Присъда № 362

към дело: 20191230200192
Дата: 05/16/2019 г.
Съдия:Мая Банчева
СъдържаниеП Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Т. В. К., роден на ***г. в Г., с адрес град П., У.„Я. “ № *, понастоящем изтърпяващ наказание Лишаване от свобода в З. Г.Б. Д.,
български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН
*, за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2018г., през ГКПП-Кулата / Промахон
/Съгласно чл.4 ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на
границата между Р България и Р Гърция от 2008г./ е влязъл през границата на
страната ни без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е
извършено повторно, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХД № 268/2010г. по описа на Районен съд П. за друго такова престъпление и не са
изминали 5 години от изтърпяване на наказанието по тази присъда, поради което и на основание чл. 279, ал.2, във вр. с ал.1,пр.1 от НК, във вр. с чл. 28, ал.1
от НК, във вр. с чл.373, ал.2 НПК във връзка с чл.372, ал.4 НПК, във вр. с чл.
58а, ал.1 от НК и чл. 36 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за
срок от 2 /две/ години, което НАМАЛЯВА с 1 / 3 и го ОСЪЖДА на наказание
“ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /една / година и 4 / четири / месеца и ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

На основание чл.57, ал.1, т.2, б.„б“ от ЗИНЗС, определя първоначален „СТРОГ“
режим” на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”

На основание чл. 189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Т. В. К. да заплати по
сметка на РДГП Смолян разноските по делото в размер на 104.35/ сто и четири
лева, тридесет и пет стотинки / лева.

Приложеният CD „Патрулиращи камери“ при ГКПП Кулата, приложен на л.18 от ДП да остане по делото и същият да бъде унищожен по реда на ПАС.


Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок от днес, пред
Окръжен съд Б..
РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.