Решение № 524

към дело: 20181230201161
Дата: 07/04/2019 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Делото е образувано по възражение (жалба) вх.№ 32-335870/20.11.2018 г. подадено от Л. М. П., ЕГН *, с адрес: гр. П., общ. П.. обл. Б., ул. "А.С."' №., против Наказателно постановление № 536/29.10.2018 г. на Началника на Митница Ю..
В жалбата се твърди, че според Закона на митниците е позволено да се внесе
определено количество алкохол от друга страна през митницата, без да се плаща
акциз. Сочи, че в къщата в гр. П., ул. „ А. С.„ № *** живеят - 4 човека. Наказателното постановление се твърди, че е незаконосъобразно и не отговаря на истината.
Жалбоподателят, редовно призован се явява лично и със защитник – съпругата му
К. – П.. Поддържа жалбата, сочат доказателства.
За административно-наказващият орган се явява юрисконсулт. Счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Съдът намира за установена следната фактическа обстановка.
На 30.04.2018 г. в Митница Ю. е постъпило с Вх.№32-122805/ 30.04 2018 г.
Постановление на Окръжна П. - гр. Б. от 26.04.2018 г. по пр вх.№5677/2017 г. по описа й, с което са отделени материалите от ДП №314 ЗМ- 720/2017 г. по описа на РУ - П., касаещи административни нарушения по ЗАДС, свързани с иззети от дома на Л. П. - около 180 /сто и осемдесет/ литра етилов алкохол (домашна ракия) и 2 бутилки водка „B.", без акцизен бандерол и изпращането им по компетентност на митница Ю.. От отделените материали от до съдебно производство №314 ЗМ-720/2017 г. по описа на РУ- П. / Писмо рег.№ДП 314 ЗМ-720/2017г. от 04.11.2017 г., Протокол за оглед на местопроизшествие от 04.11.2017 г., Албум за посетено местопроизшествие, Определение №5532 от 06.11 2017г. по НЧХД №.2/2017 г. на Окръжен съд - Б., Молба вх. №5677/ 2017 г. от 11.12.2017 г. от И. П., Протокол за претърсване и изземване от 04.11.2017 г.. Писмо рег.№ ДП 314 ЗМ-720 от 11.12.2017 г., Постановление УРИ 314000-13414 от 21.12.2017 г. на ОП - Б., Писмо per. Индекс 32-360555 от 20.12 2017 г. на Митница Ю./ е видно, че:
На 04.11.2017 г., във връзка с образувано досъдебно производство №314-3M-
720/2017 г. по описа на РУ - П. за държане на високо рисково наркотично
вещество без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните
вещества и прекурсорите - престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4 от НК, в
условията на неотложност, за времето от 16:00 ч. до 18:45 часа, от служители на
РУ - П. е извършен оглед и свързаните с него претърсване и изземване в дома на
Л. М. П. с ЕГН *, представляващ къща и прилежащото й дворно място, находяща се
в гр. П., ул. „А.С." №.. В хода на процесуално-следствените действия, извършени в присъствието на И. С. К. - собственик на жилището, и поемни лица, на първия етаж от къщата са открити и иззети, както следва:
• 18 бр. пакети сини на цвят с надпис „agroGene - Обект №1;
• Пакет, съдържащ пет бр. ароматизатори - Обект №2;
• Мъжки обувки - Обект №3;
• 15 бр. туби с различен обем, съдържащи около 180 литра алкохол (домашна
ракия) - Обект №4;
• 2 бр. бутилки водка „B." по 0,7 1, без бандерол, с фабрично запечатани
капачки и надпис върху бутилката „B." с ALC.37.5 % vol - Обект №5.
Извършеното процесуално-следствено действие е обективирано в Протокол за
претърсване и изземване от 04.11.2017 г. В приложение К. огледа са направени
фотоснимки. В писмено обяснение К. протокола, г-жа И. К. - П. е
посочила, че ракията е останала от баща й, който е починал преди 28 години, а
водката й е била подарък.
Съставеният протокол е одобрен с Определение №5532/06.11.2017 г.. постановено
по ЧНД № 572/2017 г. по описа на Окръжен съд - Б..
От образуваното на основание чл.212, ал.2 от НПК досъдебно производство №314 ЗМ-720/2017г. по описа на РУ- П. за престъпление по чл.354а, ал.1, изр. от НК с
Постановление от 26.04.2018 г. по пр. вх.№5677/2017 г., Окръжна П. - гр.
Б. е отделила материалите касаещи иззетите от дома на Л. М. П. - около
180 /сто и осемдесет/ литра ракия - предмет на друго административно-
наказателно производство/ и 2 бутилки водка B.", без акцизен бандерол, и
ги е изпратила по компетентност на Началника на Митница Ю., с оглед ангажиране
на административно-наказателна отговорност по ЗАДС.
С приемо- предавателен протокол УРИ №314р-7713/05.06.2018 г., вх.№32-
160109/05.06.2018 г. И.А.Т. - старши разследващ полицай в РУ- П.
е предал на А. Х. К. - служител в Митница Ю. 15 бр. туби съдържащи около 180
литра течност с мирис на етилов алкохол (ракия) и две фабрично запечатани
стъклени бутилки водка „B.", без акцизен бандерол.
Във връзка със събраните доказателства с писмо рег.№ 32-161258/06.06.2018 г. е
отправена покана до Л. М. П., с адрес: гр. П., общ. П., обл. Б., ул. „А.С." № ***, да се яви в тридневен срок от получаването й в МБ К. при Митница Ю., за съставяне на акт за установяване на административно нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС. Същата е редовно връчена на 08.06.2018г., видно от известие за доставяне ИД PS 2700 013THG 4.
За констатираното нарушение - държане на акцизни стоки (бутилиртни алкохолни
напитки), без задължителния акцизен бандерол по образец, утвърден от МФ, на
основание чл.40, ал.2 от ЗАНН, е съставен акт за установяване на
административно нарушение № 365/14.06.2018 г., който е връчен на 22.06.2018 г.
на Л. М. П. с ЕГН *, Ч. съдействието на РУ - П..
В законоустановения срок е постъпило писмено възражение по акта с Bx.N-32-
184310/27.06.2018 г. от Л. М. П., с адрес: гр. П., общ. П., ебл. Б., ул. „А.С." № ***.
С оглед на установената фактическа обстановка, административно-наказващият
орган е приел от правна страна, че на 04.11.2017 г., лицето Л. М. П., ЕГН *, с
адрес: гр. П., общ. П., обл. Б., ул. „А.С." №., е държал в обитаваната от него къща, находяща се в гр. П., общ. П., обл. Б., ул. „А.С." №., акцизна стока - бутилирани
алкохолни напитки, без акцизен бандерол на МФ, когато такъв е задължителен, а
именно: 2 (две) фабрично запечатани стъклени бутилки водка „B." по 0,7 I,
с алкохолно съдържание 37.5 % vol, без бандерол, с дължим акциз в размер на
5,78 лв. (пет лева и седемдесет и осем стотинки), видно от експертна справка
рег.№ 32-303172/19.10.2018 г. на отдел "Акцизна дейност" при Митница Ю., с
което деяние е осъществил състава на чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и
данъчните складове.
Административно-наказващият орган е намерил, че са налице основания за
прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като от установената фактическа обстановка по преписката и справката за изчисления и дължим акциз в размер на 5,78 лв. (пет лева и седем десет и осем стотинки), видно от експертна справка рег.№32-303172/19.10.2018 г. на отдел "Акцизна дейност" при Митница Ю., е било видно, че е налице деяние, което макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона нарушение, поради ниската степен на увреждане на защитените от нормата на чл.123, ал. 1 от ЗАДС обществени интереси от една страна, а от друга страна - двойният размер на дължимия акциз е под 100 (сто) лв. - в случая 11,56 лв., съгласно разпоредбата на чл.125 „б", ал.2 от ЗАДС е маловажен случай и не следва да се налага наказанието предвидено в чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове.
Основният спор между страните е кой е осъществявал държането на процесните
стоки.
Разпоредбата на чл. 99, ал. 1, т.З от ЗАДС забранява държането, пренасянето,
превозването, предлагането и продажбата на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност.
В случая е прието, че именно жалбоподателя Л. П. е държал двата броя бутилки
водка.
Нарушението е на формално извършване и се довършва с осъществяването на
фактическата власт върху акцизните стоки без бандерол. „Държането” като
изпълнително деяние по съдържание е трайно състояние на фактическа власт,
установена или упражнявана върху определена вещ. Последното се осъществява
независимо от мястото, където се намират вещите.
Авторството на деянието и вината на нарушителя обаче не се установяват от
приетите по делото писмени и гласни доказателства. В протокола за претърсване и изземване е вписано изявление на И. К. – П., че 2 бутилки водка са й
подарък. Установи се в производството, че в дома на жалбоподателя живее не
само той, а и съпругата му, сина им и нейната майка К. онзи момент. Според св.
Я. двете бутилки водка са били намерени в зъболекарския кабинет на К., находящ
се на първи етаж, която е дала обяснение, че същите са й подарък от клиент. На
необитаемия етаж са открити един или два пластмасови бидони с домашна ракия,
които впоследствие били прехвърлени в 10 литрови бутилки. Заявеното от Я.
противоречи на отразеното във фотоалбума и показанията на свидетелите Д. Б. и
Огнян Б., които твърдят, че за първи път са видели бутилките в необитаемия
етаж, стая, ползвана за складово помещение. Доколкото обаче на две от снимките бутилките са снимани на различно място, съдът допуска, че е възможно същите действително да са били преместени. Още повече логично е заявеното от Я., че участие в проверката е имала само К. - П., поради което и тя е дала
обяснение за намерените бутилки, защото били открити в нейния кабинет.
Независимо от горното, дори и да не са държани в стоматологичния кабинет,
според настоящия съдебен състав не мястото е от значение, а това кой реално е
можел да упражнява фактическа власт. Установи се, че етажът където са заснети
първоначално бутилките е необитаем, т.е. досег до него са имали всички лица,
обитаващи къщата. Единствено в кръга на предположенията е, че Л. П. е знаел за
местонахождението на двете бутилки водка, и че той сам, или заедно с останалите членове на семейството си е упражнявал фактическа власт върху тях.
Налице е било спорно обстоятелство, поради което, преди да достигне до извода,
че Л. П. е автор на извършеното деяние, административно-наказващият орган е бил длъжен да направи разследване на това спорно обстоятелство, като събере всички относими доказателства. След като не е направено разследване на спорно
обстоятелство в хода на производството по издаване на наказателното
постановление, административно-наказващият орган сам се е поставил в
невъзможност да докаже авторството на деянието при съдебното оспорване на
наказателното постановление.
Неоснователно е възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че не са нарушени разпоредбите на ЗАДС, т.к. не е осъществено деянието държане на акцизни стоки, заради това, че били две бутилки подарък от клиент. Държането като изпълнително деяние по съдържание е състояние на фактическа власт, установено или упражнявана върху определена вещ. За да е съставомерно деянието по чл. 123, ал.1 от ЗАДС, достатъчно е да се установи по безспорен начин държане на акцизни стоки – бутилирани алкохолни напитки с код КН 2208 без бандерол, когато такъв е задължителен, от физическо лице. В случая посочените изисквания са налице, поради което правилно е прието, че е осъществен състав на нарушението по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС /макар че неправилно е привлечен К. административно-наказателна отговорност точно П./.
В случая ирелеватно се явява обстоятелството по какъв начин е придобита
акцизната стока и за какво ще се използва. Няма никакво значение твърдението
на защитника на жалбоподателя, двете бутилки водка са подарък от клиенти,
поради което съдът счита това възражение за неоснователно. Нарушението е
формално и е налице щом е осъществен визираният в правната норма на чл.123, ал.1 от ЗАДС фактически състав и основно изпълнителното деяние като определящ негов елемент – в случая държане на акцизни стоки без бандерол. В тази връзка двете бутилки водка се явяват предмет на нарушение по чл. 123 ЗАДСОт правна страна след направения по-горе анализ, съдът намира следното:
Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН на съдебен контрол пред районния съд подлежат само наложените с наказателни постановления наказания.
В конкретния случай, наказващият орган в пункт 1 от постановлението не е
наложил наказание „глоба“ на Л. М. П. за нарушение по чл. 123, ал. 1 ЗАДС, а е
отправил предупреждение спрямо сочения за нарушител на основание чл. 28“а“ от
ЗАНН, което волеизявление, независимо, че е обективирано в наказателно
постановление, не подлежи на съдебен контрол. Следователно, ако приеме, че след като не се доказва авторството следва да се отмени предупреждението по чл.28“а“ от ЗАНН, съдът би постановил недопустимо решение, което ще бъде обезсилено от касационната инстанция.
Ето защо в тази й част жалбата се явява недопустима и трябва да бъде оставена
без разглеждане, а производството в тази му част - прекратено.
В съответствие с разпоредбата на чл.124, ал.1 от ЗАДС правилно е постановено
отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението. Съгласно чл.124, ал.1 от ЗАДС в случаите на нарушения по чл. 108а, чл. 114а, чл. 115, 116,
117, 118, чл. 120, ал. 1, чл. 121, ал. 1, 2 и 3, чл. 122, чл. 123, ал. 1, 2, 4
и 6 и чл. 126, както и в случаите, когато извършителят е неизвестен, стоките -
предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са. Без значение, че се касае за две бутилки алкохол, подарък от
клиенти, както приема настоящия съдебен състав. Същите следва да бъдат отнети като предмет на нарушение.
Водим от горното
Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Л. М. П., ЕГН *, с адрес: гр. П.,
общ. П.. обл. Б., ул. "А.С." № *** срещу Наказателно постановление № 536/29.10.2018 г. на Началника на Митница Ю. в частта, с която на основание чл.28 от ЗАНН жалбоподателят е ПРЕДУПРЕДЕН, че при следващо извършване на нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС, ще му бъде наложено административно наказание - глоба и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 536/29.10.2018 г. на Началника на
Митница Ю. в частта, с която на основание чл.124, ал.1 от Закона за акцизите и
данъчните складове СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА 2 (две) фабрично запечатани стъклени бутилки водка „B." по 0,7 I, с алкохолно съдържание 37.5 % vol, без бандерол, като предмет на нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС.


Решението подлежи на обжалване пред БлАС по реда на гл. XII АПК и на
основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: