Решение № 8259

към дело: 20201230200302
Дата: 07/23/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.
Образувано е по жалба В. С. Т. от [населено място], ул.„Т.“ № *, ет.*, ЕГН [ЕГН], против Наказателно постановление № 20-0314-000533 от 09.06.2020 г. на Началник РУ П. към ОДМВР –Б., с което за нарушения по чл. 5, ал.3, т.1 ЗДвП и по чл.147, ал.1 ЗДвП на жалбоподателя са наложени административно наказание „Глоба” в размер на 500 лева, „Лишаване от право да се управлява МПС” за срок от 6 месеца, Глоба в размер на 50 лева, както и са му отнети 10 точки на основание Наредба № Iз-2539на МВР.
В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че фактическата обстановка е неправилно описана, не отговаря на действителността и не е посочено какво точно административно нарушение е извършено. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното НП.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с надлежно упълномощен адвокат, който поддържа жалбата, моли за отмяна на НП. Представя писмени бележки, в които излага доводи, че при съставяне на акта и издаването на НП са допуснати съществени процесуални нарушения на чл. 42, т.4 и чл. 57, т.5 ЗАНН, а именно, в обстоятелствената част на акта е описано извършеното от жалбоподателя административно нарушение, което е различно в часово време. Посочва се още, че при описанието на извършеното нарушение по посочените текстове от ЗДвП в АУАН, не е посочено точно какво нарушение е извършил В. Т., а е посочено общо –„чл.5, ал.3, т.1,пр.1 – управлява МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда до 0.8 на хиляда, включително от ЗДвП“, като не е посочено конкретно кое от изброените МПС е управлявал водача и с каква концентрация на алкохол в кръвта. Освен това се посочва, че акта не е подписан от свидетеля по съставянето му.

За АНО, редовно призовани представител не се явява.
Районна прокуратура – П., не изпраща представител и не взема становище по делото.
По делото са събрани писмени и гласни доказателства, подробно описани в протокола от проведеното съдебно заседание, разпитани е свидетелят К. З. З., изслушани са обясненията на жалбоподателя.

ІІ. ФАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ

След обстоен анализ на събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства, съдът прие за доказана следната фактическа обстановка:
На 28.05.2020г. в 00.20 часа в [населено място], [община], жалбоподателят управлявал лек автомобил марка „Волво ХЦ 90” с Р.. [рег.номер на МПС] , като се движел по ул. „Ленин“ в посока за [населено място], когато бил спрян за проверка от полицейски патрул при РУ П., в състав – мл. контлрольор К. З. и Е. К.. Свидет. З. тествал водача за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“ с фаб. № ARSM-0171., който отчел концентрация от 0,67 на хиляда в издишания въздух. На водача бил издаден талон за медицинско изследване № 0057786, в който В. Т. изрично записал , че не приема показанията на дрегера. В талона било отбелязано също така, че лицето следва да се яви във ФСМП – П. до 01.40 ч., а по - късно е отразено, че лицето не се явило в определения час. С оглед установеното с тест дрегера, свидетелят З. съставил срещу жалбоподателя АУАН за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 и чл.147, ал.1 ЗДвП. Актът бил предявен на жалбоподателя за подпис, на екземпляр, в който липсвал подпис на свидетеля по акта.
Въз основа така съставения акт било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 ЗДвП на основание чл. 174, ал.1, т. 1 ЗДвП било наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право да се управлява МПС” за срок от 6 месеца, а за нарушение по чл.147, ал.1 ЗДвП на основание чл.181,т.1 ЗДвП е наложено административно наказание Глоба в размер на 50 лева и на основание Наредба № Iз-2539на МВР са му отнети общо 10 точки.

И в АУАН и в НП диспозитива на нарушението е описан по следния начин: "Управлява МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0, 5 на хиляда до 0, 8 на хиляда включително".

В с.з. е разпитан актосъставителя К. З., който посочва, че около 01.20 ч. били пред сградата на Спешния център. Забелязали пред намиращия се отсреща НОН –стоп жалбоподателя и решили да го изчакат. До определения час В. Т. не се явил за даване на кръвна проба и след изтичане на даденото време полицейските служители предали на медицинското лице талона за изследване, в който да отбележи, че лицето не се е явило в определения час. Малко по- късно жалбоподателят се явил за даване на кръвна проба, но бил уведомен, че е закъснял от определеното време, а също така дежурният лекар в Спешния център отказал да вземе кръвна проба, тъй като времето, определено за това по талон, било изтекло.
Изслушани са и обясненията на жалбоподателя Т., който посочва, че се е явил да даде кръвна проба, но бил закъснял с 2 минути, т.к. бил забравил талона за изследване и се връщал да си го вземе.
По делото е приложена жалба на В. Т. до РП – П., в която същият прави оплакване относно отказа да му бъде взета проба и желае извършване на проверка относно изложените в жалбата обстоятелства.

Горната фактическа обстановка съдът приема за доказана въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства.

ІІІ. ПРАВНИ ИЗВОДИ

Имайки предвид направените фактически констатации, становищата на страните и приложимия закон, първоинстанционният съд прави следните правни изводи:
Жалбата, с която е сезиран съдът, е процесуално допустима – същата е депозирана от лице, което има интерес от провеждането на настоящото производство, срещу акт, подлежащ на оспорване пред РС – Петрич и е спазен 7 дневена срок, считано от датата на връчване на препис от НП.

Жалбата е и основателна. Съображения:

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и всички изисквания на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на Наказателното постановление.

В тази връзка, едно от абсолютните изисквания за законосъобразност на издаденото наказателно постановление е то да се базира на законосъобразно съставен акт за установяване на адмиинистративно нарушение. Актът за установяване на административно нарушение, освен че слага началото на административнонаказателното производство, има важна констатираща, обвинителна и сезираща функция. Затова законът в чл.36-чл.44 от ЗАНН въвежда строго формални правила за съставянето, съдържанието и връчването на този официален документ. Самите правила са въведени с цел защита правата на гражданите и другите стопански субекти, обвинени в извършване на административно нарушение. Следователно, нарушаването на правилата за съставяне на актовете, установени в чл.36-чл.44 от ЗАНН, е съществено процесуално нарушение, когато засяга гарантираното от закона право на защита срещу повдигнатото обвинение.
Следва да се отбележи, че съгласно чл.40, ал.1 от ЗАНН, актът се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на административното нарушение, а съгласно чл. 43, ал. 1 ЗАНН актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени адреса си.

От посочените разпоредби се установява, че една от най важните гаранции за законосъобразно упражняване на правомощията на актосъставителя, предвидени в процесуалния административен закон е изискването актът да бъде съставен в присъствието на свидетели, както и да бъде подписан от тях. Следователно, след съставянето на акта и подписването му от актосъставителя, последният се предоставя за подпис на свидетеля, посочен в него и едва след като свидетелят подпише акта, се пристъпва към предявяване на акта на нарушителя. Тази последователност на полагането на подписи от участниците в производството следва стриктно да се спазва, за да се осигури ефективна гаранция за правото на защита на нарушителя. В случаите, когато акта не е подписан от свидетеля е налице допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до процесуална незаконосъобразност на съставения АУАН.
В настоящия казус, в акта представен от жалбоподателя, който е именно и акта, предявен за запознаване и подпис на нарушителя, липсва подпис на свидетеля по акта, няма изобщо положен подпис, поради което така съставения акт се явява процесуално незаконосъобразен /друг е въпросът, че и подписа на актосъставителя не съвпада с този, положен в другия екземляр, но това е извън обсъждания аспект/. При така констатираната липса на подпис на свидетел в екземпляра на жалбоподателя може да се направи извод, че е нарушена последователността на полагането на подпис на участниците в процеса, описана по - горе и установена с нормата на чл. 43, ал. 1 ЗАНН, което е опорочило така съставения акт.
От друга страна, както в АУАН, така и в НП нарушението е описан по следния начин: "Управлява МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0, 5 на хиляда до 0, 8 на хиляда включително". Диспозитивът на нарушението, както в АУАН така и в НП буквално повтаря състава на нарушението в ЗдвП, без същото да бъде конкретизирано по време, място и изпълнителното деяние, вкл. и установено количество на етилов алкохол в кръвта. Очевидно е, че не може нарушителят да управлява едновременно „МПС, трамвай или самоходна машина“, неконкретизирано е също така концетрацията на алкохол в кръвта. Ето защо, това бланкетно посочване на извършеното нарушение в диспозитива на АУАН, представлява отделно процесуално нарушение, засягащо правата на нарушителя. Административно наказващият орган от своя страна, вместо да изпълни задълженията си по чл.52 ал.4 от ЗАНН и да провери АУАН с оглед неговата законосъобразност преди да се произнесе по преписката, е издал атакуваното НП в което е преповторил същаата бланкетна формулировка - "Управлява МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0, 5 на хиляда до 0, 8 на хиляда включително", с което отново е засегнал правата на нарушителя .
С оглед изложеното, съдът намира, че в казуса е опорочена процедурата по съставяне на АУАН. Коментираните нарушения на процесуалните правила, неотстраними в съдебната фаза по обжалване на издаденото наказателно постановление, са от категорията на съществените, тъй като ограничават правото на защита на привлеченото към административно наказателна отговорност лице. Ето защо, без да разглежда казуса по същество, съдът намира, че атакуваното НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а подадената жалба като основателна следва да бъде уважена.

Водим от горното, Петричкият районен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 20-0314-000533 от 09.06.2020 г. на Началник РУ-П. към ОДМВР –Б., издадено срещу В. С. Т. от [населено място], ул.„Т.“ № *, ет.*, ЕГН [ЕГН], за нарушения по чл. 5, ал.3, т.1 ЗДвП и чл.147, ал.1 ЗДвП , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: