Решение № 8324

към дело: 20201230200240
Дата: 09/17/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба от Д. Й. Й., от Г., ж.к. „Ц. С.“, Б., .5, А., против
Наказателно постановление № 314а-261/22.05.2020 г. на Началник РУ на МВР –Г..

В жалбата се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на
издаденото НП, като се настоява също така, че е налице маловажност на случая,
поради по-ниската степен на обществена опасност на деянието в сравнение с други случаи от същия вид. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното НП.

В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично, поддържа жалбата, моли за отмяна на НП, сочи, че е семейна, майка на едно дете и наложената глоба й е прекалено висока. Посочва също така, че е намерила телефона отивайки на работа, ползвала го няколко месеца, но след като разбрала, че е издирван, веднага го върнала.

За АНО, редовно призовани представител не се явява. Р. П. – Петрич, не изпраща
представител и не взема становище по делото.

По делото са събрани писмени доказателства – НП № 314А-261 от 22.05.2020г., Акт за установяване на административно нарушение № 314а-261/07.05.2020 г., писмо от РП-Петрич изх.№ 1887/2018 от 21.07.2020г. ведно с Постановление от
18.01.2019г. за отказ да се образува наказателно производство по пр.преписка вх.
№ 122/2019г. по описа на РП-Петрич, Постановление от 18.01.2019г. за отделяне
на материали от ДП № 314-ЗМ-551/2018г. по описа на Р. и Постановление от
18.01.2019г. по ДП № 314-ЗМ-551/2018г. за спиране на наказателното
производство. Разпитани са свидетелите С. И. Л. и В. А. М.. Изслушани са
обясненията на жалбоподателя.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в
тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното :

Жалбата е допустима, тъй като е подадена от легитимно лице в законоустановения срок. Разгледана по същество е основателна.
Административнонаказателната отговорност на жалбоподателката е ангажирана,
затова че през месец август 2018г. в Г., на ул.„Европа “ е намерила мобилен
телефон марка „Нокиа“, собственост на Кирил Стефанов Коемджиев от Г., без да
върне вещта в законоустановения срок.
При произнасянето по делото по същество, настоящата инстанция констатира, че
АУАН е съставен извън установения в закона 3 – месечен срок, поради което при
съставянето му е допуснато съществено нарушение на процедурните правила.
В настоящия казус, АУАН е съставен въз основа на Постановление на РП – Петрич
от 18.01.2019г. Съгласно посоченото постановление, на 18.01.2019г. Р. П. Петрич
е отказала да образува наказателно производство за престъпление по чл. 207, ал.
1 НК, извършено през месец август 2018г , след като е приела, че са налице
предпоставките на чл. 218б, ал.1 НК за това деяние. В тази връзка РП – Петрич е
постановила препис от постановлението, ведно с материалите по преписката, да
бъдат изпратени на Началника на РУ на МВР – Петрич за налагане на
административно наказание на Д. Й. по реда на чл. 218б НК.
Както бе посочено, Постановлението на РП – Петрич е от 18.01.2019г. Въз основа
на това постановление действително е съставен АУАН, но същият е съставен едва на 04.05.2020г. т.е почти 1 /една/ година и 4 /четири/ месеца след отказа на
прокурора и далеч извън 3 месечния законоустановен срок по чл. 34 ЗАНН.
Установявайки изложеното, Началникът на РУ на МВР –Г. е следвало да прекрати
административно наказателното производство с оглед разпоредбата на чл. 34
ЗАНН. Като не е сторил това административно наказващият орган е допуснал
съществено нарушение на съдопроизводствените правила, довело до издаване на незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен изцяло.

Мотивиран от горното, и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №314а-261 от 22.05.2020 г., издадено от
Началника на РУ на МВР – Петрич, с което на Д. Й. Й. от Г., ж.к. „Ц. С.“, Б.,
.5, А. , е наложено административно наказание Глоба в размер на 200,00 /двеста/
лева за извършено нарушение по чл.207, ал.1 от НК във вр. с чл.218б от НК.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: