Решение № 8341

към дело: 20201230200259
Дата: 10/08/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните
нарушения и наказания.
Образувано е по жалба от В. А. М. от с. П., общ. П. против Електронен фиш Серия К № 3457247, издаден от ОДМВР – Благоевград, с който на основание чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство или система, на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 300 лв.
В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност и
неправилност на издадения електронен фиш. Моли съда да постанови решение, с
което да отмени изцяло атакувания Електронен фиш на ОД на МВР - Благоевград.
В съдебно заседание пред Районен съд – П., жалбоподателят, редовно призован, не се явява, представлява се от надлежно упълномощен процесуален представител.
Издателят на електронния фиш - ОД на МВР – Благоевград и Р. П. - П., редовно
призовани, не изпращат представител по делото и не представят становище по
жалбата.
На първо място съдът счита, че следва да изложи мотиви по допустимостта на
жалбата, тъй като доказателства за датата на връчване на електронния фиш са
представени в хода на съдебното следствие. Видно от известие за доставка,
същият е бил връчен срещу подпис. Настоящата инстанция счита, че надлежното
връчване на обжалвания електронен фиш е на 24.03.2020 г. Предвид гореизложеното съдът приема, че процесният ел. фиш е надлежно връчен, респ. че по отношение на същия е започнал да тече срок за обжалването му. Поради това и жалбата срещу ел. фиш, подадена чрез наказващия орган до съда на 03.04.2020 г., следва да се приеме за депозирана в рамките на преклузивния срок за обжалване, предвиден в ЗДвП.
Съдът, за да се произнесе по основателността й след като се запозна и прецени
събраните доказателства при извършената проверка на обжалвания акт, намира за установено следното:
Издаден е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с
автоматизирано техническо средство или система - Серия К № 3457247, за това, че на 09.03.2020 г. в 12:17 часа, в П., Път 3 198 Г. П. в посока с. Д. при
разклона на Сметище Г. П., при ограничение въведено от 50 км/ч с пътен знак В26
и приспаднат толеранс от 3 км, с МПС лек автомобил рег. № Е2802КТ е извършено
нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1-M 578, като разрешената скорост е 50 км/ч., установената скорост е 82 км/ч., превишаването на разрешената скорост е 32 км/ч. За посоченото нарушение на жалбоподателя В. А. М., на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, е наложено административно наказание Глоба в размер на 300 лв., за извършено нарушение по чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка е установена от представените по делото
писмени доказателства, както и приложения снимков материал от заснет Клип №
24793, и автоматизираното техническото средство. Така приложеният снимков
материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като
изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административно- наказателния процес и като такова е приобщено по съответния ред по делото.
При така установените факти съдът намира от правна страна следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата при
избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км. ч., извън
населено място – 90 км. ч., а по автомагистрала – 130 км. ч., а според ал. 2
когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от
посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл. 182, ал.
2, т. 4 от ЗДВП водач, който превиши разрешената максимална скорост извън
населено място, се наказва за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 300 лв.
Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.
Според чл. 189, ал. 4 ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо
средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.
Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него.
В тежест на издателя на електронния фиш е да бъдат установени по недвусмислен начин всички белези и признаци от обективна страна на нарушението чрез предвидените доказателствени средства. Такова по делото се явява приложения снимков материал, но не става ясно при обикновения прочит кое е мястото на нарушението, тъй като приложеният снимков материал е с недостатъчно добро качество и липсват индивидуализиращи мястото белези.
Приети са, като доказателства по делото материалите и писмените документи,
приложени към АНП, а именно: Електронен фиш серия К № 3457247; Справка за
нарушител/водач; Удостоверение за одобрен тип средство за измерване №
10.02.4835, Протокол № 3-2-19 от проверката на мобилна система за видеоконтрол; Снимков материал; Заповед рег. № 8121з-515/14.05.2018 г. на Министър на Вътрешните работи.
Следващият основен съществен момент се явява този, касаещ авторството на
деянието. В тази насока в съответната ОД на МВР се съдържа информация и в този смисъл при издаване на електронния фиш е следвало въз основа на какъв документ е определено лицето – собственик на управляваното МПС.
В случая въпросът за субекта на административната отговорност за извършеното
нарушение, с оглед характера на това нарушение и обстоятелствата около неговото констатиране е разрешен с разпоредбата на чл. 188, ал. 1 ЗДвП и собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, са тези, които отговарят за извършеното такова, а собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. С разпоредбата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП законодателят е въвел законова презумпция, че при неподаването на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш от собственика, същият се смята за извършител на констатираното с електронния фиш нарушение. Именно предвид въпросната презумпция за административно-наказващия орган не съществува задължение да издирва лицето, управлявало засечения с техническо средство лек автомобил. При положение, че в конкретния случай не е подадена такава писмена декларация в законоустановения срок, се ангажира отговорността на собственика на лекия автомобил.
Няма спор, че според чл. 189, ал. 4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето
с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се
издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.
Наред с горното, съгласно Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по тълк. д.
№ 1/2013 г. на Общото събрание на колегиите на ВАС, в хипотезата на чл. 189,
ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяването и заснемането на
нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство,
което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. Именно непрецизното /неточно/ определяне от законодателя на вида на използваното от контролните органи техническото устройство, с което да се извършва заснемане на нарушение по ЗДвП, даде основа за постановяване на различна практика от съдилищата по приложението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП,
което и наложи необходимостта от образуване на горепосоченото т. д. № 1/2013 г.
Или крайният правен резултат, е че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за
движението по пътищата, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.
Съгласно чл. 189, ал. 4 ЗДвП: При нарушение, установено и заснето с
автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено
наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или
отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на
контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за
съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната
структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е
установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на
нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
Дефиницията за електронен фиш се съдържа в 1 ДР ЗАНН, респект. 6, т. 63 ДР
ЗДвП.
Относно формата на електронния фиш следва да се приемат за задължителни
посочените в чл. 189, ал. 4, изр. 2 ЗДвП реквизити, поради което в електронния
фиш не следва да се изписва името на издателя му и негов подпис, а само
териториалната структура на МВР, на чиято територия е извършено нарушението.
Съдържанието на електронният фиш и предвидените последици от издаването му сочат на акт, неблагоприятно въздействащ на адресата – регистриран от АТС въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения, поради което с приравними последици на НП. Затова е и предвиден ред за оспорване на ел. фиш, гарантиращ правата на автора на нарушението, за опровергаване съдържанието на фиша посредством доказателства, събирани в адм. нак. производство по процесуалните способи на НПК.
Съдът, обаче констатира противоречие между самия изискан и представен
доказателствен материал, който не подкрепя твърдението на издателя на фиша
относно мястото на нарушението. В тежест на АНО е да посочи конкретно, точно и недвусмислено къде на територията на Община П. е било разположено
автоматизираното техническо устройство, с което е установено нарушението,
респективно къде е мястото на извършване на нарушението. От протокол рег. №
314р-3989 /на лист 25 и 26/ се установи, че във времето от 12.05 ч. до 13.05
ч. на въпросната дата автоматизираното техническо средство е било поставено на място за контрол Път ІІІ-198 Г. П., в посока с. П., ресторант „С.“,
а не на място за контрол Път ІІІ-198 Г. П. в посока с. Д., разклона на
Сметище П., както е описано в електронния фиш.
Ето защо съдът счита, че е налице и неяснота и недоказаност на вмененото
нарушение с предметния на делото ЕФ, поради което незаконосъобразно е
ангажирана административно наказателната отговорност спрямо жалбоподателя.
Жалбоподателят не е представил доказателство за направени разходи за адвокат, поради което такива не следва да се присъждат.
Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с
автоматизирано техническо средство Серия К № 3457247, издаден от ОДМВР –
Благоевград, с който на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т.
4 от ЗДвП, на В. А. М., ЕГН * с адрес: с. П., общ. П., ул. „Я.С.“ 42, е наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Г.
Благоевград в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: