Решение № 149

към дело: 20191230100645
Дата: 06/19/2019 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Водим от горното и на основание чл.15 във връзка с чл.5, ал.1, т.1, ал.4,
чл.16, ал.3 и чл.17 от Закона за защита от домашното насилие, съдът

Р Е Ш И :

УВАЖАВА молбата на Ц. Н. П., ЕГН *, от С., община П., ул.“В. К.“ № ** за издаване на Заповед за защита от домашно насилие срещу И. А. Г., жител и живущ в Р Г., роден на **.**.****г. с адрес за призоваване Г., ул.“Г. У.“ № *.
НАЛАГА на И. А. Г., жител и живущ в Р Г., роден на **.**.****г. с адрес
за призоваване Г., ул.“Г. У.“ № * следната мярка:
ЗАДЪЛЖАВА лицето И. А. Г., жител и живущ в Р Г., роден на **.**.****г., с
адрес в Г., ул.“Г. У.“ № * да се въздържа от извършване на домашно насилие
/физическо и психическо/ спрямо Ц. Н. П., ЕГН *, от С., община П., ул.“В. К.“ № **.
УКАЗВА на И. А. Г., жител и живущ в Р Г., роден на **.**.****г., с адрес
в Г., ул.“Г. У.“ № *, че при неизпълнение на заповедта за защита,
полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно
уведомява органите на прокуратурата /чл.21, ал. 3 от ЗЗДН/.
НАЛАГА на И. А. Г., жител и живущ в Р Г., роден на **.**.****г., с адрес в Г., ул.“Г. У.“ № * наказание „ГЛОБА” в размер на 200 /ДВЕСТА/ лева.
ОСЪЖДА И. А. Г., жител и живущ в Р Г., роден на **.**.****г., с адрес в
Г., ул.“Г. У.“ № * да заплати по сметка на Районен съд-град П. сумата
от 25.00 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ лева, представляваща държавна такса за образуване на делото.
Препис от решението и заповедта да се изпратят на РУ ”Полиция”-П. за
сведение и изпълнение.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, както и на обжалване пред
Окръжен съд-град Б. в 7 /СЕДЕМ/ дневен срок от връчването му на
страните, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.