Разпореждане № 9058

към дело: 20201230100764
Дата: 09/01/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството по делото е образувано по искова молба на В. К. К., М.
К. З. и А. К. К., тримата с адрес в гр. П., ул. „С. Х.“ № 26, подадена против П. А. К., с адрес в гр. П., ул. „С. Х.“ № 28.
С оглед обстоятелството, че ищцата М. К. З. е служител в Районен съд – гр.
Петрич, с последователно постановени определения, всички съдии от Районен съд – Петрич са се отвели от разглеждане на делото, с което е изчерпана
възможността правораздавателния процес да бъде реализиран в този съд.
Ето защо делото следва да се изпрати на Окръжен съд – Благоевград за
определяне на друг, равен по степен съд, за продължаване на съдопроизводството.
Водим от горното и на основание чл. 23, ал. 3 ГПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

ПРЕКРАТЯВАМ производството по гр. дело № 764/2020г. по описа на Районен съд – Петрич.
ИЗПРАЩАМ делото на Окръжен съд – Благоевград за определяне на друг, равен по степен съд, който да продължи съдопроизводството.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС – ПЕТРИЧ: