Протоколно определение № 602

към дело: 20191230200761
Дата: 10/09/2019 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът
О п р е д е л и :
Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1.Обвиняемият Д. С. /J. S. / се признава за ВИНОВЕН за това, че на 08.10.2019 г. в района на [населено място], общ.П., е влязъл през границата на страната от Р.Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал.1 пр.1 НК.

2.За извършеното от обвиняемия Д. С. /J. S./ престъпление, на основание чл.381 и сл. НПК във връзка с чл.279, ал.1, пр.1 НК във връзка с чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца и “Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години от влизане в сила на настоящото споразумение.

На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, във връзка с чл.67, ал.2 от НК по време на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи за обвиняемия.

3.По делото не са иззети веществени доказателства.
4.По делото няма причинени имуществени вреди.
5. Разноски по делото не са направени.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/адв.Ем.Б./

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:
/Д. С.
/J. S. /

Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 602/ 09.10.2019 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 761/2019 г. по описа на РС-Петрич.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдът като взе предвид, че обвиняемият в настоящото производство е чужд гражданин, поради което му е бил назначен за преводач ,

О п р е д е л и :

На преводача Б. А. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение за извършен превод в днешно с.з. в размер на 30.00/ тридесет/ лева.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 15.10 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: