Решение № 470

към дело: 20181230200263
Дата: 04/24/2019 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.
Образувано е по жалба на „С. Т.“ Е., ЕИК ***със седалище и адрес на
управление град Сандански, ул.„Шипка“ № 14, представлявано от Г. Н.Б. против Наказателно постановление № 410/14.03.2018 г. на Началника на М. Ю. – Б., с което, за извършено нарушение по чл. 7, ал.2 от Наредбата за реда и
начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 /хиляда/ лева и за извършено нарушение по чл. 76а, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове е наложена
имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин / лева.
В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на материалния и процесуалния закон, както и че е налице маловажност на случая.
Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното НП.
В съдебно заседание Дружеството жалбоподател се представлява от надлежно
упълномощен адвокат, който поддържа жалбата, настоява за отмяна на атакуваното НП по изложените в същата съображения и в допълнение посочва, че е налице несъставомерност на описаното в акта и НП, налице е явно несъответствие между фактическия състав на нарушението и правната квалификация, което води до незаконосъобразност на атакуваното НП.
За Териториална Дирекция Ю., в качеството на правоприемник на М. Ю. се явява
юрисконсулт, който оспорва жалбата и моли за потвърждаване на атакуваното НП.
Прилага писмено становище.
За РП – Петрич, призовани в качеството й на заинтересована страна,
представител не се явява и не изразява становище по жалбата.
По делото са събрани писмени и гласни доказателства, подробно описани в
протоколите от проведените с.з
С оглед събраните доказателства, съдът намира следното от фактическа страна:
Безспорно се установи по делото, че на 11.08.2017г. около 19:00 часа, на ГКПП
Кулата, на трасе „ИЗХОД", посока Р България – Р Гърция, дежурен митнически
инспектор спира за проверка съчленено ППС: влекач с рег. № СВ7084ВВ,
собственост на „Пабко лизинг и търговия-клон България “ КЧТ с ЕИК040699526 и
свързано с него полуремарке с peг.№ Е1999ЕЕ с 3 бр. оси, собственост на „С. Т.“
Е. Г. Сандански.
Автомобилът извършвал движение по републиканската пътна мрежа в посока от Р България за Р Гърция и бил управляван от лицето С. С. М..
При извършен контрол на теглото осовото натоварване и /или габаритните размери на описаното по-горе съчленено ПП е установено, че същото е с превишена допустима максимална маса, а именно : 45,70 тона /при допустима максимална маса/ 40 тона съгласно чл.6, ал.1,т.3,буква „а“ от Наредба № 11/03.07.2001г. за движение на извънгабаритни и /или тежки пътни превозни средства/ за което не представя пред митническите органи съответното разрешително за движение на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство, издадено от администрацията, управляваща пътя- Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ.
Видно от представените пред митническите органи документи, гореописаното ППС е превозвало групаж от стоки: бира, свински кожи, вафли, майонеза, пчелен мед, козметика, месни продукти и др. с посочен превозвач „С. Т.“ Е. Г. Сандански.
Товарният автомобил е отклонен на терминала на МБ Кулата с оглед извършването на допълнителна проверка. Резултатите от проверката и направените констатации са отразени в Протокол за извършена проверка с № 733/11.08.2017г.(СОРИ № 17BG5700А028520 от 14.08.2017г.)
За времето от 10:00 часа до 16:00 часа на 14.08.2017г. на терминала на МБ
Кулата, в присъствието на лицето Г. Н. Б. с ЕГН:*- управител на „С. Т.“ Е. Г. Сандански с ЕИК ***, е извършена последваща проверка на превозваната стока. В хода на проверката, след разтоварване на стоките от фирмата- превозвач, освен количеството бира, за която е представена към момента на проверката международна товарителница (CMR) ОТ 11.08.2017г., фактура
(invoice) № */09.08.2017г. и 2 бр. опростен придружителен документ (ОПД) към
фактура № */09.08.2017г. е установено и наличието на алкохолни напитки- бира и
бутилирани алкохолни напитки от следните марки и количества:
1.Бира марка „Каменица“- 4 стека по 6 бр.бутилки по 2.2 литра; марка „Болярка“-
3 стека по 6 бр.бутилки по 2.2 литра; марка „Загорка“- 4 стека по 6 бр. бутилки
по 2 литра и марка „Шуменско“- 4 стека по 6 бр.бутилки по 2 литра;
2. Бутилирани алкохолни напитки-220 бр.бутилки съдържащи общо 58.4 литра
облепени с акцизен бандерол, по образец, утвърден от МФ на Р България а именно:
-Уиски „BLAK RAM“ - 28 бр. бутилки от по 0.500л., 40% ,vol
-Ракия Троянска сливова - 12 бр. бутилки от по 0.700л., 40% ,vol
-Мента Пещера - 1бр.бутилки от 0.200 л., 25% ,vol
-Ракия Пещерска - 60бр.бутилки от по 0.200 л., 40% ,vol
-Водка Flirt - 119бр.бутилки от по 0.200 л., 37% ,vol.
Резултатите от проверката са отразени в Протокол за извършена проверка(ПИП) с № 734/14.08.2017г.(СОРИ № 17BG5700А028524 от 14.08.2017г.). Гореописаните
алкохолни напитки и бира са иззети с Опис на иззетите акцизни стоки към ПИП
№734/14.08.2017г.
С приемно- предавателен протокол вх.№ 32-226390/15.08.2017г. същите са
предадени за съхранение в склада на МБ Кулата при М. Ю. /сега ТД Ю./, където са
заприходени със складова разписка № */2017г. от 16.08.2017г. За гореописаната
стока- бира и бутилирани алкохолни напитки е представена допълнително в хода на проверката единствено фактура № */08.08.2017г., издадена от „Метро Кеш енд
Кери България“ Е., Г.София, ул.„Цариградско шосе“ за купувач- „Даниела
Ангелова“ Г.Сеговия, Испания. Към същата не е представен опростен придружителен документ, съпровождащ акцизната стока (общо 188,4 литра бира) от територията на страната до територията на друга държавна членка, която е освободена за потребление на територията на страната до територията на друга държава членка, която е освободена за потребление на територията на страната.
В писмени обяснения дадени от шофьора С. С. М. на 14.08.2017г. същият посочил,
че не знаел за откритите алкохолни напитки, тъй като не е присъствал при
товаренето на стоката.
Поради липсата към момента на проверката /11.08.2017г./ на документи, свързани
със собствеността, произхода, статута и превоза на описаните 220 бр. бутилирани
алкохолни напитки е възникнало съмнение по отношение истинността на акцизните бандероли, с които същите са облепени. С писмо рег.№ 32-230562/24.08.2017г. на Началника на М. Ю. е поискано назначаване на експертиза за установяване на автентичността на акцизните бандероли -общо 220 бр.
Съгласно Протокол № 2017359/13.09.2017г. за извършена експертиза за
установяване на автентичност на акцизни бандероли за спиртни напитки при
Министерство на финансите, представените за изследване акцизни бандероли за
бутилирани алкохолни напитки-общо 220 бр. съответстват на акцизните бандероли по образец, утвърден от Министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-1132/18.09.2013г. за бутилирани алкохолни напитки, предназначени за реализация на вътрешния пазар, валиден от 01.01.2014г. и са истински.
На основание чл.100, ал.2 от ЗАДС с ПМС № 157/26.06.2006г. и обн. В Д.В. бр.106
от 23.12.2014г. е приета наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите
за бутилирани алкохолни напитки съгласно чл.7, ал.2 от която „не се допуска
износ или изпращане до друга държава, членка на бутилирани алкохолни напитки,
облепени с бандерол по смисъла на наредбата“. Съгласно разпоредбата на чл.
76а, ал.1 от ЗАДС „При движение на акцизни стоки по чл.2,т.1 и 2 и чл.14 от
територията на страната до територията на друга държава членка, които са
освободени за потребление на територията на страната стоките се съпровождат от опростен придружителен документ“. Последният се издава в 3 екземпляра ( чл.76а, ал.4 от ЗАДС), като съгласно чл.76а, ал.5 от ЗАДС, вторият и третият екземпляр съпровождат стоките .
За откритата бира марка „Каменица“-4 стека по 6 бр.бутилки по 2.2 литра, марка
„Болярка“- 3 стека по 6 бр.бутилки по 2.2 литра; марка „Загорка“- 4 стека по 6
бр. бутилки по 2 литра и марка „Шуменско“- 4 стека по 6 бр.бутилки по 2 литра,
към момента на проверката, такъв документ не е представен пред митническите
органи.
Във връзка със събраните доказателства, на 13.10.2017г. е проведен телефонен
разговор с лицето Георги Николов Бодуров в качеството му на управител на „С. Т.
“ Е. с оглед отправяне на покана да се яви на 16.10.2017г. до 12.00 часа в МБ
Кулата при М. Ю. за съставяне на акт за установяване на административно
нарушение по чл.126а, ал.1 от ЗАДС. За извършените действия е съставен Протокол рег.№ 32-285005/13.10.2017г.
За констатираните нарушения по чл.126а, ал.1 от ЗАДС във връзка с чл.7, ал.2 от
Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни
напитки, изразяващо се в изпращане на бутилирани алкохолни напитки (220 бр.
бутилки) до друга държава членка (Гърция) облепени с истински валиден акцизен
бандерол, по образец, утвърден от Министерство на финансите на Р България,
както и по чл. 126а, ал.1 от ЗАДС във връзка с чл.76а, ал.1 от ЗАДС, изразяващо
се в движение на освободената за потребление на територията на страната акцизна стока до друга държава членка, без същата да е съпроводена с опростен
придружителен документ (ОПД), съгласно разпоредбата на чл.76а, ал.1 от ЗАДС,
срещу “С. Т.“Е., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление Г., ул.„Ш. “ № * е съставен акт за установяване на административно нарушение № 266/16.10.2017г., който е предявен и връчен Ч. съдействието на Община Сандански, на управителя Г. Н. Б. на 24.10.2017г., без възражения.
На основание чл.41 от ЗАНН във връзка с чл107а от ЗАДС, като предмет на
нарушение по съставения акт са задържани иззетите с Опис на иззетите акцизни
стоки към ПИП 734/14.08.2017г. общо 220 бр.бутилки алкохолни напитки, облепени
с истински акцизен бандерол, по образец, утвърден от МФ на РБългария, както и
бира-общо 188.4 литра.

При горната фактическа обстановка настоящият съдебен състав е мотивиран да
стори следните правни изводи:

Настоящото производство е такова по смисъла на чл.59 и сл. от ЗАНН.
По допустимостта на жалбата.
От приетото като писмено доказателство известие за доставяне /л.7 от делото/
се установява, че жалбата е подадена в законоустановения срок от лице, което
има правен интерес/ срещу, което е издадено обжалваното наказателно
постановление/ и пред местно компетентния съд. В този смисъл жалбата се явява
процесуално допустима.
По основателността на жалбата.
В казуса е ангажирана административно-наказателната отговорност на юридическото лице-жалбоподател. В разпоредбата на чл.83, ал.1 от ЗАНН е посочено, че в предвидените от закона случаи на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция за неизпълнение на задълженията им към държавата при осъществяване на тяхната дейност.

Относно нарушението по чл.126а, ал.1 от ЗА вр. чл.7, ал.2 от Наредбата за реда
и начина на въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки.

Безспорно се установи, че възприетото от актосъставителя и административно
наказващия орган като обстоятелства, при които е било извършено нарушението е доказано от фактическа страна.
Като се има предвид, че актовете за установяване на административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове нямат обвързваща доказателствена сила в хода на съдебното следствие административно-наказващия орган следва да докаже пред съда твърденията посочени в съставения Акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него Наказателно постановление. От своя страна съдът следи служебно за тяхната законосъобразност и императивните изисквания за тяхното съдържание по смисъла на ЗАНН, както и за допуснати съществени процесуални нарушения при тяхното съставяне и издаване.
При проверка на законосъобразността на съставения Акт за установяване на
административно нарушение, съдът установи че същият отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН. Актосъставителят е описал извършеното нарушение, като му е дал правилна правна квалификация.
Съдът не приема, че в хода на административно наказателното производство са
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като се има предвид, че в акта за съставяне на административно нарушение е описано като изпълнително деяния „изнасяне“, а в наказателното постановление е посочено като форма на изпълнителното деяние „изпращане“. Според съда правилно административно наказващия орган е определил формата на изпълнителното деяние като „изпращане“, което съответства и на липсата на данни и факти в обстоятелствената част на наказателното постановление свързани с пренасяне на акцизните стоки през границата на страната или митническата й територия. В този смисъл е и практиката на АС – Б. / вж. Решение по КНАХД № 76/2017г. по описа на АС – Б./
Функция на наказателното постановление е от неговата обстоятелствена част –
императивен реквизит по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, привлеченото към
административно наказателна отговорност лице да разбере в какво се обвинява и в какво се е изразило извършеното от него административно нарушение. От
съдържанието на обжалваното наказателно постановление е несъмнено, че същото съдържа в достатъчен обем и яснота описание на обстоятелствата, при които според административно наказващия орган жалбоподателят /ЮЛ/ е извършил административното нарушение.
Съгласно разпоредбата на чл.126а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните
складове - всяко нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните
актове по прилагането му, установено от митническите органи, ако не е
предвидено друго, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. или с
имуществена санкция от 500 до 2000 лв.
Не се спори в производството, че чл.7 ал.2 от НАРЕДБА за реда и начина за
въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки, е именно нормативен акт по прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, доколкото същата наредба се издава на основание чл.100 ал.2 от същия закон.
С разпоредбата на чл.7 ал.2 от специалната наредба, се предвижда, че не се
допуска износ или изпращане до друга държава членка на бутилирани алкохолни
напитки, облепени с бандерол по смисъла на наредбата. Тази правна забрана се
съдържа и в разпоредбата на чл.66в от Правилника за прилагане на Закона за
акцизите и данъчните складове, с която се регламентира и редът и процедурата за случаите, когато освободени за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, ще бъдат изнасяни или изпращани в друга държава членка, като се следва поставените върху потребителските опаковки бандероли се бракуват след доказване на тяхната автентичност.
По същество настоящият съдебен състав приема, че административно наказателното обвинение е доказано от обективна страна. А именно, установените факти сочат, че именно дружеството жалбоподател на 11.08.2017г. е изпратило от Република България за Република Гърция, в района на ГКПП – Кулата акцизни стоки облепени с истински български акцизен бандерол, с което е нарушил забраната на чл.7 ал.2 от Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки, заради което се следва и да бъде санкциониран по реда на чл.126а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове.
В конкретния случай, субектът на административно-наказателната отговорност не е физическо лице, за да се обсъждат въпросите за вината при извършване на
нарушението, а се касае до налагане на имуществена санкция на юридическо лице,
съгласно чл. 83 от ЗАНН. Отговорността на юридическите лица по ЗАНН е
своеобразна обективна /”безвиновна”/ отговорност. При тази отговорност не може
да се обсъжда въпросът за вина, тъй като никое юридическо лице не може да
прояви вина в поведението си, защото това е присъщо само за физическите лица,
притежаващи съответната правоспособност и дееспособност. Следователно, при
определяне на наказанието по реда на чл.27 ал.2 от ЗАНН за административни
нарушения, извършени от юридически лица не могат да се вземат предвид нито
смекчаващи, нито отегчаващи вината обстоятелства. Отчита се само тежестта на
нарушението, т.е. степента на неговата обществена опасност.
При горното възприето от съда както от фактическа така и от правна страна се
налага извода, че административно наказателното производство образувано срещу дружеството-жалбоподател със съставянето на акт за установяване на
административно нарушение е започнало законосъобразно от компетентен орган,
като въз основа на този акт административно наказващия орган в кръга на своята
компетентност и при доказаност на извършеното административно нарушение,
неговия извършител и вината му е издал законосъобразно обжалваното наказателно постановление.

Относно наложеното наказание
Съдът счита, че с оглед количеството на акцизните стоки, правилно
административно наказващия орган относно първото, от двете нарушения, за които е санкционирано ЮЛ-жалбоподател, е определил размер на предвидената санкция на стойност 1 000 лева, т.е. около средния законово-предвиден размер.

Относно нарушението по чл.126а, ал.1 от ЗАДС вр. чл.76а, ал.1 от същия закон.

Отговорността, която законът възлага на юридическите лица и едноличните
търговци, както бе посочено по-горе е обективна и безвиновна.
Съгласно изискванията на чл.76а, ал.1 от ЗАДС - при движение на стоки по чл.2,
т.1, 2 и 3 от територията на страната до територията на територията на друга
държава членка, които са освободени за потребление на територията на страната, стоките се съпровождат от опростен придружителен документ /ОПД/.
Разпоредбата на ал.4 от чл.76а от ЗАДС регламентира, че ОПД, по ал.1 и 2 се
издава в три екземпляра от изпращача на стоките, а съгласно ал.7 от с.з.р. -
образецът, формата и реквизитите на ОПД се определят с ППЗАДС.
Нормата е доразвита в чл.56в, ал.1 от ППЗАДС, като съгласно ал.2 от с.з.р
"образецът, формата и реквизитите на екземплярите на ОПД се определят в
приложение №9а, което
следва да бъде надлежно попълнено от изпращача. Съгласно нормативната уредба, в приложение №9а към чл.56в,ал.2 от ППЗАДС и обяснителните бележки към него е посочено в част "Общи бележки", т.1.5, че ОПД се състои от три екземпляра, като екземпляр 1 се задържа от доставчика/издателя/, екземпляр 2 - придружава стоките и се задържа от получателя, а екземпляр 3 - придружава стоките и се връща на доставчика със заверка за получаване, попълнен от лицето, посочено в кл.4.
В конкретния случай, дружеството-жалбоподател е допуснало нарушение на разпоредбите на чл. 76а, ал.1 ЗАДС, т.к. като превозвач на акцизни стоки от Р България до територията на друга държава, членка на ЕС, не е разполагал с ОПД /относно тях/.
Ето защо съдът прие, че възраженията на жалбоподателя са неоснователни и се опровергават от приложените по преписката писмени и гласни доказателства. Нещо повече. Жалбоподателят не ангажира никакви доказателства оборващи възприетото в АУАН и НП.
Наложеното административно наказание е съобразено и с разпоредбата на чл.126а от ЗАДС – имуществената санкция е определена в размер на 500лв., т.е наказанието е определено от наказващият орган към минимума, с оглед тежестта на нарушението и липса на предхони налагани наказания по ЗАДС. Административно-наказващият орган е съобразил обстоятелството, че случая не се явява маловажен, тъй като съобразно разпоредбата на чл.27 от ЗАНН е налице деяние разкриващо значителна степен на обществена опасност.

При горните мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 410/14.03.2018 г. на Началника на Митница Югозападна – Благоевград издадено срещу „С. Т.-“ ЕООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.„Ш.“ № *, представлявано от Г. Н. Б., с което, за извършено нарушение по чл.7, ал.2 от Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 /хиляда/ лева и за извършено нарушение по чл. 76а, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин / лева, като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд - гр.Благоевград, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ: