Решение № 134

към дело: 20181230200837
Дата: 01/23/2019 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството по делото е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.
Образувано е по жалба на Н. А. Н., ЕГН *, с адрес: с. Б. Д., общ. Т., обл. С., против Наказателно постановление №185/14.08.2018 г. на Началника на М. Ю., с което на жалбоподателя на основание чл.53, ал.1, т. 2 от Закона за пътищата /ЗП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за административно нарушение по чл.26, ал.2, т.1, б.“а“ от Закона за пътищата.
С жалбата се навеждат доводи за неправилност, незаконосъобразност и
необоснованост на издаденото НП. Твърди се, че жалбоподателят е наказан за
нарушение, което не е извършил, наказан е неправилно и не следва да носи
административнонаказателна отговорност.
В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован се явява лично, дава
обяснения, представлява се от надлежно упълномощен защитник. Последният сочи, че обжалваното НП е неправилно, необосновано и незаконосъобразно и искам отмяната му. Същото е издадено при съществени нарушения , както на материално-правни норми, така и на процесуално-правни норми, които го опорочават и водят до незаконосъобразността му. Преставя писмени бележки, с които доразвива доводите си.
Въззиваемата страна ТД Ю., като правоприемник на М. Ю., редовно призована,
изпраща представител в с.з. - юрисконсулт, който оспорва жалбата, в хода на
съдебните прения изразява становище за неоснователност на жалбата, а НП за
правилно и законосъобразно, представя и писмено становище.
РП - Петрич, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и
не взима становище по жалбата.
Съдът след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства,
преценени по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено от фактическа
страна следното :
На 06.03.2018 год., около 12:42 часа на ГКПП Кулата - трасе „ИЗХОД", в посока
Република България - Република Гърция, на измервателно устройство № 8531, е
спрян за извършване на проверка от дежурния митнически служител съчленено ППС, състоящо се от влекач марка „BOЛBO ФХ 12 420" с рег.№ СН5444СА с 2 бр. оси, и свързано с него полуремарке марка „ШМИТЦ С 01" с per. № СН6287ЕЕ с 3 бр. оси, собственост на „МЕРТРАНС" ЕООД, гр. С. с ЕИК ***********, съгласно
Свидетелства за регистрация част II №002531152 и №005636073, извършващо
движение по републиканската пътна мрежа. ППС е управлявано от лицето Н. А. Н. с ЕГН *, на длъжност „шофьор, специален тежкотоварен автомобил" в „МЕРТРАНС" ЕООД, гр. С.с ЕИК ***. Видно от представените пред митническите
органи документи - международна товарителница (CMR) от 05.03.2018 г., фактура
(Invoice) № * от 05.03.2018 г., ведно с packing list (опаковъчен лист) от
05.03.2018 г. и анализен сертификат, както и заверено копие от лиценз №
107140001, валиден от 01.01.2017г. до 31 Л2.2026г. за международен автомобилен
превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, гореописаното ППС
превозва химикали с бруто тегло 23600 кг, натоварени в гр. Горна Оряховица,
обл. Велико Търново, по маршрут: Велико Търново, Р България - ГКПП Кулата - Р
Гърция, с изпращач „Розахим" , гр. Г.О. с ЕИК *****, получател „Febo Hellas" S.A., Р Гърция и превозвач „МЕРТРАНС" ЕООД, гр. С. с ЕИК ********.
Свидетелят Д. И. И. е извършила контрол на теглото и осовото натоварване на
описаното по- горе съчленено ППС, с помощта на сертифицирана везна с
автоматично действие № 8531 (трасе „Изход" 3), тип AR-WIM, сертифицирана със
свидетелство за калибриране №1306А-М-17. При измерването е установено, че
същото е с обща маса 38.620 тона и по оси, както следва: основно ППС (влекач):
първа ос - 7.590 тона; втора ос - 12.430 тона; допълнително ППС (полуремарке):
първа ос - 0.680 тона; втора ос - 9.050 тона и трета ос - 8.870 тона. За
извършения контрол за спазване на допустимата максимална маса, допустимото
максимално натоварване на ос и допустимите максимални размери на ППС е издадена квитанция №18ЕЮ005731X26947844 от 06.03.2018 г., ведно с кантарна бележка към нея. Изготвена е докладна рег.№32-73515/13.03.2018 г. до Началника на М. Ю..

От водача на превозното средство са снети писмени обяснения по случая, в които
е заявил, че на 05.03.2018 г. е товарил химични вещества в Горна Оряховица.
Същият твърди, че е мерен на електронен кантар в Горна Оряховица и теглото му
било 38980 кг, както и че товарът бил равномерно разпределен. След като е
преминал на кантар на ГКПП Кулата е установено, че е претоварен на ос и поискал
повторно претегляне, тъй като според него течността се е плиснала. Повторно
мерене му било отказано.
На 15.03.2018г. на основание чл. 40, ал. 1 и ал.4 от ЗАНН е съставен АУАН №
101/15.03.2018 год., в който е посочено, че същият е нарушил разпоредбата на чл.
26, ал.2, т.1, б. ”а” от ЗП, вр. чл. 53, ал. 1, т. 2 от ЗП. Актът е надлежно
предявен и връчен на жалбоподателя, който го подписал без възражения. В срока по чл.44 от ЗАНН също не са постъпили писмени възражения срещу акта.
Въз основа на посочения АУАН е издадено и обжалваното НП № 185/14.08.2018 г. на Началника на М. Ю. въз основа на делегираните му със Заповед №
3AM-578/32-132005 от 16.05.2017г. на Директора на Агенция „Митници" правомощия да издава НП. С посоченото НП на жалбоподателя Н. А. Н. за нарушение по чл.26, ал.2, т.1, б. „а“ от Закона за пътищата на основание чл.53, ал.1 от ЗП е наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лева. Даденото в АУАН описание на нарушението, обстоятелствата при които е извършено и дадената му правна квалификация, са възпроизведени в НП, поради което и между двата акта е налице единство по отношение на съдържанието им свързано с описание на нарушението и обстоятелствата на нарушението и правната квалификация. НП е връчено на родител на жалбоподателя на 24.08.2018 година, съгласно известие за доставяне ИД PS 2700 01683L T. Жалбата срещу НП е подадена чрез административнонаказващия орган на 28.08.2018 година.
Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на
показанията на свидетелите А. Х. и Д. И., както и въз основа на писмените
доказателства по делото, приобщени по реда на чл.84 от ЗАНН във вр. чл.283 от
НПК. Показанията на свидетелите са логични, последователни и непротиворечиви, поради което и изцяло се кредитират от съда. Доказателствата са непротиворечиви и взаимно допълващи се.
От показанията на свидетелите Х. и Илева, преценени в съвкупност с останалите
доказателства, безспорно се установява времето и мястото на процесното
нарушение. Настоящият състав кредитира напълно гласните доказателствени
средства, като ги намира за логични, последователни и обективно възпроизвеждащи извършените от контролните органи действия, вкл. и тези във връзка с извършените измервания. Показанията на свидетелите се подкрепят от писмените доказателства – АУАН, кантарна бележка и данните от квитанция за платена пътна такса. От приетата като писмено доказателствено средство кантарна бележка се установява, че управляваното от жалбоподателя ППС е било с обща маса 38.620 тона и по оси, както следва: основно ППС (влекач): първа ос /незадвижваща/ - 7.590 тона, втора ос /задвижваща/ - 12.430 тона (при допустимо максимално натоварване 11,5 тона) и допълнително ППС (полуремарке): първа ос - 0.680 тона; втора ос - 9.050 тона и трета ос - 8.870 тона. Показанията относно общата маса и осевото натоварване на ППС са установени със сертифицирана везна с автоматично действие № 8531 (трасе „Изход" 3). тип AR-WIM, сертифицирана със свидетелство за калибриране № 1306А-М-17, удостоверяващо техническата й годност. Електронната автомобилна осева везна от типа ESIT AR- WIM за измерване в движение на превозни средства и за измерване на осовото им
натоварване е сертифицирана с ОИМЛ Сертификат - удостоверение Номер R 134/2006 и е изключена от обхвата на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, по смисъла на чл. 84 в от същата. По смисъла на чл.26, ал.2 и във вр. с чл.35, ал.2 от Закона за измерванията, тези средства за измерване могат да се пускат на пазара и/или в действие без одобряване на типа или без извършване на първоначална проверка. По делото са представени и свидетелства за калибриране, удостоверяващи техническата годност, метрологичните характеристики и точността на измерване на везната, издадени от акредитирана лаборатория – Метрологична лаборатория „Метрология" към „Метрология Холдинг“ и служебна бележка на началника на М. Ю. за съответствието на разположението на везните на съответните трасета и идентификационните номера.
От обясненията на жалбоподателя се установява, че същият извършва редовно
международни превози по маршрут Р. България – Р. Гърция и Р. България – Р.
Румъния като превозваните химикали се съдържат в бидони – контейнери с
вместимост около 900-1000 литра, както и варели – с вместимост около 200 лира.
Товарят се с мотокари, като същият присъства на товаренето и следи за
равномерното натоварване в полуремаркето, както и досега при сходни курсове
никога не е имал проблем с претоварване. Обясненията му са логични, съдът ги
кредитира, тъй като не противоречат на събрания доказателствен материал.
От приобщените по делото международни товарителници, заверено копие от лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение и свидетелства за регистрация на МПС - част II на МПС влекач и полуремарке, се установява, че към момента на проверката жалбоподателят е превозвал химикали с бруто тегло 23 600 кг, натоварени в гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, по маршрут: Велико Търново, Р България - ГКПП Кулата - Р Гърция, с изпращач „Розахим" , гр. Г. О. с ЕИК ******, получател
„Febo Hellas" S.A., Р Гърция и превозвач „МЕРТРАНС" ЕООД, гр. С. с ЕИК ******.
При така установеното, съдът приема от правна страна следното :
Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното
постановление) и в законоустановения 7-дневен срок. Поради това жалбата е
допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения :
Във връзка с последната практика на АС – Благоевград – напр. Решение по канхд
597/2018 г. по описа на БлАС, с докладчик съдията Саша Алексова; канхд 587/2018
г. по описа на БлАС, с докладчик съдията Ваня Вълкадинова, кнахд 711/2018 г. по
описа на БлАС, докладчик съдията Димитър Узунов, с която се приема
незаконосъобразност на издаденото НП, поради противоречие на фактическото
описание на нарушението с правната му квалификация, настоящият съдебен състав е длъжен да се съобрази, макар че до момента е приемал липса на допуснати процесуални нарушения от административно наказващият орган. Приема незаконосъобразност на издаденото НП, но според съда от обективна страна е налице безспорно извършване на административно нарушение.
Н. А. Н., в качеството му на водач на товарен автомобил, е санкциониран за
допуснато нарушение по чл. 26, ал.2, т.1, б.„а“ от Закона за пътищата,
изразяващо се в управление на съчленено ППС по пътната мрежа с превишаване на максимално допустимото тегло на задвижващата ос на влекача с 930 кг, без
документ за заплатена такса, издаден от Агенция „Пътна инфраструктура“. Според тази разпоредба, за дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия. Налице е несъответствие между фактическото описание на нарушението и правната му квалификация. От текстовата част на НП следва, че Н. е управлявал тежко ППС, без да е заплатил необходимата за това такса, а деянието е подведено под правна норма, която въвежда забрана това да се извършва без разрешение. Тук е мястото да се отбележи, че пълното фактическо и правно единство на административното обвинение е абсолютна предпоставка за законосъобразност на административно-наказателното производство. По този начин на лицето, срещу което е образувано производството, се гарантира възможността да възприеме в какво нарушение е обвинен, а оттам и адекватно да реализира защитата си. По аргумент на обратното, липсата на такова тъждество винаги представлява съществено процесуално нарушение, тъй като ограничава правото му на защита и представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление.
От друга страна, както се спомена по-горе, съставен е АУАН и е издадено НП за
движение по републиканската пътна мрежа на тежко по смисъла на закона ППС, без наличието на документ за заплатена такса. Това нарушение обаче не се
санкционира с разпоредбата на чл.53, ал.1, т.2 от ЗП. С последната се наказва
всеки, който допусне движение на тежки пътни превозни средства без разрешение
на собственика или администрацията, управляваща пътя. Вместо да приложи
относимата към описаното нарушение санкционна разпоредба, наказващият орган е приложил санкцията по чл.53, ал.1, т.2 от ЗП, която визира друг вид нарушение,
посочено по-горе. С неправилното приложение на санкциониращата разпоредба
Началникът на М. Ю. е допуснал нарушение от категорията на съществените, водещи до незаконосъобразност на наказателното постановление, тъй като неправилно е приложил закона.
На следващо място, в случай, че се приеме липсата на съществени пороци на
издаденото НП, съдът по същество е на мнение, че нарушението макар и доказано от обективна страна, не е доказано от субективна. Водачът Н. не е могъл да знае, че е претоварен на втора ос, тъй като претоварването от 930 кг. няма как да бъде измерено от него. Вярно е, че административните нарушения се наказват и при форма на вина непредпазливост, но в случая водачът е направил всичко необходимо, което е бил длъжен и е могъл. Установи се, че химическите вещества са натоварени в контейнери и варели с голямо тегло, натоварени с помощта на мотокар. Химикалите са с тегло, упоменато в документите и няма превишаване на общата маса на ППС. Водачът Н. е превозвал не за пръв път такъв товар, като винаги е бил натоварван правилно и не е имало претоварване. Същият е поискал повторно премерване, т.е. не е бил съгласен с показанията от извършеното, но такова му е било отказано. Т.е. той не е имало как да знае, че осъществява движение по републиканската пътна мрежа без документ за платена такса, тъй като същият е узнал за претоварването на диференциала едва при премерването на ГКПП-Кулата и това претоварване не се дължи на неговото виновно поведение.

И на последно, но не по значение място, ако се приеме за доказано и от
субективна страна нарушението, то безспорно следва да се приложи чл. 28 ЗАНН.
Претоварването е само на втора ос, за което дължимата такса е заплатена на ГКПП Кулата. Сумата от 242 лева, представляваща дължимата такса за превишаване на допустимо максимално натоварване на ос, е в пъти по-малка от размера на наложената санкция – 1000 лева. Няма данни за други нарушения.
С оглед на така изложеното, НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено.
Водим от горното и на основание чл.63 ЗАНН съдът,
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №185/14.08.2018 г. на Началника на М. Ю., с
което на жалбоподателя Н. А. Н., ЕГН *, с адрес: с. Б. Д., общ. Т., обл. С. на основание чл.53, ал.1, т. 2 от Закона за пътищата /ЗП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за административно нарушение по чл.26, ал.2, т.1, б.“а“ от Закона за пътищата.
Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред
Административен съд – Благоевград, в 14 - дневен срок от съобщаването му на
страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :