Протоколно определение № 8014

към дело: 20211230200009
Дата: 01/06/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О п р е д е л и:


Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1. Обвиняемият С.Х.М. /S.H.M./ се признава за ВИНОВЕН за това, че на 24.12.2020, през ГКПП – К./П. /съгласно чл.4, ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между Република България и Република Гърция от 2008 г./, е влязъл през границата на страната ни с Република Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия С.Х.М. /S.H.M./ престъпление, на основание чл.381, ал.1 НПК, във връзка с чл.279, ал.1, пр.1 НК, във връзка с чл. 54 НК му се налага наказание - “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /шест/ месеца и наказание „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА” се отлага за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане в
сила на настоящото споразумение.

На основание чл. 381, ал.5, т.4 от НПК, във вр. с чл.67, ал.6 НК, във вр. с ал.
1 на с.ч. от НК – по време на изпитателния срок не се налага възлагането на
възпитателни грижи по отношение на С.Х.М./S.H.M./.

3.С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване или обезпечаване.
4. По делото няма веществени доказателства.
5. По делото не са направени разноски.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/А.Н. /
ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:
/Б. А./ /С.Х.М./S.H.M./

Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК


О п р е д е л и : № 8014 / 06.01.2021 г.


ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 9/2021 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: