Протоколно определение № 8552

към дело: 20191230101357
Дата: 10/14/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

СЪДЪТ, с оглед горедокладваната молба на законните представители на ищеца,
която обективира отказ от предявения иск, предмет на разглеждане на настоящото дело, счита, че е налице хипотезата на чл. 233, из.р. 1 ГПК, поради което производството по същото подлежи на цялостно прекратяване.

Ръководейки се от изложеното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И № 8552/14.10.2020 г.:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 233, изр. 1 ГПК, производството по гр. д. №
1357/19 г. на Районен съд – гр. П., поради отказ от иска, предявен от ищеца
„Г. Ф.“ – гр. С.против ответника П. В. Г., ЕГН *, имащ за предмет осъждане
на последния да заплати на първия сумата от 558,58 лв., представляваща
обезщетение, изплатено от ищеца на третото лице Д. Г. Б. от гр. Г.Д., за имуществени вреди, причинени по притежавания от него лек автомобил
„Ф.Ф.”, с ДКН ***, настъпили в резултат на пътно-транспортно произшествие, станало на 03.11.2013 г., на гл. път 3-198, км. 75, при разклона за с. Б., общ. П. и виновно причинено от ответника, при управлението на лек автомобил „Ф.Г.“, с ДКН ***, за който не е имало сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до погасяването.

ПРОТОКОЛНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ, за прекратяване на делото, подлежи на обжалване от страните пред Окръжен съд – гр. Б., в 1-седмичен срок, считано от днес – за ответника, и от връчването на препис – за ищеца, като частната жалба се
подава чрез Районен съд – гр. П..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 09:28 ч.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: