Протоколно определение № 579

към дело: 20191230200564
Дата: 09/12/2019 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Съдът се оттегля на съвещание

След проведено съвещание по въпросите на чл.248 НПК съдът намира следното:
По т.1 подсъдно ли е делото на съда съдът намира че с оглед повдигнатото
обвинение по чл.339 от НК и местоизвършването на деянието, съгласно описаното в обв. акт се касае до дело, което е подсъдно на РС – Петрич и следва да бъде разгледано именно в този съд.
На следващо място не са налице основания за прекратяване или спиране на
наказателното производство по смисъла на чл.25 и чл.26 от НПК.
По третия пункт т.3 дали са допуснати отстраними съществени нарушения на
процесуалните правила, адв.Г. изложи две съображения защо смята, че такива са
допуснати, които съдът обсъди поотделно.
На първо място според адв.Г. на ДП е допуснато отстранимо съществено нарушение като същото е водено от наблюдаващ прокурор, който не е безпристрастен и обективен.
Съдът се запозна с представеното становище в писмена форма и съображенията на двете страни в процеса, както и материалите по досъдебното производтсво, при което приема следното:
Факт е, че е налице сигнал от адв.Г. срещу прокурор К. Самият сигнал обаче не може според съда да доведе до приемането на липса на обективност и
безпристрастност у прокурор Костадинова още повече що се касае до провеждането на досъдебното производство по настоящото дело е видно, че с привличането на конкретния обвиняем и ангажиране на адв.Г. същият е поискал от горестоящата П. отвеждането на прокурор К. След това повторно на база на нови обстоятелства, а имено отказ да бъдат уважени доказателствени искания отново е поискан отвод на наблюдаващия прокурор. И в двете постановления Окръжна П. Благоеврад е приела, че липсват основания за отвеждането на наблюдаващия прокурор. От двата броя постановления съдът приема, че на досъдебното производство където господар е бил наблюдаващия прокурор, е извършен двукратен контрол относно неговата безпристрастност и обективност като горестоящият прокурор запознавайки се със становищата и материалите по делото е приел, че липсват данни за такава предубеденост или заинтересованост като се е мотивирал и защо.
Съдът разбира се не е обвързан с преценката на горестоящият прокурор, тъй като
делото е в съдебна фаза, но настоящият съдебен състав се солидализира с
изводите на прокурора при ОП Благоевград относно липсата на основания за отвод на прокурор К. с оглед данните по делото.
По отношение изложеното относно взетата „Парична гаранция“ впоследствие
изменена от РС Петрич в „Подписка“ съдът намира, че изложените обстоятелства не са от категорията такива, които да мотивират съда да приеме, че прокурорът е действал по някакви лични съображения приемайки че следва да бъде определена тази мярка.
Неслучайно в чл. 61, ал. 2 НПК е предвиден съдебен контрол по отношение на
мярката за неотклонение „Парична гаранция“, каквато е взета в настоящия случай, тъй като в случай, че тази мярка за неотклонение е взета неправилно или
неподходящо по отношение на конкретния обвиняем съдът е този, който следва да прецени дали същата следва да бъде коригирана. Не са единични случаите и в РС Петрич и в съдилищата в страната, в които мерки за неотклонение, взети от
прокурора са били изменяни или отменяни от Районния съд без, да има каквито и
да е отношение между страните по делото.
На следващо място по отношение на отказаното доказателствено средство -
извършване на следствен експеримент, също прокурор от Окръжна П. Благоевград е бил запознат с това искане и с оставянето му без уважение като е приел за неоснователно същото на този етап, още повече че делото е в съдебна фаза при което исканията за събиране на доказателствата могат да бъдат правени по преценка на страните. Съдът дължи своя самостоятелна преценка за това следва ли да бъдат уважени. И не на последно място, непълнотата на доказателствения материал в никакъв случай не може да бъде основание за връщане на делото.
Т.е. съдът намира че в случая досъдебното производство е водено от обективен и безпристрастен прокурор и не са допуснати нарушения довели до накърняване
правата на обвиняемия.

По отношение на второто изложено съображение обаче съдът е на мнение, че
действително е допуснато на досъдебното производство при изготвяне на обв. акт съществено нарушение по смисъла на чл.249, ал.4, т.1 НПК. Това е така, защото обвиняемият има право да научи за какво престъпление е привлечен. В
обстоятелствената част на обв. акт действително е налице противоречие при
излагане на фактите. На първа страница от същото е посочено, че ловната пушка и ловния патрон са поставени в багажника на автомобила, впоследствие, че Г. е
управлявал автомобила в чийто багажник се намирали ловната пушка и ловния
патрон, а на втора страница от обв. акт е посочено,че при извършената проверка
на автомобила в багажника свидетелите са установили наличието на ловна пушка, а на предната седалка до шофьора наличието на един брой патрон. Защо съдът
намира, че местонахождението на този патрон е важно като факт. Престъплението по чл.339 от НК, каквото е повдигнато на Г. Г., е за държане на огнестрелно оръжие. Безспорно повдигнатото обвинение е за държане, което е осъществено в лек автомобил. На първо място обаче конкретното място на което е било държано в самия лек автомобил следва да бъде посочено ясно, за да може осъществявайки своята защитна позиция подсъдимият да се защитава в пълнота за това е ли е държал на предната седалка един брой патрон, или е държал същият в багажника.
Горното от значение и за изясняване на субективната страна на престъплението.
На следващо място са допуснати противоречия в самата обстоятелствена част на обвинителния акт, не става ясно дали се касае за един и същ патрон, или в
случая дали не е имало повече от един патрон, тъй като се твърди, че
подсъдимият е поставил ловен патрон в багажника, а свидетелите са открили
патрон на предната седалка.

Ето защо това възражение съдът намира за основателно и в тази връзка и на това основание намира, че следва да бъде прекратено съдебното производство и да бъде върнато делото на прокурора, който след внасяне на яснота за това къде точно се е намирал патрона или ако същият е бил преместен по някакъв начин по време на управлението на МПС, то липсват изложени данни за такова действие, следва да се уточни конкретно мястото на държане на патрона след което да се изготви нов обв .акт и да се внесе в съда.
Съдът намира, че в конкретния случай не може да приеме, че става въпрос за
техническа или фактическа грешка, за което съществува друга процедура за
отстраняването й, тъй като съдът на този етап не може да коментира
доказателствата и да извежда от тях каква е била волята на държавното
обвинение, поради което и с оглед допуснатото нарушение следва да се прекрати съдебното производство. Определението в тази част ще подлежи на жалба и протест и от двете страни включително приемането на съда, че прокурорът не е водил досъдебното производство предубедено, като след влизане в сила на определението в зависимост от това дали ще остане в същият вид ще бъде насрочено ново разпоредително заседание за обсъждане на въпросите от т.4 нататък.
Предвид изложеното и на основание чл.249, ал.4,т.1 НПК във вр. с ал.1 и ал.2 и
във вр. с чл.248, ал.1, т.3 НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И: 579 /12.09.2019г.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по нохд 564/2019 г. по описа на РС - Петрич, като връща делото на прокурора за отстраняване на допуснатите нарушения посочени по – горе.

Определението по т.3 подлежи на обжалване и протестиране по реда на Глава 22
НПК с частна жалба и протест в 7 - дневен срок от днес.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 15.45 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: