Решение № 530

към дело: 20191230200162
Дата: 06/24/2019 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е образувано по жалба, подадена от А. И. У.,ЕГН:*,от Г.,У.
“А. С.“ №10 срещу Наказателно постановление №10/15.02.2019г.
на Кмета на О.-П..
Сочи се,че жалбоподателят не е доволен от издаденото наказателно постановление (НП),тъй като отразените в него фактически констатации не отговарят на действителната фактическа обстановка.Освен това счита същото за незаконосъобразно ,поради липса на мотиви за основанията на чл.28 ЗАНН.
С оглед на гореизложеното се иска от съда да отмени НП №10/15.02.2019г. на
Кмета на О.-П. като незаконосъобразно и неправилно.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява,представлява се от редовно
упълномощен адвокат,който поддържа жалбата.Иска НП да бъде отменено,поради неговата незаконосъобразност-съставен е АУАН на управителя на дружеството ,а не на ЮЛ стопанисващо търговския обект.Освен това счита,че не е установено по безспорен начин,че звукът идващ от заведението е с такава сила,че да пречи на живущите в съседство на ресторанта.
За ответника-Кмета на О.-П.-представител не се явява,не изразява становище по
жалбата.
За РП-П. ,в качеството й на заинтересова страна ,представител не се явява.

По делото са събрани писмени доказателства.Разпитани са свидетелите Б. К. Б. и
В. Т..

Съдът,след като се запозна със събраните по делото доказателства,намира за
безспорно от фактическа и правна страна следното:

На 02.02.2019г,Б. К. Б./полицай –охрана обществен ред/,в присъствието на
свидетеля В. К. Т., съставил АУАН на А. И. У.,в качеството й на управител на
ресторант „Винарната“,за това,че на същата дата-02.02.2019г в 23.30ч в Г.,
ресторант „Винарната,като управител разрешава пускане на музика на живо от
оркестър със сила на звука,нарушаваща спокойствието на гражданите от 22.00ч до 08.00ч.,което представлява нарушение на чл.9,ал.2 от Наредбата за обществения ред на територията на О. П.. Актът е съставен в присъствие на управителя А. У. и и подписан от нея лично с вписването на възражение в същия,че съгласно Наредбата на О. П. ,силата на музиката в ресторанта е определена със специални уреди.
Въз основа на съставения акт е издадено атакуваното НП№10/15.02.2019г на Кмета на О. П.,в което е отразена същата фактическа обстановка,посочена в АУАН и е направен извод за извършено от управителя А. И. У. нарушение на чл.9,ал.2 НОРТОП,поради което на основание чл.69 от същата Наредба е наложена Глоба в размер на 100/сто/ лева.
От събраните гласни доказателства в производството се установи,че проверката в ресторанта е извършена поради подаден сигнал за силна музика,чуваща се от
ресторант „Винарната“.При влизане в заведението полицейските служители
установили оркестър,който свирил на живо. Обяснили,че е подаден сигнал за силна музика,след което пристъпили към съставянето на АУАН на управителя на
ресторанта А. У..Не се установи в производството колко силна е била музиката.Не
е измервана силата на звука.

При така установеното от фактическа страна,съдът намира от правна страна
следното:
Жалбата е подадена в законоустановения седмодневен срок (НП е връчено на
25.02.2019г.,а жалбата депозирана на 27.02.2019г.) от надлежно лице,посочено
като нарушител,поради което е допустима.

Същата е и основателна по следните съображения:
Жалбоподателят-А. И. У. е привлечена към административно-наказателна
отговорност за нарушение на чл.9,ал.2 от Наредбата за опазване на реда на
територията на О. П..Съгласно посочената материално-правна разпоредба-забранява се пускането на озвучителни и музикални уредби,както и изпълненията на певци,групи и оркестри на живо в заведения за хранене и развлечения и други
туристически обекти,със сила на звука,нарушаваща спокойствието и отдиха на
гражданите и съседите в часовете от 14.00ч до 16.00ч. и от 22.00ч. до 08.00ч за
зимен период и в часовете от 14.00ч до 16.00ч и от 23.00ч. до 08.00ч за летен
период.Административно-наказателна отговорност носят лицата, осъществяващи търговска дейност в съответното заведение.
Без да разглежда спора по същество,тоест налице ли е извършено нарушение на чл.9,ал.2 от Наредбата ,съдът е на мнение,че АНО е допуснал съществено процесуално нарушение,тъй като АУАН,както и наказателното постановление са съставени на управителя на ресторант „Винарната“-физическото лице А. И. У..Съгласно цитираната материално-правна разпоредба обаче ,административно-наказателна отговорност следва да носят лицата,осъществяващи търговска дейност в съответното заведение.Тоест това е юридическото лице,което стопанисва търговския обект.Административно- наказателна отговорност по посочения текст от Наредбата не може да носи физическото лице,което е управител на ресторанта.В настоящия казус полицейските служители са попитали единствено за управителя и са пристъпили към съставянето на АУАН именно на управителя,без изобщо да се интересуват от търговеца ,който стопанисва търговския обект-ресторанта.
Като не е определил правилно лицето,което следва да носи административно-
наказателна отговорност за нарушение на чл.9,ал.2 от НОРТОП,АНО е допуснал
съществено процесуално нарушение,което е основание за отмяна на издаденото
наказателно постановление като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН,съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10/15.02.2019г. на Кмета на О.-П.,с което на А. И. У.,ЕГН:*,от Г.,У.“А. С.“ №10, за нарушение на чл.9,ал.2
от НОРТОП,на основание чл.69 от НОРТОП е наложено административно наказание-ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред
Административен съд-Благоевград ,в 14 дневен срок от съобщаването му на
страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: