Протоколно определение № 601

към дело: 20191230200570
Дата: 10/09/2019 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Съдът е на мнение, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото върнато на РП-П.. Проведени са няколко с.з., за които обвиняемият е бил уведомяван чрез преводачите за съответните дати, същият не се явява в нито едно от с.з. С оглед на обстоятелството, че производството по делото се разглежда по реда на Глава 29 НПК, участието на обвиняемият е задължително, необходима е неговата воля за изразяване на съгласие относно сключеното между страните споразумение. Ето защо неявяването на обвиняемия е пречка за разглеждане на делото по този ред.
С оглед на горното и на основание чл. 382 ал.8 и ал.9 НПК, съдът

О п р е д е л и № 601/ 09.10.2019 г.

НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №570/2019 г. по описа на РС-П.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №570/2019 г. по описа на РС-П..

ВРЪЩА делото на РП-П. за внасяне на обв.акт срещу обвиняемия П. В. Д., от Р.Г..

Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: