Протоколно определение № 8026

към дело: 20211230200029
Дата: 01/08/2021 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение,
постигнато между страните, както следва:

1. Обвиняемият М. А. Г. /M. A. G./, се признава за виновен за това,
че на 06.01.2021 г., в землището на с.К., общ.П., в съучастие с A.
H.от С. , G.N. от С., A.S.A. от П., H. S. от С. и непълнолетния М. S.A. от П., в
качеството му на помагач, а последните като извършители, умишлено е улеснил
същите да влязат през границата на страната с Р. Гърция, без разрешение на
надлежните органи на властта, като помощта му се е изразила в даване на съвети
за начина на преминаване на държавната граница от Р. Гърция в Р. Българи -
престъпление по чл. 279, ал. 1, предл. 1 във вр. с чл. 20, ал. 4 НК.
2. За така извършеното от обвиняемия М. А. Г. /M. A. G.I/,
престъпление, на основание чл. 381 НПК във вр. с чл. 279, ал. 1, предл. 1 във
вр. с чл. 20, ал. 4 и във вр. с чл. 54 НК, му се налага наказание „лишаване от
свобода за срок от 6 (шест) месеца и „глоба” в размер на 100 лв. (сто лева).
3. На основание чл. 66 НК, изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за
срок от 6 (шест) месеца, се отлага за срок от 3 (три) години, считано от
влизане на настоящото споразумение в сила.
4. На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК във вр. с чл. 67, ал. 6 във вр. с ал.
1 НК, възпитателна работа по време на изпитателния срок не се налага по
отношение на обвиняемия.
5. Веществени доказателства по делото няма.
6. С престъплението не са причинени имуществени вреди.
7. Разноски по делото не са направени.


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ОБВИНЯЕМ: ПРЕВОДАЧ:


СЪДЪТ, след като взе предвид, че споразумението е пълно, отговаря на
изискванията на закона и не противоречи на морала, счита, че същото трябва да
бъде одобрено, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 и ал. 9 НПК

О П Р Е Д Е Л И: № 8026 /08.01.2021 г.

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните по н.о.х.д. № 29/2021 г. на Районен съд – гр. Петрич и ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по същото.

Настоящото протоколно определението не подлежи на обжалване и протестиране.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЪТ, с оглед превода, извършен от преводача за нуждите на делото,

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача А. К. от бюджета на съда възнаграждение за
извършения превод в днешното заседание, в размер на 50 лв.

Протоколът се написа в съдебното заседание, което приключи в 13:26 ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: