Решение № 8261

към дело: 20201230200277
Дата: 08/20/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА обвиняемия Д. Ж. С., [дата на раждане] в [населено място], с адрес [населено място], ул.„С.“ № ***, български гражданин, неграмотен, неженен, във фактическо съжителство с В. Й. С., неосъждан, безработен, ЕГН- [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2018г. в [населено място], на ул. „С.” № ***, като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак, е заживял на съпружески начала с лице от женски П. ненавършило 16-годишна възраст, а именно с В. Й. С., ЕГН [ЕГН], [дата на раждане] в [населено място] – престъпление по чл. 191, ал.1 НК.

На основание чл.378, ал.4, т.1 НПК, във вр. с чл.191, ал.1 НК, във вр. с чл.78а, ал.1 ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Д. Ж. С., като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/

Решението подлежи на протестиране и обжалване в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд - [населено място].
РАЙОНЕН СЪДИЯ: