Присъда № 732

към дело: 20181230201092
Дата: 12/18/2019 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия З. И. С., роден на *.*.19** г. в гр.Б., с постоянен и настоящ адрес С.К., ул.“П.“ № *, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, автоинструктор, ЕГН – * за ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2018г., в гр. П., в пункта за регистрация на ППС на „КАТ- ПП” на РУ - гр. П., пред служител на РУ - гр. П., Ч. посредственото извършителство на Й. И. Т. от гр. П., съзнателно се е ползвал от неистински частен документ - договор за покупко-продажба на л.а. „Мерцедес Ц 220“ с рег. № СА 4027 РС от 18.12.2017г. , на който е бил придаден вид, че е подписан от продавача С. С. от гр. С. и купувача „З.к." ЕООД-с. К. с управител З. И. С., за да докаже, че съществува описаното правно отношение по придобиване на лекия автомобил, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, пр.1 от НК във вр. с чл. 309, ал.1 от НК, във вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б."б" НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, във вр. с чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА и му НАЛАГА наказание “Пробация”, изразяваща се в следните пробационни мерки :
1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 /шест/ месеца, с
явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него
длъжностно лице два пъти седмично.
2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/
месеца.

ПРИЗНАВА подсъдимия З. И. С., роден на *.*.19** г. в гр.Б., с постоянен и настоящ адрес С.К., ул.“П.“ № *, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, автоинструктор, ЕГН – * за ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2018г., в гр. П., в пункта за регистрация на ППС на „КАТ- ПП” на РУ - гр. П., пред служител на РУ - гр. П., Ч. посредственото извършителство на Й. И. Т. от гр. П., съзнателно се е ползвал от неистинско нотариално удостоверяване с рег. № 8115/18.12.2017г., положено върху договор за покупко-продажба на л.а. „Мерцедес Ц 220“ с рег. № СА 4027 РС от 18.12.2017г. и на което е бил придаден вид, че е положено от нотариус Л. Б. с рег. № 375 на Нотариалната камара с Р. на действие РС-София, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, пр.1 НК във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1, пр. 1 от НК във вр. с чл.55 ал.1, т.2, б."б" НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, във вр. с чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА и му НАЛАГА наказание “Пробация”, изразяваща се в следните пробационни мерки :
1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 /шест/ месеца, с
явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него
длъжностно лице два пъти седмично.
2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/
месеца

На основание чл. 23, ал. 1 НК ОПРЕДЕЛЯ общо най-тежко наказание, измежду
посочените по-горе, наложени на подсъдимия З. И. С. наказания в размер на най–
тежкото от тях, а именно наказание „ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки :
1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 /шест/ месеца, с
явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него
длъжностно лице два пъти седмично.
2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/
месеца.

На основание чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА подсъдимия З. И. С. /с установена по
делото самоличност/, да заплати по сметка на ОД на МВР Благоевград направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 143,30 лева /сто четиридесет и три лева и 30 ст./, както и направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 100 /сто/ лева по сметка на РС – П..

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок от днес, пред
Окръжен съд - гр. Благоевград.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

2.