Решение № 455

към дело: 20191230100549
Дата: 06/16/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е с правно основание чл.422 ГПК, В. вр. с чл.415 ГПК В. вр. с чл.
240, чл.79 и чл.86 от ЗЗД и чл.9 от ЗПК.
Образувано е по молба на „Б. П. П. Ф. С.“ П., рег.№ *** Ч. „Б. П. П. Ф. С.
А“, К. Б., ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление Г., ж.к.“М. 4“,
Б. П. С., С., представлявано от Д. Д. – зам.У., Ч. Ю. М., срещу Д.
Г. Х., ЕГН: * с постоянен адрес Г. В. ул.Г. Р. № * и настоящ адрес
С. К. Общ. П, ул.Х. Ч. № *.
Посочва се в исковата молба, че при сключване на договор за кредит за покупка
на стоки или услуги с номер CREX-***, Д. Г. Х. е дал съгласието си, освен
посочения усвоен кредит, да му бъде отпуснат револвиращ потребителски кредит
под формата на кредитна карта MasterCard. На 01.08.2017 г. Д. Х. е активирал
предоставената му от ищцовото дружество кредитна карта № CARD-***, с
максимален кредитен лимит в размер на 2 500 лева. Посочено е още, че на
01.10.2017 г. Д. Х. е преустановил редовното обслужване на кредитната му карта,
когато е направил последното плащане по нея, като балансът по същата е в размер на минус 2 643,23 лева, което принудило кредитора да блокира използването й. Въпреки многократните опити за контакт с длъжника и отправените му покани да погаси натрупалите се задължения доброволно, същият не ги е изпълнил, което породило ищеца да потърси съдебна защита на вземането си. В тази връзка се иска от съда да постанови решение, с което да бъде установено, че е налице вземане от страна на „Б. П. П. Ф. С.А“ П., рег.№ *** Ч. „Б. П. П. Ф. С.А“, К. Б., от Д. Г. Х. в размер на 2 410,88 /две хиляди четиристотин
и десет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, представляваща главница по
револвиращ кредит; 232,35 /двеста тридесет и два лева и тридесет и пет
стотинки/ лева, представляваща договорна лихва по кредита за периода от
01.10.2017 г. до 08.02.2018 г.; 144,56 /сто четиридесет и четири лева и
петдесет и шест стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава, на
основание чл.76 от ЗЗД за периода от 08.02.2018 г. до 11.09.2018 г. или общо
дължима сума 2 787,79 лева, ведно със законната лихва върху главницата от
датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до
окончателното им изплащане. При условията на евентуалност се иска от съда да
осъди ответника да заплати на ищеца посочените суми.
Претендират се и съдебни и деловодни разноски, както и възнаграждение за
процесуално представителство.
След като е прието, че исковата молба отговаря на изискванията на чл.127 ал.1 и
чл.128 от ГПК, съдът е разпоредил препис от нея и доказателствата да се връчат
на ответника. Тъй като последният не е открит на посочения адрес на същия е
назначен О. П., на който е връчен препис от исковата молба и разпореждането на
съда, ведно с приложените към исковата молба писмени доказателства.
В законоустановения едномесечен срок е постъпил писмен отговор от адвокат
П. Т., назначена за О. П. на ответника, на основание чл. 47 ал. 6 от
ГПК. С отговора се оспорва редовността, допустимостта и основателността на
предявената искова молба. Изразява становище за недопустимост на предявените искове поради липса на активна процесуална легитимация на ищеца, както и за неоснователност на исковата претенция. Прави възражение за нищожност на приложения договор за револвиращ потребителски кредит, както и искане за отхвърляне на исковите претенции като недопустими, неоснователни и недоказани.
В съдебно заседание ищецът, редовно призован, не се представлява.
Ответникът Д. Г. Х. се представлява от особения си представител адвокат Т., която моли за отхвърляне на иска неоснователен.

От събраните по делото доказателства, от данните по приложеното ч.гр.дело №
14721/2018 г. по описа на РС-В., както и от доводите на страните, всички,
преценени поотделно и в съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявен е положителен установителен иск, в производството, по което ищецът
цели да установи, че ответникът му дължи парични суми по цедирано вземане по
сключен договор за кредит въз основа на издадена заповед за изпълнение на
парично задължение по чл.410 от ГПК. Предявеният иск е процесуално допустим,
тъй К. заповедта е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК,
поради което заповедният съд е указал на заявителя, че в едномесечен срок от
съобщението може да предяви иск за установяване на вземането си.
Разгледан по същество, същият се явява основателен.
По делото не се спори, че между ответникът и „Б. П. П. Ф. С.“ П., рег.№
*** Ч. „Б. П. П. Ф. С.А“, К. Б., ЕИК: ***, са съществували
облигационни правоотношения - сключен Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер CREX-***.
По заявление на ищеца е издадена Заповед № * за изпълнение на парично
задължение по чл.410 от ГПК от 02.10.2018 г. по ч.гр.д.№ 14721/2018 г. по описа
на РС-В., с която е разпоредено на длъжника Д. Г. Х., да заплати на „Б. П.
П. Ф. С.“ П., рег.№ *** Ч. „Б. П. П. Ф. С.А“, К. Б., ЕИК: ***, със
седалище и адрес на управление Г., ж.к.“М. 4“, Б. П. С., С., представлявано от
заместник У. - Д. Д., сумите – 2 410,88 /две хиляди четиристотин и
десет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, представляваща главница по
револвиращ потребителски кредит CREX-*** от 01.08.2017 г., ведно със
законната лихва за забава, считано от датата на депозиране на заявлението в
съда – 01.10.2018 г., до окончателното изплащане на задължението; 232,35
/двеста тридесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ лева, представляваща
възнаградителна лихва по кредита за периода от 01.10.2017 г. до 08.02.2018 г.;
144,56 /сто четиридесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/ лева,
представляваща мораторна лихва, за периода от 08.02.2018 г. до 11.09.2018 г.;
55,76 /петдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/ - разноски за
заплатена държавна такса по делото и 50 /петдесет/ лева - юрисконсултско
възнаграждение.
Заповедта е връчена на длъжника при условията на чл. 47 ал. 5 от ГПК, поради
което заповедният съд е указал на заявителя, че в едномесечен срок от
съобщението може да предяви иск за установяване на вземането си.
Установява се, че на 17.04.2017 г., между ищеца Б. П. П. Ф. С., П. рег.№
***, Ч. Б. П. П. Ф. С., К. Б., К. кредитор, и ответника Д. Г. Х., К.
клиент, е сключен посочения в исковата молба и приложен към нея Договор за
потребителски кредит отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта CREX-*** оторизационен код ***, при
следните параметри: сума на кредита: 1099 лева; месечна погасителна вноска
(средно месечно отклонение на вноска до 1 (една) стотинка) – 194.15 лева; брой
погасителни вноски (без вноски, платени в търговския обект) – 6 броя; обща
стойност на плащанията (с първоначална вноска) – 1164.90 лева; годишен процент
на разходите /ГПР/ - 25.54 %; лихвен процент 22.96 % и дата на погасяване: 5-то
число от месеца.
При сключване на договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер
CREX-*** Д. Г. Х. е дал съгласието си, освен посочения усвоен кредит, да
му бъде отпуснат револвиращ потребителски кредит под формата на кредитна карта MasterCard. На 01.08.2017 г. Д. Г. Х. е активирал, предоставената му от Б. П.
П. Ф. С., П. рег.№ ***, Ч. Б. П. П. Ф. С., К. Б. кредитната карта No
CARD-*** , с максимален кредитен лимит в размер 2500.00 лв. Същият
представлява револвиращ потребителски кредит, който кредитополучателят усвоява посредством всякакви транзакции - теглене в брой от банкомати ATM, плащания, Ч. терминални устройства (POS) и др., осъществени, Ч. издадената му кредитна карта. Върху усвоената сума се начислява годишна лихва и такси за обслужване за използвания период съгласно определения годишен лихвен процент. Съгласно чл.1 и чл.14 от Приложението за отпускане на револвиращ потребителски кредит, за кредитополучателя възниква задължение да заплаща минимална месечна погасителна вноска, представляваща променлива величина, съобразно усвоената сума до пълното погасяване на задължението. Ответникът Д. Г. Х. е преустановил редовното обслужване на кредитната карта на 01.10.2017, когато е последното му плащане по нея, като балансът по същата е в размер на минус 2643.23 лева.
Приложени са Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с
номер CREX-*** оторизационен код *** от 17.04.2017 г., условия към
него, приложение към Договора за отпускане на револвиращ кредит под формата на кредитна карта, Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, уведомително писмо, последно месечно извлечение по кредитна карта № CARD-***, покана за доброволно изпълнение, обратна разписка за предаване на карта. Представен е и Погасителен план към договора за потребителски кредит, в който са посочени дължимите от ответника 6 броя месечни вноски по кредита, всяка в размер на 194,15 лева, с дата на последна вноска – 05.10.2017 г.
От приложеното месечно извлечение по кредитна карта В. връзка с
процесния договор за кредит, се установява, че ответникът не е заплатил цялата
сума, К. дължимата сума по предоставеният му кредит е в размер на 2 643,23 лева
– предмет на настоящия иск.
Представена е последна покана от ищеца, адресирано до ответника Д.
Г. Х. от 14.02.2018 г., с което от Б. П. П. Ф. С., К. Б., с която го
уведомяват, че е преустановил плащането на вноските по договора на 01.10.2017
г., К. в срок от 7-дни, считано от получаване на уведомлението следва да погаси
задължението си. Не са представени доказателства това писмо да е изпратено,
респ. да е достигнало до длъжника.

По искане на ищцовото дружество съдът е назначил изготвянето на съдебно-
счетоводна експертиза, изпълнима от вещото лице С. И. Н., който след К. се
запознае с материалите по делото и извърши проверка в счетоводството на
ищцовото дружество да отговори на следните въпроси: 1. Усвоен ли е кредит с
номер CARD-*** и в какъв размер?; 2. Какъв е бил размерът на задълженията
на ответника към датата на завеждане на заявлението по чл.410 ГПК?
На поставените въпроси вещото лице отговаря по следния начин:
На въпрос № 1 експертът дава отговор, че с договор номер CARD-*** на
ответника Д. Г. Х. е отпуснат револвиращ кредит с кредитен лимит от 2500,00
/две хиляди и петстотин/ лева под формата на кредитна карта MasterCard
активирана на дата 31.07.2017 г. К. е договорено, че усвояването на средствата
може да бъде Ч. теглене в брой на банкомати ATM, плащания Ч. терминални
устройства POS и други форми на разплащане. Вещото лице е установило, че по
визирания кредит CARD-*** са извършени 2 /два/ вида усвоявания: Усвояване
Ч. теглене на банкомат ATM и усвояване Ч. плащане на POS терминал, както следва:
-Усвояване Ч. теглене на банкомат ATM:
На дата 31.07.2017 г. са изтеглени 900,00 /деветстотин/ лева; На дата
01.08.2017 г. са изтеглени 600,00 /шестстотин/ лева; На дата 08.08.2017 г. са
изтеглени 100,00 /сто/ лева; На дата 09.08.2017 г. са изтеглени 100,00 /сто/
лева или общо изтеглени средства 1 700,00 /хиляда и седемстотин/ лева.
-Усвояване чрез плащане на POS терминал:
На дата 03.08.2017 г. са усвоени 50,00 /петдесет/ лева; На дата 04.08.2017 г.
са усвоени 700.00 /седемстотин/ лева или общо плащания Ч. POS терминал 750,00
/седемстотин и петдесет/ лева.
Вещото лице посочва, че освен двата вида усвоявания при тегленето на парични
средства в брой на банкомат ATM са начислявани такси за теглене както следва:
На дата 31.07.2017 г. са начислени 24,00 /двадесет и четири/ лева; На дата
01.08.2017 г са начислени 16,00 /шестнадесет/ лева; На дата 08.08.2017 г. са
начислени 4,00 /четири/ лева; На дата 09.08.2017 г. са начислени 4,00 /четири/
лева или общо начислени такси за теглене на банкомат ATM 48,00 /четиридесет и
осем/ лева. 
Така по поставения първи въпрос вещото лице дава следното заключение: По така представени данни общата сума на усвоените средства включващо теглене на парични средства от банкомат ATM, извършени разплащания Ч. POS терминал и начислените такси за теглене на парични средства в брой възлиза на 2 498,00
/две хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева.
По втория поставен въпрос какъв е бил размерът на задълженията на ответника,
към датата на завеждане на заявлението по чл.410 ГПК а именно 01.10.2018 г.,
вещото лице дава следното заключение:
Съгласно предоставена справка от ищеца „Б. П. П. Ф." С. задължението на
ответника Д. Г. Х. е както следва: Дължима незаплатена главница в размер на 2
410,88 /две хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева;
Дължима лихва за забава включваща, просрочени лихви, просрочени месечни такси за обслужване и възнаградителна лихва в размер на 232,35 /двеста тридесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ лева. Общата сума на задължението на ответника Д. Г. Х., към датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК по договор за револвиращ кредит CARD-***, възлиза на 2 643,23 /две хиляди шестстотин четиридесет и три лева и двадесет и три стотинки/ лева.
Според настоящият състав е възникналото облигационно правоотношение
между ищеца Б. П. П. Ф. С., П. рег.№ ***, Ч. Б. П. П. Ф. С., К. Б. К.
кредитодател, и ответника, К. кредитополучател, в резултат на сключения между
тях Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер CREX-***
оторизационен код *** от 17.04.2017 г., по силата на който кредитодателят
е предоставил на ответника паричен заем, а той се е задължил да го върне, К.
непогасеното от него задължение е в размер на общо 2 787,79 лева.
Кредиторът се позовава на преустановено редовно плащане по обслужване на
кредитната карта на 01.10.2017 г.
Съдът съобразява изтичането на уговорения в договора за кредит
краен срок /падеж/ за окончателно погасяване на задължението – 05.10.2017 г.,
който факт е настъпил още преди датата на подаване на заявлението /01.10.2018 г. /. От страна на ответника не са ангажирани доказателства за извършено пълно и точно плащане по договора.
Поради това съдът приема, че вземането на ищеца е изискуемо в пълния
му размер, претендиран с исковата молба, а именно 2 787,79 лева представляваща неизплатено задължение по договора за потребителски кредит.
По изложените съображения, предявеният положителен установителен
иск следва да бъде уважен изцяло, ведно със законната лихва, считано от датата
на подаване на заявлението – 01.10.2018 г. до изплащане на вземането.
Относно разноските:
При този изход на процеса и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК,
ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски в
настоящото производство, а именно сума в размер на 140,68 лева – внесена
държавна такса, 425,15 лева – възнаграждение за О. П. на ответника, 150,00 лева
– възнаграждение за вещо лице и 100.00 лева – юрисконсултско възнаграждение,
определено от съда при съобразяване на чл. 78 ал. 8 от ГПК /изм. ДВ, бр.
8/24.01.2017 г./ В. вр. с чл. 37 от Закона за правната помощ В. вр. с чл. 25
ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ, или общо разноски 815,83
лева.
Съгласно т. 12 от ТР № 4/18.06.2014 г. по тълк.дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС
и предвид изхода на настоящия исков процес, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените от последния разноски по заповедното
производство, а именно: 55,76 лева – внесена държавна такса, и 50.00 лева -
юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл. 78 ал. 8 от ГПК
/изм. ДВ, бр. 8/24.01.2017 г./ В. вр. с чл. 37 от Закона за правната помощ В.
вр. с чл. 26 от Наредбата за заплащането на правната помощ, или ответникът
следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски по заповедното производство в общ размер на 105,76 лева.
На адвокат П. Т. от АК-Б. следва да се изплати сумата 425,15 лева от внесения депозит, представляваща възнаграждение за осъщественото
процесуално представителство на ответника.
Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземане в полза на „Б. П. П. Ф. С.“ П., рег.№ ***Ч. „Б. П. П. Ф. С.А“, К. Б., ЕИК: ***, със седалище и
адрес на управление Г., ж.к.“М. 4“, Б. П. С., С., представлявано от Д.
Д. – зам.У., Ч. Ю. М., срещу Д. Г. Х., ЕГН: * с постоянен адрес Г.
ул.Г. Р. № * и настоящ адрес С. О., ул.Х. Ч. № *, за сумите по издадената Заповед № **/02.10.2018 г. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д № 14721/2018 г. по описа на РС В., както следва: 2 410,88 /две хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, представляваща главница по револвиращ потребителски кредит CREX № *** от 01.08.2017 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 01.10.2018 г.; 232,35 /двеста тридесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ лева, представляваща възнаградителна лихва по кредита за периода от 01.10.2017 г. до 08.02.2018 г.; 144,56 /сто четиридесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава, на основание чл.76 от ЗЗД за периода от 08.02.2018 г. до 11.09.2018 гадина.

ОСЪЖДА Д. Г. Х., ЕГН: * с постоянен адрес Г. ул.Г Р. № * и
настоящ адрес С. О., ул.Х. Ч. № *, да заплати на „Б. П. П. Ф. С.“
П., рег.№ *** Ч. „Б. П. П. Ф. С.А“, К. Б., ЕИК: ***, със седалище и
адрес на управление Г., ж.к.“М. 4“, Б. П. С., С., представлявано от Д.
Д. – зам.У., Ч. Ю. М., да заплати сторените разноски в исковото производство, а именно, сумата от 140,68 /сто и четиридесет лева и шестдесет и осем стотинки/ лева – представляваща заплатена държавна такса, 100,00 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, 150,00 /сто и пет/ лева,
представляваща заплатен депозит за вещо лице.

ОСЪЖДА Д. Г. Х., ЕГН: * с постоянен адрес Г. ул.Г. Р. № * и настоящ адрес С. О., ул.Х. Ч. № *, да заплати на „Б. П. П. Ф. С.“ П., рег.№ *** Ч. „Б. П. П. Ф. С.А“, К. Б., ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление Г., ж.к.“М. 4“, Б. П. С., С., представлявано от Д. Д. – зам.У., Ч. Ю. М., да заплати сторените разноски в заповедното
производство, а именно, сумата от 55,76 /петдесет и пет лева и седемдесет и
шест стотинки/ лева – представляваща заплатена държавна такса, 50,00 /петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адвокат П. Т. от АК-Б. сумата 425,15 /четиристотин
двадесет и пет лева и петнадесет стотинки/ лева от внесения депозит, представляваща възнаграждение за осъщественото процесуално представителство на Д. Г. Х..
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Благоевград в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи по ч.гр.дело № 14721/2018 г. по описа на Районен съд гр.Варна.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: