Присъда № 8258

към дело: 20201230200341
Дата: 08/18/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата
П Р И С Ъ Д И
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН подсъдимия И. Н. В. - роден на *.*.19** г в гр.
П., ПНА с. К., община П., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи в „К.Г. ТМ“ ЕООД като шофьор, ЕГН *, за това, че на 01.07.2020 година около 06.00ч. в района на с. Ново Кономлади, община Петрич на път BLG 2258 посока от с. Капатово към с. Генерал Тодоров е управлявал товарен автомобил марка „Мерцедес “, модел “308 ДЦИ Спринтер“ с рег. № Е 1207 МТ, собственост на „К.Г. ТМ“ ЕООД, ЕИК ***, след употреба на наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 и ал.2 т.1 от ЗКНВП и Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - Приложение № 1 към чл.3 т.1-Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина, а именно коноп (марихуана), съдържащ тетрахидроканабинол /THC/, установено по надлежен ред - с техническо средство „Дрегер Drug Test 5000 ” с фабричен номер ARKH – 0042, с REF 8319800, IVD 8322147, LOT ARMJ-0415, с час на пробата 06.09 часа, номер на пробата 00140 на 01.07.2020г., като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден за друго такова престъпление с присъда № 321/2018г. на РС гр. Петрич по нохд № 533/ 2018г., влязла в сила на 11.07.2018г. - престъпление по чл.343б ал.4 във вр. с ал.3 НК във вр. с чл. 28, ал. 1 НК.
ОСЪЖДА И. Н. В. на основание чл. 58а, ал. 4 във вр. с 55, ал. 1, т. 1, вр. с чл.
343б, ал. 4 във вр. с ал.3 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК на наказания
„лишаване от свобода“ за срок от 6 /ШЕСТ МЕСЕЦА/ и „глоба“ в размер на 500
/петстотин/ лв.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, наложеното наказание „лишаване от
свобода“ за срок от шест месеца да се изтърпи при първоначален общ режим.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2 от НК от така определеното наказание
„Лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият И. Н. В. е бил задържан
за срок до 72 часа с прокурорско постановление и с МН „Задържане под стража“,
взета с протоколно определение № 209/03.07.2020 г. по чнд № 308/2020 г. по
описа на РС Петрич, потвърдено с Определение № 2907/09.07.2020 г. по вчнд
407/2020 г. на ОС Благоевград, а именно 1 месец и 17 дни, считано от 01.07.2020
г. до 18.08.2020 г. /съгласно справка изх. № 171/2020 г. от 14.08.2020 г. на З.
Б. Д./, като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода“.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал. 4 във вр. с ал.3, вр. с чл. 28, ал. 1
НК вр. с чл.37, ал.1 т.7 НК, налага на подсъдимия И. Н. В. и наказание
„лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 18
/осемнадесет/ месеца.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.68, ал.1 от НК, подсъдимият И. Н. В. да изтърпи и наказанието 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено му с Присъда №
321/25.06.2018 г. по НОХД № 533/2018 г. по описа на РС Петрич, влязла в сила
на 11.07.2018 г., което наказание да се изтърпи от подсъдимия при първоначален
общ режим, отделно от наказанието шест месеца лишаване от свобода, наложено с настоящата присъда.
Вещественото доказателство по делото - приобщеният с постановление на разсл. орган еднократен тест „Дрегер Drug Test 5000 ” с фабричен номер ARKH – 0042, с REF 8319800, IVD 8322147, LOT ARMJ-0415, който се намира на съхранение в склада на РУ на МВР гр. Петрич, да се унищожи.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 15-дневен срок от днес по реда на Глава 21 НПК.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :