Протоколно определение № 8390

към дело: 20201230200746
Дата: 11/16/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът
О п р е д е л и :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

І. Обвиняемият Г. Ч./G.T./ признава за ВИНОВЕН за това, че около 22:00 часа на 12.11.2020 г., в района на 22 -ри граничен репер, в землището на [населено място], [община], е направил опит да излезе през границата на страната ни с Република Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, пр.2 от НК, във връзка с чл.18, ал.1 НК.

ІІ. За извършеното от обвиняемия Г. Ч./G.T./ престъпление, на основание чл.381, ал.1 НПК, във връзка с чл.279, ал.1, пр.2 НК, във връзка с чл.18, ал.1 от НК, във връзка с чл. 54 НК му се НАЛАГА наказание - “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 100/сто/ лева.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ години, считано от влизане в сила на настоящото споразумение.
На основание чл. 381, ал.5, т.4 от НПК, във вр. с чл.67, ал.6 НК, във вр. с ал.1 на с.ч. от НК – възпитателна работа по време на изпитателния срок не се налага по отношение на Г.Ч. /G. T./
ІІІ. С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване или обезпечаване.
ІV. По делото няма веществени доказателства.
V. По делото не са направени разноски.С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:
/Р.К./

ПРЕВОДАЧ:
/Г. Д./

Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 8390 /16.11.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 746/2020 г. по описа на РС-П.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: