Решение № 511

към дело: 20191230200393
Дата: 06/26/2019 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 19-0314-000501/23.04.2019г. на Началник РУ-П. към ОДМВР-Б., с което на от Г. И. К. с ЕГН [ЕГН], [населено място], ул."С." №***, са наложени административни наказания глоба в размер на 200 /двеста/ лв. и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца за нарушение по чл.140 ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДВП/ на основание чл.175 ал.3 пр.1 от ЗДВП.

Жалбоподателят Г. К. се явява лично в съдебно заседание. Дава обяснения с оглед събиране на характеристични данни. Чрез процесуалния си представител моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно с аргумент за маловажност на случая по см. на чл.28 от ЗАНН. Не се оспорва извършването на административното нарушение.

Въззиваемата страна РУ-П. към ОДМВР-Б. не изпраща представител в съдебно заседание.

Съдът като съобрази и анализира доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което е ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

На 12.03.2019 г. в 13:49 часа в [населено място] по ул. "П." *** годишният водач Г. К. управлявал мотоциклет "С." *** без Р.. номер, отговарящи номер на рама ***. Същият бил закупил мотоциклета и тъй като нямал близки на които да разчита за превоз, решил да закара мотоциклета на собствен ход до сградата на КАТ П., където да го регистрира. По време на управлението бил спрян за проверка от служители на РУ П.. Била извършена справка, от която се установило, че мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред. Актосъставителят приел, че К. УПРАВЛЯВА МПС, КОЕТО НЕ Е РЕГИСТРИРАНО ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД, с което виновно е нарушил чл.140 ал. 1 от ЗДвП. За това, че възрастният мъж управлявал по път за обществено ползване моторно превозно средство, което не било регистрирано, съставил на Г. К. акт – АУАН № *** г., за прието за извършено административно нарушение по см. на чл.140 ал.1 от ЗДВП. При предявяването на акта нарушителят не направил възражения по констатациите в него. Такива постъпили в тридневния срок, в които било посочено, че е закупил мотоциклета и е бил тръгнал да го регистрира в КАТ – П., като още същият ден мотоциклетът бил регистриран.

Материалите по административната преписка по съставения АУАН № *** г.,били докладвани в Районна прокуратура [населено място] с оглед водене на наказателно производство за престъпление по чл.345 ал.2 вр. ал.1 от НК, на което престъпление елементите от обективната страна на състава му се припокриват с елементите от обективната страна на състава на административното нарушение по см. на чл.140 ал.1 от ЗДВП. С постановление от 15.04.2019 г. било отказано образуване на досъдебно производство с аргумент за липса на обществена опасност на деянието, заради малозначителността му по см. на чл.9 ал.2 от НК. Със същото постановление материалите по досъдебното производство били изпратени на РУ П. за евентуалната реализация на само административна отговорност.

Въз основа на изпратено с придружаващите материали постановление на прокурор при Районна прокуратура [населено място] – наказващият орган - Началник РУ П., издал атакуваното наказателно постановление. До издаването на това НП жалбоподателят Г. К. не бил наказван за други предишни нарушения на ЗДВП.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: показанията на св. Б. И., В. Т., обясненията на жалбоподателя, АУАН, постановление за отказ за образуване на ДП, справка за нарушител/водач.

Съдът кредитира показанията на св. И. и Т. като последователни и логични, съответстващи на писмените доказателства по делото. Жалбоподателят не изложи според съдебния състав обстоятелства различни от установените и въз основа на отразеното в АУАН, и въз основа на описаното в постановлението на прокурора относно личната деятелност на жалбоподателя на 12.03.2019 г.

При така възприетата и изложената фактическа обстановка съдът прие, че от страна на Г. К. формално са осъществени признаците от състава на административното нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДВП, тъй като същият на 12.03.2019 г. в 13:49 часа в [населено място] по ул. "П." управлявал мотоциклет "С." *** без Р..номер, отговарящи номер на рама ***. Нито управлението на моторното превозно средство, нито липсата на регистрация към 13.49 ч. на 12.03.2019 г. се оспорват от жалбоподателя на никой от етапите на развитие на административното производство до приключването му и пред настоящата инстанция.

Въпреки наличието на формалните белези на административното нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДВП, съдът прие, че ангажираната административна отговорност спрямо наказаното лице следва да отпадне като обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Като основание за този извод е преценената от съда маловажност на случая по см. на чл.28 от ЗАНН, предвид наличните по делото множество и само смекчаващи административната отговорност обстоятелства, очертаващи обществената опасност на самото нарушение и най – вече на нарушителя като незначителни. Такива смекчаващи административната отговорност обстоятелства са фактът, че Г. К. въпреки солидния си стаж като водач на МПС, никога преди това не е била наказван за допуснати други нарушения на правилата за движение по пътищата, това, че не е оспорил никое от обстоятелствата, които са изложили актосъставител в АУАН и административно-наказващ орган в НП, които го уличават като извършител на административно нарушение, и не на последно място обстоятелството, че управляванието макар и в нарушение на забраната на чл.140 ал.1 от ЗДВП мотоциклет е било с цел неговата регистрация – при отиване до съответната служба на МВР в [населено място]. Всички тези все смекчаващи административната отговорност обстоятелства в своята съвкупност, както и липсата на каквото и да било отегчаващо административната отговорност обстоятелство, мотивираха съда да приеме, че в настоящия случай това разглеждано процесно административно нарушение с дадена му правна квалификация в НП по чл.140 ал.1 от ЗДВП следва да се квалифицира като маловажно такова по см. на чл.28 от ЗАНН, а поради това и не следва санкционираното лице К. да носи отговорност за него. Дори и минимално предвидения размер на административното наказание за нарушение по см. на чл.140 ал.1 от ЗДВП – глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 6 месеца, каквито и са наложени на лицето жалбоподател, се явява несъответен на незначителната обществена опасност на деянието и на извършителя. Следва да се посочи още, че К. е мъж на 73 годишна възраст, пенсионер – с пенсия от 316 лв., вдовец, с влошено здравословно състояние – диабет и високо кръвно, за които купува лекарства. За да си помага за издръжката е необходимо да ходи всеки ден до полето, където гледа праскови и лозя.

Съгласно Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г. по н. д. № 1/2007 г. на ОС на НК на ВКС „Преценката на административно-наказващият орган за „маловажност” на случая по чл.28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол.”. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона.

Несъобразяването от страна на административно – наказващият орган с наличните по делото предпоставки за приложението на чл.28 от ЗАНН, с оглед на изложените по – горе обстоятелства, очертаващи обществената опасност на деяние и нарушител като незначителни, и издаването на обжалваното наказателно постановление въпреки това, опорочават наказателното постановление като издадено в противоречие на закона. Поради това и обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното Районен съд [населено място] III н. с.


Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0314-000501/23.04.2019г. на Началник РУ-П. към ОДМВР-Б., с което на от Г. И. К. с ЕГН [ЕГН], [населено място], ул."С." №***, са наложени административни наказания глоба в размер на 200 /двеста/ лв. и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца за нарушение по чл.140 ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДВП/ на основание чл.175 ал.3 пр.1 от ЗДВП.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд [населено място] по реда на АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: