Присъда № 175

към дело: 20201230200123
Дата: 06/18/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата
П Р И С Ъ Д И:
ПРИЗНАВА подсъдимия К. А. З. /K. A. Z/ , роден на *** г. в гр.С., Р. Г., жител и живущ в с. А., окр. С., грък, гръцки гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2020г. около 16.00часа, в района на ГКПП Кулата е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ф“, модел „Г” с гръцки регистрационен номер ***, негова собственост, след употреба на наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 и ал.2 т.1 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични,
Приложение №1, към чл.3 т.1 - Списък I „Растения и вещества с висока степен на
риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях,
забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно
канабис, съдържащ тетрахидроканабинол /ТНС/, установено по надлежния ред с
техническо средство „Дрегер Drug Test 5000“ с фабричен номер ARKH – 0042, с
REF8319800, IVD8322147, LOT ARMJ – 0415 с номер на проба 00113 от 16.10ч. на
01.03.2020г., поради което и на основание чл. 343б, ал.3 от НК, във връзка чл.
373, ал.2 НПК, чл. 371, т.2 от НПК, във връзка чл.58а, ал.4 от НК и във връзка
с чл.55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от
8 /осем/ месеца и ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години от влизане на настоящата присъда в сила.
На основание чл.343г НК, във връзка с чл.343б, ал.3, във връзка чл.37, т.7 НК,
НАЛАГА на подсъдимия К. А. З. /K. A. Z. /, с установена по-горе самоличност и наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 8 /осем/ месеца, като ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 01.03.2020г.
Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в седем дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: