Присъда № 512

към дело: 20191230200415
Дата: 07/16/2019 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

и след като се запозна със събраните доказателства и на основание чл.301, ал.1
от НПК във връзка с чл.303 от НПК, съдът


П Р И С Ъ Д И :


ПРИЗНАВА подсъдимия В. А. К., роден на *** г., в /населено място/, с постоянен и настоящ адрес /населено място/, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН * за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2019г. в Г., в района на комплекс „А.“, без надлежно разрешително, изискващо се съгласно чл.32, ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, съгласно който производството, преработването, съхранението и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества се извършва с
лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на
здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия и
ред, определени с Наредба на Министъра на здравеопазването е държал високо
рисково наркотично вещество, а именно: 0.22 грама /нула цяло и четиридесет и
пет грама/ нето тегло кокаин, със съдържание на активен компонент /кокаин база/
- 69.39%, на стойност 41.80лв (четиридесет и един лева и осемдесет стотинки)
определена съгласно ПМС №23/29.01.1998г.за определяне цени на наркотичните
вещества по трафика за нуждите на съдопроизводството, което е поставено под
контрол съгласно Списък I на Единната конвенция на ООН за наркотичните средства от 1961г., ратифициран от Р.България, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори /ДВ бр.30/1999г./ и чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - Приложение № 1, към чл.3, т.1 -Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК, като на основание същите разпоредби на закона във връзка с чл.54 от НК му НАЛАГА наказание “ГЛОБА” в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

На основание чл.354а, ал.6 НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на
престъплението, а именно: , високорисково наркотично вещество – остатъка от
0.22 грама нето тегло кокаин, със съдържание на активен компонент /кокаин база/
- 69.39%, след изготвяне на физико-химичната експертиза, което се намира на
съхранение в РУ – П., като същото да бъде унищожено по надлежния ред, след
влизане на присъдата в сила.


На осн. чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА подсъдимият В. А. К. /с установена по-горе
самоличност/ да заплати по сметка на ОД на М. – Б. сторените по делото разноски
в размер на 66.33 лева /шестдесет и шест лева и 33ст./, както и по сметка на РС
– П. сумата в размер на 14.00лева /четиринадесет лева/, представляваща
направени разноски в съдебното производство и сумата от 5 /пет/ лева, в случай
на служебно издаване на изпълнителен лист.


Присъдата подлежи на протестиране и обжалване пред Окръжен съд –Б. в 15
/петнадесет/ дневен срок от днес.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :