Протоколно определение № 8520

към дело: 20201230100407
Дата: 08/25/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, счита, че същата следва да бъде одобрена, поради което и на основание чл. 234 от ГПК,

О П Р Е Д Е Л И: № 8520 / 25.08.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр.д. № 407/2020 г. по описа на
Районен съд – Г. спогодба, по силата на която :
1. К. В. Д., с ЕГН: *, с постоянен адрес: ул. „Х. М.“ № 6, гр. П., общ. П., действащ Ч. адв. Л.М. Г., член на АК - Благоевград, с личен адвокатски номер – *, със съдебен адрес (кантора): ул. „С. К. № 6, с. К., общ. П., наричан по- долу за краткост „ИЩЕЦ“

2. “С. С.“ О.- търговско дружество вписано в Агенция по вписванията- Търговски
регистър с ЕИК:***, със седалище и адрес на управление- град С., улица „Х.И.“ № 3, представлявано и управлявано от Е.И.Б., действащо Ч. адв. Д.Ю.С., с ЕГН: *, наричано по- долу за краткост „ОТВЕТНИК“, а двете заедно наричани „СТРАНИТЕ“,
„СТРАНИТЕ“ като взеха предвид желанието си за доброволно уреждане на спора по образуваното гражданско дело № 407/2020г. по описа на Районен съд- град Петрич и на основание чл. 365 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл. 234 от ГПК, СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. „ОТВЕТНИКЪТ“ признава, че дължи на „ИЩЕЦА“ сума в размер на 1930 лева
/хиляда деветстотин и тридесет/, представляваща сбор от дължими суми по
основание и размер, както следва:
1.1) нетно трудово възнаграждение за месец ноември 2019 година в размер на 480
/четиристотин и осемдесет/ лева;
1.2) нетно трудово възнаграждение за месец декември 2019 година в размер на 480 /четиристотин и осемдесет/ лева;
1.3) нетно трудово възнаграждение за месец януари 2020 година в размер на 485
/четиристотин осемдесет и пет/ лева;
1.4) нетно трудово възнаграждение за месец февруари 2020 година в размер на 485 /четиристотин осемдесет и пет/ лева;

Чл.2. „ОТВЕТНИКЪТ“ признава и се задължава, че ще заплати на „ИЩЕЦА“ и сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща сбор от заплатения адвокатски хонорар по гражданско дело № 407/2020г. и от образуваното обезпечително дело пред ЧСИ-Б.В..

Чл.3. „ОТВЕТНИКЪТ“ „С. С.“ О. се задължава да изплати на „ИЩЕЦА“, Ч. специална
адвокатска банкова сметка на неговия процесуален представител - адвокат Л.М. Г., описаните в чл. 1 и чл. 2 парични задължения в общ размер на 2430( две хиляди четиристотин и тридесет) лева, в следните срокове и размери:
сумата от 607 (шестстотин и седем) лева в срок до 25.09.2020 година;
сумата от 607 (шестстотин и седем) лева в срок до 23.10.2020 година;
сумата от 607 (шестстотин и седем) лева в срок до 25.11.2020 година;
сумата от 609 (шестстотин и девет) лева в срок до 15.12.2020 година;
Чл. 4. (1) Посочената по-горе сума ще бъде платена по следната адвокатска
банкова сметка - IBAN:*** , банка „ДСК“ ЕАД
(2) „ОТВЕТНИКЪТ“ „С. С.“ О. се задължава да спазва стриктно всяка една падежна
дата по чл. 3 по-горе и приема, че в случай на закъснение на което и да е
частично плащане, дори с 2-два дни, „ИЩЕЦЪТ“ ще може да заяви издаването на
изпълнителен лист и съответно да образува изпълнително дело пред ЧСИ, със
съответните последици от това.

Чл. 5 (1) С полагането на подписите си под тази съдебна спогодба, „СТРАНИТЕ“ по
нея, декларират, че с точното изпълнение на поетите в нея задължения, по
описания по-горе начин, ще считат за напълно уредени имуществените си отношения и претенции, които са предмет на гражданско дело № 407/2020 година пред Районен съд- град Петрич и няма да имат за в бъдеще имуществени претенции, произтичащи от действието или прекратяването на съществувалото между страните трудово правоотношение.

Определението не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЪТ, с оглед постигната между страните спогодба

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 407/2020 г. по описа на Районен съд – Г..

Определението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от днес пред ОС –
Благоевград.