Решение № 237

към дело: 20201230200054
Дата: 07/09/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

І. ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО

Производството е с правно основание чл. 59 ЗАНН.

Образувано е по жалба на Х. Й. Т., с ЛНЧ- *, в качеството му на
управител и законен представител на „Т.А.Д. - 05" О. , вписано в ТРРЮЛНЦ при
Агенция по вписванията с ЕИК- 101703390, със седалище и А. на управление село
Първомай, община П., област Б., с А. за съдебна кореспонденция: град П., У."
Пере Т." №6, .1, Ч. пълномощника адвокат Петя Живкова Х., АК – Б., против
Наказателно постановление /НП/ № 1-14/20.01.2020 г. на Директора на Р. И. по О.
С. и водите /Р./ – Г. Б..
С посоченото НП на дружеството жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл. 135, ал.1, т.3 във вр. с
чл.44, ал.2 и чл.48, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на
атакуваното наказателно постановление, издадено при допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила и на императивните разпоредби на закона,
както и че констатациите направени в акта за административно нарушение не
отговарят на действителността, а наложената санкция е непропорционална на
извършеното нарушение. Отделно от това цялото административно-наказателно
производство е осъществено в грубо нарушение на процесуалните правила, поради което се иска от съда да постанови решение, с което да го отмени изцяло.

В съдебно заседание, пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата, моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното НП като неправилно и незаконосъобразно.

За Р.- Г. Б. се явява юрисконсулт Топчиев. Последният моли съда да остави без
уважение депозираната жалба, като неоснователна. Твърди, че актът и НП са
издадени при спазване на изискванията на чл. 42 и 57 ЗАНН, както и счита, че е
безспорно доказано извършеното административно нарушение.

Р. П. – П., редовно уведомена, не изпраща представител.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства, подробно описани в
протоколите от проведените съдебни заседания.
ІІ. ФАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ

След обстоен анализ на събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства, съдът прие за доказана следната фактическа обстановка:

Безспорно се установи по делото, че на 07.12.2016г., служители на Р. – Б. –
свид. С. В. и В. Х., извършили проверка на обект – шивашки цех, разположен в
С., О., експлоатиран от дружеството жалбоподател "Т.А.Д. - 05" О.. с. Първомай,
общ. П., представлявано понастоящем от управителя Х. Й. Т..
Установено е в хода на проверката, че от дейността на „Т.А.Д. – 05“ О. се
образуват отпадъци с кодове: 04 02 09, 04 02 99, 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01 и
20 01 21*, за които дружеството има заверени работни листове. „Т.А.Д. – 05“ О.,
като лице, от чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци, е
следвало да води отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, съдържащо информация за: дата на образуване на определен вид отпадък; образувано количество отпадък; дата на предаване на отпадъка; на кой е предаден образувания отпадък - име. ЕИК. основание за притежание на отпадъка; количество на предадения отпадък.
Установено е, че дружеството има заверени на 03.06.2015 г. три броя отчетни
книги за отпадъците по приложение № 1 от Наредба № 1. При проверка на отчетната книга водена за отпадък с код 04 02 09 - отпадъци от смесени материали /импрегниран текстил, еластомер, пластомер/ е установено, че съгласно направените записи отпадъкът се предава на „Енвиронман -Тео-България" О., Г. П., като е вписвано, че се извършва ежемесечно, в края на месеца. При проверката не са представени договор за предаване на отпадък с код 04 02 09 сключен между двете дружества, становище по доклад за основно охарактеризиране на отпадъкът подлежащ на депониране и документи удостоверяващи предаването на отпадъка за датите вписани в книгата, както следва: 30.06.2015 г., 30.07.2015 г., 30.08.2015 г., 30.09.2015 г., 30.10.2015 г., 30.11.2015 г., 23.12.2015 г., 30.01.2016 г., 29.02.2016 г., 30.03.2016 г., 30.04.2016 г., 30.05.2016 г., 30.06.2016 г., 30.07.2016 г., 30.08.2016 г., 30.09.2016 г., 30.10.2016 г.,
30.11.2016 г. В изготвения годишен отчет за календарната 2015 г., в попълненото
приложение № 9 за отпадък с код 04 02 09 е посочено, че същият в количество
0,390 т е предаден на „ЕТБ" О.. С писмо изх.№ 1098/22.12.2016 г. на Р.-Б. е
изискана от „ЕТБ" О. информация относно приети от „Т.А.Д.- 05" О. в периода
01.01.2015 г. - 01.12.2016 г. отпадъци с код 04 02 09 и документи
удостоверяващи евентуално извършвана услуга, като договор, фактури, кантарни
бележки, приемо-предавателни протоколи. От страна на „ЕТБ" О. /писмо вх. №
1098(1)/29.12.2016 г./ е представена информация за приемане само на отпадък с
код 20 03 01, но не и за отпадък с код 04 02 09.
При гореустановеното проверяващите приели, че „Т." О. в горепосочения период, а
именно м. юни 2015 г. до м. ноември 2016 г. ВОДИ невярна отчетност за отпадъци
с код 04 02 09, тъй като е посочено предаване на „ЕТБ" О., без това да е реално
извършено, доколкото не са представени доказателства – договор, фактури,
кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, издадени от „ЕТБ" О..
За установените по време на проверката обстоятелства е съставен констативен
протокол № 66-14/07.12.2016 г. Съставен е и акт за установяване на
административно нарушение № 1-14/02.03.2017 г. от актосъставителя С. А. В.,
главен експерт към Р. – Б., в присъствието на М. Л. К. – Г. и Н. Г. М.,
в който описала визираното по-горе нарушение, като приела, че с това
дружеството е нарушило разпоредбата на чл. 135, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 44,
ал. 2 и чл. 48. ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012
г.), във връзка с чл. чл. 7, т. 1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ. бр.51/2014 година).
АУАН е връчен на 16.03.2017 г. на физическото лице Е. И. С., назначен от
управителя на дружеството жалбоподател със Заповед № 008/09.06.2016 г. като
отговорник за съхранение и предаване на производствените и опасни отпадъци,
които се генерират в шивашкия цех.
На 22.03.2017 г. е постъпило възражение от дружеството жалбоподател „ТАД-05“
ЕООД, в което се посочва, че така съставения акт не съответства на обективната
действителност и е съставен неправомерно на дружество „ТАД – 05“ ЕООД, а следва да бъде съставен на физическото лице Е. И. С., който е назначен от управителя на дружеството със Заповед № 008/09.06.2016г. като отговорник за съхранение и предаване на производствените и опасни отпадъци.
По делото е приложена резолюция изх.№ Z-135/29.06.2017 г. за спиране на
административно наказателното производство от Директора на Р.-Б. А.
Г., в която се посочва, че при проверка редовността на АУАН №1-
14/02.03.2017 г. е установено, че същият е бил предявен на 16.03.2017 г. за
подпис на лице различно от управителя - г-н С. А., поради което е
налице нередовно връчване на акта, тъй като в представеното към преписката
нотариално заверено пълномощно рег. № 4747/16.12.2015 г., липсва изрично
изявление упълномощеното лице да представлява дружеството като подпише и получи акта. Предвид изложеното, с писмо изх. № 329/27.04.2017 г. АУАН е изпратен за връчване Ч. РУ – П.. От писмо на РУ – П. вх. № 329(1)/27.06.2017 г., с
приложена към него докладна записка от 23.06.2017 г., се установява, че след
многократно посещение на адреса управителят на дружеството не е установен, т.к. се намира в Р Гърция и не посещава Р България. Именно поради това актът не е
предявен и подписан от управителя на дружеството.
Предвид многократните неуспешни опити за връчване на Акт № 1-14/02.03.2017 г.,
на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, е спряно административно наказателното
производството до датата на връчване на акта. АУАН е бил връчен отново на
управителя на дружеството Х. Й. Т. на 18.12.2019 г. На 27.12.2019 г. е постъпило възражение вх.№ 4085/27.12.2019 г. от Х. Й.Т., в качеството му на управител и законен представител на „Т.“ О., в което възразява срещу констатациите в същия, както и по цялостната проведена процедура по установяване на административно нарушение. Твърди, че административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, както и че не са били налице основания за спиране на административно-наказателно производство, нито пък е бил уведомен по какъвто и да е начин за спирането му.
Моли да бъдат взети предвид възраженията му и да се предприеме прекратяване на административно-наказателната преписка, поради неиздаване на НП в
законоустановените срокове.
Въпреки направеното възражение, въз основа на така съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление № 1-14/20.01.2020 г., в което
административно наказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа
обстановка и е подвел нарушението под разпоредбата на чл. 135, ал. 1, т. 3 във
вр. с чл. 44, ал. 2 и чл. 48. ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ДВ,
бр. 53/2012 г./, във връзка с чл. чл. 7, т. 1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г.
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр.51/2014 година/.
По делото са разпитани в качеството на свидетели – С. А. В., В. С. Х., М. Л.
К. – Г.и Н. Г. М., служители в Р. – Б., както и Е. С. – служител в
дружеството – жалбоподател.
В съдебно заседание проведено на 09.07.2020 г. са изслушани и обясненията на
управителя на дружеството жалбоподател Х. Т., в присъствието на
преводача Н. Л..
Изложената фактическа обстановка се установява от съвкупния анализ на събраните в хода на делото доказателства и доказателствени средства. Съдът кредитира изцяло приложените по делото писмени доказателства, тъй като същите са пряко относими към предмета на доказване. Съдът даде вяра и на показанията на свидетелите, доколкото същите са подробни, логични и вътрешно непротиворечиви, поради което съдът се позова на тях.


ІІІ. ПРАВНИ ИЗВОДИ
Имайки предвид направените фактически констатации и становищата на страните, Р. инстанция намира за установено от правна страна следното:
Жалбата, с която е сезиран съдът, е процесуално допустима. Същата е депозирана от лице, което има интерес от провеждането на настоящото производство, и срещу акт, подлежащ на оспорване пред РС – П.. Спазен е и законоустановеният 7 дневен срок, считано от датата на връчване на препис от НП.
Разгледана по същество, съдът намира следното:
Както бе посочено по – горе, с атакуваното НП дружеството жалбоподател е
санкционирано за извършено нарушение по чл. 135, ал.1, т.3 във вр. с чл.44, ал.
2 и ал.48, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ДВ, бр.5353/2012 г./,
във връзка с чл.7, т.1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри /ДВ,бр.51/2014 г./.

Съгласно чл.135, ал.1, т.3 от ЗУО се наказва с имуществена санкция в размер от
2000 до 6000 лева едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на
лицата по чл.14, ал.2, което представи невярна информация или води невярна
отчетност съгласно този закон или наредбите по чл.13, ал.1 или чл.48, ал.1.

Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал.1 и ал.2 от ЗУО, лицата, чиято дейност е
свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на
производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да водят отчетни книги, заверени от компетентния орган за издаване на разрешението или регистрационния документ, а лицата, притежаващи комплексно разрешително – от директора на Р., на чиято територия се извършва дейността. Отчетните книги съдържат хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците и когато се изисква, предназначението, периодичността на събиране, начина на транспортиране и предвидените методи за третиране на отпадъците.

Съгласно чл. 48, ал.1 от същия закон Министърът на О. С. и водите определя с
наредба реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.

В случая безспорно е установено както несъответствие в количествата отпадъци,
отразени в отчетните книги и в годишния отчет, така и пропуски във водената
отчетност. Всяко от тези несъответствия и пропуски съставлява основание за
налагане на предвидената в чл.135, ал.1, т.3 от ЗУО санкция, но в нея е
предвидена и хипотеза, в която санкцията се налага и при кумулативната им
наличност, като в казуса наказващият орган е наложил едно административно
наказание. Съдът приема, че е налице извършено нарушение по посочените
разпоредби.

Независимо изложеното, НП следва да бъде отменено по следните съображения:

На първо място, съдът намира, че в случая неправилно е била приложена
разпоредбата на чл. 43, ал. 6 ЗАНН. Посочената разпоредба допуска
административно-наказателното производство да бъде спряно само тогава, когато след щателно издирване нарушителят не е открит. За да е налице "щателното издирване", е необходимо наказващият орган да е извършил всички възможни действия, които биха допринесли за установяване на представител на дружеството.
Издирвателните действия не следва да се ограничават само на един А. и в
определен часови интервал, след като лицето не може да бъде открито там. В
издирването следва да бъдат ангажирани и др. органи, имащи отношение към
регистрацията и контрола върху лицата. В случая, АНО не е правил какъвто и да
било опит за връчване на АУАН на управителя С. А.. Въпреки, че Р.
са разполагали с данни за контакт с дружеството, преписката е изпратена
директно на на РУ- П., не и на общинска администрация по местоживеенето на
нарушителя, съгласно чл. 43, ал. 4 ЗАНН. Преписката съдържа една единствена
докладна записка, че адресът на въззивното дружество е бил посетен многократно с цел връчване на акт, но на него не било открито лице, на което да се връчи акта. Съдът намира, че посещение на един и същи А. - адреса на управление на дружеството, макар и многократно, без полагане на други усилия за установяване на лицето в никакъв случай не покрива изискването за щателно издирване. От цитираната докладна записка не става ясно кога, по кое време е посещаван адреса, доколкото се касае за посещение на офис на търговско дружество, посещаван ли е извън работно време, правени ли са други усилия за установяване на лицето. По делото липсват данни дминистративнонаказаващият орган да се е снабдил с удостоверение за актуална търговска регистрация, от които да е видно какъв е актуалния А. на дружеството и кой е управител - прави впечатление, че АУАН е връчен на 18.12.2019г. на нов управител, различен от първоначално посочения. Няма приложена по преписката справка за задграничните пътувания на лицето, няма данни за търсен контакт с ГКПП и т.н. Щателното издирване представлява издирвателна дейност, съставена от целенасочени, последователни, систематични и активни действия, насочени към установяване точното местонахождение на издирваното лице по всички допустими от закона и фактически възможни начини, осъществява продължителен период от време. В казуса данни в тази насока липсват, поради което съдът приема че не са били налице предпоставките на чл. 43, ал. 3 ЗАНН.

След като основанията за спиране на административнонаказателното производство не са били налице, НП е издадено след изтичане на 6-месечния давностен срок от издаване на АУАН, установен в чл. 34, ал. 3 ЗАНН . В случая това е станало почти 3 години след съставяне на акта.

Наказателното постановление е издадено и извън срока по чл. 34, изр. 2 ЗАНН.
Съгласно разпоредбата на чл. 34, изр. 2 от ЗАНН не се образува
административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, екологични и валутни нарушения – две години.

В тази връзка следва да се посочи, че с ТР № 1 от 27.02.2015 година, прието
съвместно от колегиите на ВАС и ВКС, бе постановено, че сроковете по чл. 34 от
ЗАНН са давностни и по подобие с наказателното право, с изтичането на тези
давностните срокове по чл. 34 от ЗАНН, се погасява възможността да бъдат
реализирани всички правомощия на наказващия орган по
административнонаказателното правоотношение. Давността е материалноправен институт с процесуални последици, тъй като погасява възможността за реализирането на отговорността, т.е. изключва възможността за реализиране на материалното санкционно правоотношение изобщо.
В настоящия казус, дружеството жалбоподател е санкционирано за нарушение по
ЗУО извършено в периода 01.01.2015г. – 01.12.2016г.
Давността за извършеното от дружеството нарушение тече от крайния момент на
извършването му – 01.12.2016г. и изтича на 01.12.2018. При съставяне на АУАН №
1-14/02.03.2017 г. тази давност не е била изтекла, но при издаването на
процесното Наказателно постановление № 1-14/20.01.2020г. и при получаването му
от управителя на дружеството жалбоподател тази давност вече е била изтекла.

Ето защо санкционирането на дружеството с НП от 20.01.2020г. за нарушение
извършено в периода 01.01.2015г. – 01.12.2016г е неправилно и
незаконосъобразно, предвид факта, че още преди издаване на НП е била изтекла
общата давност за административнонаказателно преследване.

С оглед всичко изложено, съдът следва да постанови съдебно решение, с което да отмени атакуваното Наказателно постановление, като неправилно и
незаконосъобразно.

Водим от горното, Петричкият районен съд
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1-14/20.01.2020 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, с което на "Т.А.Д. - 05" ООД. с. Първомай, общ. Петрич, със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Петрич, с. Първомай, ЕИК: 101703390, представлявано от Х. Й. Т., управител, гражданин на Р Гърция, роден на *** г., в гр. Е., Р Гърция, с удостоверение за самоличност № ***, издадено на ***г. от властите на Р Гърция, със служебен адрес с. Първомай, общ. Петрич, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: