Решение № 533

към дело: 20191230200356
Дата: 07/01/2019 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е с правно основание чл.59 от ЗАНН,във вр. с чл.179,ал.2,във вр.
с ал.1,т.5,пр.4 от ЗДвП и е образувано по жалба на В. Г. Д.,от Г.,ул.
“С.“ №1,ЕГН:* срещу НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19-
0314-000422/28.03.2019г на Началника на РУ на МВР -П..
В жалбата си жалбоподателят изразява становище за незаконосъобразност на
издаденото наказателно постановление,тъй като е нарушена административно
наказателната процедура-не е съставен АУАН,такъв не му е връчван,поради което е
нарушено правото му на защита.За първи път е узнал за образуваното срещу него
административно наказателно производство с получаването на наказателното
постановление.Във връзка с несъставянето на АУАН,прави възражение и за неспазен
срок за издаване на наказателно постановление,тъй като съгласно отразеното в
него, нарушението е извършено на 30.07.2018г,а НП е издадено на
28.03.2019.Освен изтъкнатите процесуални нарушение,се поддържа тезата за липса
на извършено нарушение,тъй като никога не е блъскал пешеходец на пешеходната
пътека.
Иска от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло обжалваното
наказателно постановление №19-0314-000422/28.03.2019г на Началника на РУ -П..
В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично.Дава обяснения като твърди,че
детето се е блъснало в автомобила и той няма вина за това. Иска НП да бъде
отменено,тъй като описаното в него нарушение не може да му бъде вменено във
вина.

За ответника по жалбата –РУ –П., редовно призовани, представител не се явява,
не изразява становище по жалбата.
За РП-П.,в качеството й на заинтересована страна,представител не се явява.
По делото са събрани писмените доказателства.Разпитани са свидетелите В. Б. Д. и П. К. Б..

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка,съдът установи от
фактическа страна следното :
На 30.07.2018 г. жалбоподателят В. Г. Д. и съпругата му-свид.В. Б. Д. се
движили с лек автомобил „Тойота Раф“ с рег. № Е *** МК,десен волан,с две врати,
управляван от Д. от комплекс „А.“ в посока ГУМ-П..След като преминали
кръговото кръстовище,преминали през пешеходната пътека,като забелязали две
деца, които тичат по тротоара в посока обратна на тяхното движение,като едното
блъскало другото. Децата тичали по десния тротоар.В. Д. забелязал, че едното
дете блъснало другото, в същия момент другото му отвърнало.В резултат на
блъскането,едното от децата загубило равновесие и се ударило с рамото в дясната
врата на колата, от към шофьорската страна,без да пада на земята.Жалбоподателят
спрял на място.Свалил прозореца и попитал детето дали му има нещо. В същия
момент детето се изправило и побягнало към другия тротоар.В. Д. слязъл веднага
от автомобила и извикал към детето да спре,но то продължило да тича.Поради тази
причина и жалбоподателят продължил движението с автомобила.
По повод на депозирането на жалба от страна на бащата на детето К. И.К.,от Г. е била образувана преписка с вх.№01786/2018г по описа на РП-П.,
която е завършила с постановен отказ да бъде образувано наказателно
производство от 05.02.2019г,поради липса на причинена средна телесна повреда.
Установено било след преглед ,че в областта на лявата лакътна става детето е с
оток и болка,като няма данни за фрактура.
От разпита на извършилия проверката по случая полицейски служител П. Б. се
установява,че бащата на детето депозирал жалба в полицията по настояване на
техен колега,но след като бил установен водача на МПС и разбрал по какъв начин
се е случил инцидента заявил,че няма никакви претенции към водача и не искал
повече да бъде притесняван по случая.
След постановяване на отказа да бъде образувано наказателно производство,копия
от материалите по преписката са изпратени на Началника на РУ-П. за преценка
относно налагането на административно наказание по ЗДвП на В. Г. Д..
Постановлението е получено в РУ-П. на 06.02.2019г.На 28.03.2019т Началникът на
РУ-П. към ОДМВР-Б. е издал обжалваното НП №19-0314-000422/28.03.2019г
срещу В. Г. Д. за това,че като водач на лек автомобил „Тойота Рав 4“ с рег.
№Е***МК,на 30.07.2018г около 13.00ч в района на Кметство П. при излизане от
комплекс А.не успява да спре на пешеходна пътека на ул.“Ц. Б. за да
отдаде предимство на пресичащия И. К. К. и го блъска със страничното
огледало,с което извършва нарушение на чл.119,ал.1 от ЗДвП,а именно не пропуска
преминаващите пешеходци,поради което на осн. чл.179,ал.2,във вр. с ал.1,т.5,пр.
4 от ЗДвП му е наложена Глоба в размер на 200/двеста/ лева.

При така установеното от фактическа страна,съдът приема от правна страна
следното :
Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното
постановление) и в законоустановения 7-дневен срок Ч. административно-
наказващия орган.НП е получено на 30.04.2019г,а жалба е депозирана в РС-П. на
02.05.2019г. Поради това жалбата е допустима.
Жалбата е и основателна.
Производството е от административно-наказателен характер. Същественото при него
е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно
нарушение, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП и дали е
извършено от това лице виновно.Съгласно чл.189,ал.2 ЗДП, редовно съставените
актове за нарушения по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на
противното,т.е. удостовереното в тях се счита за истинно до оборването му.
Това е в отличие с останалите случаи на административни нарушения,при които
отразеното в актовете не се счита за безспорно установено , а подлежи на
доказване пред съда от страна на административно –наказващия орган. В
конкретният казус доказателствената тежест е разместена,т.е. именно
жалбоподателят следва да представи доказателства, с които да обори отразеното в
акта,но последният следва да бъде редовно съставен,т.е при съставянето му не
следва да бъдат допуснати нарушения на процесуалните правила.

За да се произнесе,съдът взе предвид следното:

С обжалваното НП на жалбоподателя е наложено наказания за това,че не успява да
спре на пешеходна пътека на ул.“Ц.Б. III“, за да отдаде предимство на
пресичащия И. К. К. и го блъска със страничното огледало,с което
извършва нарушение на чл.119,ал.1 от ЗДвП,като на основание на осн. чл.179,ал.
2,във вр. с ал.1,т.5,пр.4 от ЗДвП му е наложена Глоба в размер на 200/двеста/
лева.Цитираната разпоредба сочи,че се наказва с Глоба от 50 до 200 лева и
Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец до 6 месеца водач,който
откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението.
Съдът е на мнение,че в хода на образуваното съдебно производство не се събраха
категорични доказателства,че жалбоподателят В. Д. е блъснал детето И.К.К. при пресичане на пешеходна пътека.Напротив, от събраните доказателства се
установи,че детето И.К. е тичало по тротоара,гонейки се с друго дете,
което го блъска и в резултат на блъскането, загубва равновесие и се удря с
рамото в преминаващия по това време автомобил,управляван от жалбоподателя в
страничната,дясна врата на автомобила.Не се събраха доказателства,които да
установят фактическата обстановка,описана в издаденото наказателно
постановление.Не се установи детето да е пресичало пешеходна пътека и точно в
момента на пресичането ,жалбоподателят да не е успял да спре и неотдавайки
предимство на пресичащото дете да го е блъснал с автомобила.Жалбоподателят не е
разбрал дори дали детето се е наранило, тъй като Иван Комов веднага след удара
побягнал.
От показанията на свид.П. Б.,който извършил проверка по случая се установява
възприетата от съда фактическа обстановка като свидетелят посочи,че бащата на
детето е депозирал жалба в полицията по настояване на негов колега и след като
разбрал действителната фактическа обстановка не е искал повече да бъде
притесняван и да дава обяснения по случая,тъй като нямал претенции към водача
на автомобила.
С оглед на така изложеното, не може да бъде направен категоричния извод,че
жалбоподателят неотдавайки предимство на пресичащия пешеходец Иван Комов на
пешеходна пътека е блъснал последния.Напротив, от събрания доказателствен
материал се установи,че детето И. К., блъснато от друго дете се ударило в
преминаващия лек автомобил.Ето защо описаното в наказателното постановление
нарушение не може да бъде вменено във вина на жалбоподателя.Поради тази причина
НП следва да бъде отменено като неправилно.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН ,съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19-0314-000422/28.03.2019г на Началника на РУ на МВР -П.,с което на В. Г. Д.,от Г.,ул.“С.“ №1,ЕГН:*,за нарушение
на чл.119,ал.1 ЗДвП,на основание чл.179,ал.2,във вр. с ал.1,т.5,пр.4 ЗДвП му е
наложено административно наказание “Глоба” в размер на 200лв (двеста лева).


Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред
Административен съд-Б. ,в 14 дневен срок от съобщаването му на
страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :