрес на управление – [населено място], [община], ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя Г. П. Д..
Процесът е на етап изпратена на ответното дружество искова молба, с оглед предоставяне възможност за депозиране на писмен отговор.
На 15.07.2019год., е постъпила молба вх.№ 3298 от ищеца, в която същият заявява, че упражнява правото си на отказ от претенцията си, респ. иска делото да бъде прекратено. Отделно и иска от съда да отмени допуснато обезпечение по предходно ч.гр.д.
Съдът, с оглед изложеното, намира следното :
Отказът от иск е направен по надлежния ред /с писмена молба/, както и от надлежна страна /ищцовата такава/, която всъщност и е инициирала настоящето съдебно производство.
Базирайки се върху изложеното, районната инстанция счита, че е десезирана, касателно разглеждане на делото, което от своя страна налага съдебното производство да бъде прекратено.
Водим от горното и на основание чл.233 ГПК, Петричкият районен съд
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 657/2019 год. по описа на Районен съд - [населено място], поради депозиран по надлежния ред от [фирма] със седалище и адрес на управление – [населено място], ул.“Ч.“ № 6, ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя Н. М. Б. - отказ от предявения иск, сторен по реда на чл.233 ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд -Благоевград, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: