Решение № 168

към дело: 20181230201245
Дата: 02/21/2019 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

І. ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО
Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.
Образувано е по жалба на С. Д. З., ЕГН *, от Г., ж.к.„С.“ № 16, вх Б .5 А.,
против Наказателно постановление № 145/02.08.2018 г. на Началника на М. Ю. –
Б., с което, за извършено нарушение по чл. 26, ал.2, т.1, б."а" от Закон за
пътищата и на основание чл. 53, ал.1, т. 2 от същия закон е наложена глоба в
размер на 1000 /хиляда / лева.
В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно, т.к. същото е
издадено в противоречие с административно-производствените правила и материално-правните норми, твърди се още, че липсва преценка за приложението на чл. 28 ЗАНН. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло
атакуваното НП като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание
жалбоподателят, редовно призован, не се явява, не се представлява. За
Териториална Дирекция Ю., в качеството на правоприемник на М. Ю. се явява
юрисконсулт, който оспорва жалбата и моли за потвърждаване на атакуваното НП.
За РП – Петрич, призовани в качеството й на заинтересована страна,
представител не се явява и не изразява становище по жалбата. По делото са
събрани писмени и гласни доказателства, подробно описани в протоколите от
проведените с.з
ІІ. ФАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ
Безспорно се установи по делото, че на 27.02.2018г. около 06:10 часа, на ГКПП
К., на трасе „ИЗХОД", посока Р Б. – Р Г., дежурен митнически
инспектор – свид. Д., спира за проверка съчленено ППС: влекач марка „Волво
ФХ 12 420“ с рег. № СО **** АХ с 2 бр. оси, собственост на „Н. Т.“ ЕООД
и свързано с него полуремарке марка „МТДК К“ с per.№ СО***ЕМ с 3 бр. оси.
Автомобилът извършвал движение по републиканската пътна мрежа в посока от Р България за Р Гърция и бил управляван от лицето С. Д. З.. Съгласно
представените пред митническите органи документи, гореописаното ППС превозвало пшеница с бруто тегло 24 880 кг натоварена в Г.С., по маршрут П.В.Л., Р България- ГКПП К. – Р Гърция, с превозвач „И. Т.“ ЕООД с.Л., общ.
С. и водач на ППС-то С. Д. З..
В процеса на проверката, с помощта на везна с автоматично действие № 8487, е
направено измерване на теглото на описаното по - горе съчленено ППС, при
което е констатирано, че са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001 г.
на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС /Наредбата/. Установена е обща маса на ППС – 39.360 тона и по оси както следва: основно ППС /влекач/: първа ос - 6.880 тона; втора ос /задвижваща/- 11.740 тона /при допустимо
максимално натоварване 11.5 тона/; допълнително ППС /полуремарке/: първа ос -
6.760 тона; втора ос – 6.860 тона и трета ос – 7.120 тона.
За извършения контрол за спазване на допустимата максимална маса, допустимото максимално натоварване на ос и допустимите максимални размери на ППС е издадена квитанция, ведно с кантарна бележка към нея. Резултатите от проверката и направените констатации са отразени в Протокол за извършена проверка № 317 от 27.02.2018г.
От водача били изискани разрешително или квитанция за платени пътни такси, но същият не представил такива, поради което, с оглед констатираното превишаване на втора ос/задвижваща/ със 240 кг проверяващите заключили, че се касае за нарушение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗП и на място съставил акт за нарушение на водача – АУАН № 81 от 27.02.2018г.
Въз основа на така съставения акт е издадено и атакуваното НП №
145/02.08.2018г., с което, за описаното в акта нарушение на чл. 26, ал. 2, т.
1, буква "а" от ЗП, на основание чл. 53, ал.1, т. 2 ЗП на водача С. Д. З. е
наложена Глоба в размер на 1 000 лева.
Разпитаните в съдебно заседание митнически служители потвърждават и излагат в кратък разказ извършените проверки и направените в резултат на тях констатации, идентични с изложеното в АУАН и НП.

ІІІ. ПРАВНИ ИЗВОДИ
Имайки предвид направените фактически констатации, становищата на страните и приложимия закон, първоинстанционният съд прави следните правни изводи:
Относно допустимостта на жалбата
Жалбата, с която е сезиран съдът, е процесуално допустима. Същата е депозирана от лице, което има интерес от провеждането на настоящото производство, срещу акт, подлежащ на оспорване пред РС – Петрич. Спазен е и законоустановеният 7 дневен срок, считано от датата на връчване на препис от НП.
Относно основателността на жалбата С обжалваното НП жалбоподателят е санкциониран на основание чл. 53, ал.1, т. 2 от ЗП за нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗП . Съгласно посочената санкционна норма, наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите
на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г", т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41
или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности: т.2 –
движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя.
Както бе посочено по – горе, в атакуваното НП е посочено, че на 27.02.2018г. на
ГКПП Кулата по републиканската пътна мрежа в посока от Р България за Р Гърция
жалбоподателят управлявал тежкотоварно извънгабаритно ППС, за което е
установено, че е с обща маса 39.360 тона при максимално допустима 40.000 тона и
с по- голямо натоварване на втора ос/задвижваща/ на основното ППС –влекач -
11.740 тона /при допустимо максимално натоварване 11.5 тона/, като в процеса
на проверката водачът не е представил документ за заплатена такса, издадена от
Агенция „Пътна инфраструктура. Така описаното деяние е квалифицирано като
нарушение на посочената по – горе разпоредба на чл. 26, ал.2, т.1 б."а" от
Закона за пътищата.
Нормата на чл. 26, ал.2, т.1 б."а" от ЗП пък регулира специалното ползване на
пътищата като постановява, че такова не може да бъде осъществявано от извън-
габаритни и тежки ППС без разрешение. За този вид ППС следва да има разрешение от администрацията управляваща съответния път.
Налице е несъответствие между фактическо описание на нарушението и неговата
правна квалификация. От текстовата част на НП следва, че С. З. е управлявал
тежко ППС без да е заплатил необходимата за това такса, а деянието е подведено под правна норма, която въвежда забрана това да се извършва без разрешение.
Пълното фактическо и правно единство на админитстративното обвинение е
абсолютна предпоставка за законосъобразност на административно наказателното производство, т.к. гарантира възможността на лицето да разбере в какво е обвинен, респ. – да реализира адекватно правото си на защита. Съответно липсата на такова тъждество винаги представлява съществено процесуално нарушение, което ограничава правото на защита на жалбоподателя и представлява самостоятелно основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.
С оглед на гореизложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено, поради което и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145/02.08.2018 г. на Началника на М. Ю. – Б., с което на С. Д. З., от Г., област Б.,ж.к.„С.“ № 16, вх Б .5 А. за
извършено нарушение по чл. 26, ал.2, т.1, б."а" от ЗП, на основание чл. 53, ал.
1, т. 2 от същия закон му е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС Б., в 14
дневен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: