Определение № 9019

към дело: 20201230100570
Дата: 08/18/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е с правно основание чл.49, ал.1 СК и е образувано по искова
молба на Л. И. К., ЕГН: * от Г., ул.“Х. К.“ № 8А, с адрес за съобщения и призоваване чрез А. К. – Г., ул.“Г.“ № 15, .2, подадена против М. А. К., ЕГН: * от Г., ул.“Х.К.“ № 8А.
След преглед на депозираната искова молба, съдът е счел, че същата
отговаря на изискванията на чл.127 и чл.128 ГПК и е постановил извършването на
процедурата визирана в чл.131 ГПК от служба „Деловодство” при РС-Петрич.
На 17.08.2020год., е постъпила молба от ищцата, в която същата е
заявила, че оттегля исковата си молба и желае делото да бъде прекратено.
Съдът, с оглед изложеното, намира следното :
Оттеглянето на иска е направено по надлежния ред /с писмена молба/,
както и от надлежна страна /ищцата/, която всъщност и е инициирала настоящето
съдебно производство. Освен това, процесуалното действие е сторено преди
приключване на първото съдебно заседание по делото, поради което и не следва да се изисква съгласие от страна на ответника.
Базирайки се върху изложеното, районната инстанция счита, че е
десезирана, касателно разглеждане на делото, което от своя страна налага
съдебното производство да бъде прекратено.
Водим от горното и на основание чл.232 ГПК, Петричкият районен съд
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 570/2020 год. по описа на
Районен съд - Г., поради депозирано по надлежния ред от ищцата Л. И. К., ЕГН: *
от Г., ул.“Х.К.“ № 8А, с адрес за съобщения и призоваване чрез А. К. – Г., ул.
“Г.“ № 15, .2 - оттегляне на иска по реда на чл.232 ГПК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд
-Благоевград, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: