Решение № 8594

към дело: 20201230101208
Дата: 12/07/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание


Водим от горното и на основание чл.29, т.6 от ЗЗДетето, Петричкият районен съд

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА настаняването на М. М. К., ЕГН: * в професионалното приемно семейство на Н.М.А. от гр.С., ул.С. № 6, поради реинтеграция на детето в биологичното семейство.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да бъде обжалвано
с въззивна жалба пред Окръжен съд –Благоевград, в седемдневен срок от
обявяването му на страните.

Препис от решението да се изпрати незабавно на Д. “С. подпомагане” –
гр.Петрич за сведение и изпълнение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: