Протоколно определение № 546

към дело: 20191230200583
Дата: 08/01/2019 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
I. Обвиняемият С. Т. К. /S. T.K./ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2019 год. около 21.10 часа в град П., в района на бензиностанция „Лукойл“ в посока гробищния парк е управлявал лек автомобил марка „Ситроен“, с гръцки регистрационен номер YKK 8134, след употреба на наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични-Приложение № 1 към чл.3, т.1, а именно кокаин /СОС /, включен в списък I Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с
тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични по чл.3, ал.2 от ЗКНВП установено по надлежен ред – с техническо средство Drug Test 5000, с фабричен номер № ARKH-0042, с проба номер № 00057 от 22.48 часа на 29.07.2019 год., съгласно наредба № 1 от 19.07.2017 год. за реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /изм. ДВ бр.81/2018 год., влязло в сила на 02.0.2018 год., от мл.
автоконтрольор В. Т., служител на РУ-град П. – престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК.
II. За извършеното от обвиняемия С. Т. К. /S.T.K./ престъпление, на основание чл.381, ал.1 НПК, във връзка с чл.343 б, ал.3 от НК и във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК му се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода“ за срок от 10 /десет/ месеца и наказание „Глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.
III. На основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от
свобода“ се отлага за срок от 3 /три/ години от влизане на настоящото
споразумение в сила.
На основание чл.381, ал.5, т.4 НПК - не се налагат възпитателни мерки спрямо
осъдения К..
IV.На основание чл. 343г от НК вр. с чл.343б, ал.3, във връзка с чл.37, ал.1,
т.7 от НК, на обвиняемия С. Т. К. се налага наказание „Лишаване от право
да управлява МПС“ за срок от 1 /една/ година.
V.С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване.
VI. Веществени доказателства: приобщения по делото тест-панел № 00057, който е оставен на съхранение в РУ-П., следва да бъде унищожен по надлежния ред от
полицейските органи.
VII. По делото не са направени разноски.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 546 / 01.08.2019 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 583/2019 г. по описа на РС-П..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдът,
О П Р Е Д Е Л И :

На преводача Н. Л. да се изплати възнаграждение за извършен превод в днешно с.з. в размер на 30.00 /тридесет/ лева от бюджета на съда.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 11.21 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: