Решение № 8380

към дело: 20201230200127
Дата: 10/20/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.
Обжалвано е Наказателно постановление № 314а-8/17.01.2020 г. на Началника на РУ Петрич при ОД на МВР гр. Благоевград, с което на Д. М. В. от гр. П. с ЕГН *
е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лв., за
нарушение по чл. 194, ал. 3, вр. чл. 218 б от НК на основание чл. 218 б от НК.
Жалбоподателят Д. М. В. не се явява в съдебно заседание. В жалбата се излагат
доводи за приложение на чл. 28 ЗАНН.
Въззиваемата страна РУ Петрич не изпраща представител в съдебно заседание.
Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:
Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е било санкционирано,
поради което се явява ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.
По прокурорска преписка № 02001/2019 г. по описа на Р. П. гр. Петрич била
извършена предварителна проверка с оглед събиране на достатъчно данни за
извършено на 15.09.2019 г. престъпление кражба на заредено на бензиностанция
„ЕКО-Кулата“ гориво на стойност 58.43 лв. Въз основа на събраните данни в хода
на проверката наблюдаващият прокурор установил, че Е.Д.Ш. от с. К., общ. П., работи като касиер при бензиностанция „Еко - Кулата", разположена край път Е-79. На 15.09.2019 г. през деня, Е.Д.Ш. била дневна смяна и работела на касата на обекта. Около 10,30 часа, в района на бензиностанцията пристигнал лек автомобил с peг. № РК 56-24 ВН, управляван от Д. М. В. от гр. П.. В. паркирал автомобила до бензиноколонка с номер 7, след което заредил гориво на стойност 58,43 лева. Д. М. В. решил да извърши кражба на зареденото гориво от бензиноколонка номер 7, като за целта влязъл в обекта и поискал от касиерката да му развали банкнота от пет лева. След като касиерката приключила с операцията й казал, че й бил платил зареденото гориво, въпреки, че не го бил платил, качил се в леката кола и потеглил.
Е.Д.Ш. веднага направила ревизия на касата и установила, че липсвала сумата от 58,43 лева. Ето защо поискала от управителя на бензиностанцията копие от записите на камерите, монтирани в обекта. Ш. прегледала записите от камерите разположени в района на обекта и установила, че кражбата на гориво била извършена от водача на лек автомобил с peг. № РК 56-24 ВН. Обадила се на тел. 112 и съобщила за извършеното престъпление. Изготвила и жалба до Началника на РУ Петрич. В хода на извършената проверка, полицейските служители изискали от управителя на „Еко - Кулата" записите от камерите, касаещи извършеното престъпление. След получаването на записите ги прегледали и установили водачът, който не бил заплатил зареденото количество гориво и регистрационния номер на МПС-то. При направената справка в Централна база -
КАТ, било установено, че собственик на лек автомобил с peг. № РК 56- 24 ВН е
лицето В.Б., майка на Д. М. В. от гр. Перник с ЕГН *, но се управлявал само и единствено от Д. В.. Същият на 15.09.2019 г. извършил кражба на дизелово гориво на стойност 58,43 лева. Д. М. В. на 15.10.2019 г. доброволно върнал сумата от 58,43 лева, каквато била стойността на откраднатото от него дизелово гориво. Полицейските служители още същия ден с разписка предали парите на жалбоподателката Е.Д.Ш..
Анализирайки данните по преписката наблюдаващият прокурор приел, че в случая
осъщественото от страна на Д. В. М. съставлява състав на престъпление с правна
квалификация по см. на чл. 194, ал. 3 от НК – кражба в маловажен случай, и
доколкото били налице основанията на чл. 218 Б от НК за налагане на
административно наказание глоба след като отказал със свое постановление от
22.11.2019 г. да образува досъдебно производство изпратил материалите по
преписката по компетентност РУ Петрич за издаване на наказателно постановление съобразно чл. 424, ал.5 от НК за налагане на административно наказание глоба на В. на основание чл. 218 Б ал.1 от НК за извършеното от него деяние по чл. 194, ал. 3 от НК.
Въз основа на получения прокурорски акт в РУ Петрич бил съставен на
жалбоподател В. акт – АУАН № 314а-8/1301, бланков № 081647, серия Т от
29.11.2019 г. /въпреки чл. 36, ал.2 от ЗАНН/, а впоследствие било издадено и
атакуваното наказателно постановление.
Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз
основа на: постановление за отказ да се образува досъдебно производство, АУАН, прокурорска преписка. Фактическата обстановка се установява и от показанията на разпитаните в хода на съдебното заседание свидетели С. и М.. Показанията на същия са логични, последователни и в съответствие със събраните по делото доказателства.
При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че е налице основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление като
незаконосъобразно.
Разпоредбата на чл. 36, ал.2 от ЗАНН указва, че административнонаказателното
производство не се образува със съставянето на акт, когато производството е
прекратено от съд или прокурор и е изпратено на наказващия орган. В рамките на
своите правомощия административно – наказващият орган е пристъпил към издаване на наказателно постановление въз основа на постановлението на РП Петрич от 22.11.2019 г., но издаването на постановлението е сторено в разрез с
изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗАНН. Именно нормата на чл. 57, ал.1 от ЗАНН
сочи какви реквизити трябва да съдържа наказателното постановление като в т.5
са изброени – описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено,
обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го
потвърждават. Това задължение в случая не е изпълнил административно –
наказващият орган, с което е ограничил правото на защита на санкционирания да
разбере за какво точно е подведен към административна отговорност. Излагането на обстоятелствата на нарушението /в конкретния казус – инкриминирано деяние по чл. 194, ал.3 от НК/ от страна на прокурора в неговия акт не освобождава административно – наказващият орган да изпълни задълженията си така, както му вменява чл. 57, ал.1 от ЗАНН при издаването на наказателното постановление. В НП нарушението е описано по следния начин: „не е заплатил зареденото от него гориво …“. Липсва каквато и да е информация за противозаконно отнемане на горивото, както и кое е лицето, от чието владение е била отнета вещта и дало ли е съгласие за това. Незаплащането на гориво, така както е описано в НП може да стане по много причини, включително и неволно, поради объркване, както е посочил соченият за нарушител в обясненията си. Това са обстоятелства, без които не би могло да се стигне до извод че е изпълнен състава на кражбата в хипотеза, позволяваща приложението на чл. 218б от НК. Това неизпълнение от страна на административно – наказващият орган се преценя от съда за съществено процесуално нарушение, опорочаващо наказателното постановление и налагащо отмяната му изцяло като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното ПРС – 3 н. с.

Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 314а-8/17.01.2020 на Началника на РУ на МВР - Петрич , с което на Д. М. В. от гр. П. с ЕГН * е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лв., за нарушение по чл. 194, ал. 3,
вр. чл. 218 б от НК на основание чл. 218 б от НК.
Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Благоевград по реда на АПК.РАЙОНЕН СЪДИЯ: