Решение № 8402

към дело: 20201230200403
Дата: 10/21/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.
Образувано е по жалба на Г. И. Б., с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул. „З.“ № ***, обл. П., против Наказателно постановление № 42-0000994 от 02.07.2020 г., издадено от Директор на РД „Автомобилна администрация“ - С., с което, на жалбоподателя е наложено административно наказание в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, за извършено нарушение по чл. 6, ал. 1, изр. 1 от Закона за автомобилните превози.
В жалбата се релевират доводи за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, поради което се иска пълна отмяна на атакувания акт.
В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с надлежно упълномощен адвокат. Поддържат жалбата по изложените в същата съображения и отново настояват за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното НП.
Ответната страна, редовно призована, не изпраща представител.
За РП – П., призовани в качеството й на заинтересована страна, представител не се явява и не изразява становище по жалбата.

Съдът, след като служебно провери обжалваното наказателно постановление, доводите на страните и събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното:

От ангажираните по делото писмени и гласни доказателства се установи, че на на 17.06.2020 г. около 13:30ч. в зоната на ГКПП "К." на трасе „Вход“ , служители на ОО „АА“ – Б. – свид. С. К. и К. М., извършили проверка на влизащо в страната МПС – автомобил от кат. М1 с 8+1 места с peг. [рег.номер на МПС] , тъмно сив металик, управлявано от водача Г. И. Б.. При проверката служителите установили, че водача превозва 7 /седем/ броя пътници, по маршрут от [населено място] /Република Гърция/, за [населено място], Република България/. Видно от собственоръчно написаните обяснения на един от пътниците в автомобила – С. М. М., превоза се осъществавял срещу заплащане. Водачът Б. не представил заверено копие на лиценз на Европейската Общност за процесното МПС, същият представил заверено копие към лиценз на Европейската Общност с №[ЕИК] / 07.03.2018 г. Извършена била допълнителна справка в база данни на ИА "АА" [населено място], при която било установено, че Лек автомобил Форд Транзит от кат. М1 с VIN *** с peг. [рег.номер на МПС] , не е вписан в списък към лиценз на Общността, както и че същия не притежава валидно заверено копие към лиценз на Общността.
При гореустановеното, свид. С. К., като актосъставител и К. М., като свидетел, съставили АУАН № Серия А-2019 № 276509 от 17.06.2020 г. срещу жалбоподателя Г. И. Б., за нарушение по чл. 6, ал. 1 , т 1 ЗАвПр, вр. чл. 55, т. 1
Въз основа на така съставения АУАН, било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което за описаното в акта нарушение, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ на жалбоподателя е наложена "глоба" в размер на 2000 /две хиляди/ лева.
НП е връчено на жалбоподателя на 10.07.2020г., а жалбата е подадена по пощата на 16.07.2020г.
По делото са събрани писмени доказателства – НП № 42-0000994 от 02.07.2020 г., фактура № 239/15.06.2020 г., книжка № 3000746 с пътни формуляри, формуляр № 14 от книжка 3000746, заверено копие № [ЕГН] за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, копие на пощенски плик, Акт за установяване на административно нарушение № 276509 от 17.06.2020 г., обяснение от С. М. М. с копие на фактура № 239/15.06.2020г., справка от отдел „Лицензи“, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1223/17.06.2020 г., възражение от Г. И. Б., НП № 42-0000994 от 02.07.2020г., Заповед № РД-08-30/24.01.2020г., Заповед № 589/31.01.2020г.
В съдебно заседание са изслушани служителите на ОО „АА“ – Б. – свидетелите С. К. и К. М.. Свид. К., който е и актосъставител заявява, че не помни нищо от случая, т.к. се пишат много актове и не знае конкретно за какво е съставен процесния АУАН. Свид М. дава подробности относно извършената проверка, като сочи: „ На ГКПП К. спряхме за проверка микробус 8 + 1 от категория „М 1“, за което направихме справка и установихме, че не е вписан в лиценз и няма издадено заверено копие от лиценз за извършване на международен превоз на пътници…. Доколкото си спомням каза /водача/, че имало автобус, който е с вписан лиценз, но поради повреда са използвали микробуса. Допълнителна проверка относно този автобус не сме правили…. Мисля, че каза, че има друг автобус, който е лицензиран и обикновено с него превозват пътниците, но в момента е в ремонт. Лиценз за друго превозно средство мисля, че представи, но не си спомням точно“.
По делото е разпитана и С. М. – една от пътничките в автобуса, която посочва, че много пъти е пътувала от Гърция за България с превозно средство, управлявано от Б., а „тогава, когато ни се развали буса преди границата дойде един нов, друг бус, даже ние жените, които пътувахме, помагахме на момчето в прехвърлянето на багажа и с друг бус си тръгнахме…Когато аварира превозното средство, другото превозно средство не мога да кажа след колко време дойде“.
Изложената фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателствени материали: гласните доказателства, съдържащи се в показанията на разпитаните от съда свидетели и от приобщените към доказателствения материал по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства.

При така установеното от фактическа страна, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице при спазване на преклузивния срок за обжалване съгласно чл. 59, ал. 2 ЗАНН, срещу подлежащ на съдебен контрол административно-наказателен акт, поради което се явява процесуално допустима.
Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните съображения:

В настоящия казус, жалбоподателят е санкциониран на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвПр, който гласи следното: "Водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с „Глоба“ 2000 лв. – при първо нарушение. "
В конкретния казус, безспорно се установи, че на 17.06.2020 г. около 13:30ч. в зоната на ГКПП "К." на трасе „Вход“ при извършена проверка на МПС – автомобил от кат. М1 с 8+1 места с peг. [рег.номер на МПС] , водачът Г. И. Б. не представил валидно заверено копие към лиценз на Общността за управлявания автомобил, а представил заверено копие към лиценз на Европейската Общност с №[ЕИК]/07.03.2018 г. Посоченото води до извода, че жалбоподателят формално е осъществил състава на описаното административно нарушение.
Същевременно, безспорно се установи по делото, че автобусът, с който е следвало да бъдат превозени пътниците от Р Гърция до Р България – МПС с ДК [рег.номер на МПС] и който е имал всички необходими документи, вкл. е вписан в лиценза на Европейската Общност с №[ЕИК]/07.03.2018. е аварирал, връщайки се обратно по маршрута и пътниците са превозени с процесния микробус единствено, за да не останат на пътното платно дълго време.
Ето защо, макар и формално в случая да осъществен състав на описаното в АУАН нарушение, съдът намира че са налице условията за приложение на чл.28 от ЗАНН. За маловажен случай на административно нарушение следва да се приеме това административно нарушение, което с оглед липсата на вредни последици или незначителността му и с оглед другите смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Според районната инстанция, настоящият случай е именно такъв. В казуса, безспорно се установи, че превозът е извършен с процесното МПС поради извънредни обстоятелства, установи се, че автомобилът, с който е следвало да бъдат превозени пътниците и който е имал вписан лиценз е аварирал малко преди навлизане в страната ни и за да не останат хората на пътя са преместени в друг автомобил. От друга страна, липсват данни посочената разпоредба /чл. 28 от ЗАНН/ вече да е прилагана по отношение на наказаното лице и същото да е предупреждавано, че при повторно извършване на административно нарушение от същият вид, ще му бъде наложено административно наказание. По делото не са представени също така и доказателства за наложени на жалбоподателя други административни наказания за нарушения.
Посоченото обуславя извода за нарушение с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца. При това положение налагането на глобата, която в случая е във фиксиран размер и не може да бъде изменяна от съда в посока нейното намаляване, се явява несъразмерно тежка и несправедлива спрямо степента на обществената опасност на деянието и дееца.
С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че Наказателно постановление № 42-0000994 от 02.07.2020 г., издадено от Директор на РД „Автомобилна администрация“ - С., определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92, ал.2 от ЗАвПр,с което, на жалбоподателя Г. И. Б., с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул. „З.“ № ***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвПр – "Глоба" в размер на 2000.00 /две хиляди/ рева, за извършено административно нарушение по чл. 6, ал. 1, изр. 1 от Закона за автомобилните превози следва да бъде ОТМЕНЕНО, като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, П. районен съд

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42-0000994 от 02.07.2020 г., издадено от Директор на РД „Автомобилна администрация“ - С., с което, на жалбоподателя Г. И. Б., с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул. „З.“ № ***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвПр – "Глоба" в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, за извършено административно нарушение по чл. 6, ал. 1, изр. 1 от Закона за автомобилните превози.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Б., в 14 дневен срок от съобщението.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: