Решение № 8573

към дело: 20201230100353
Дата: 11/02/2020 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е образувано по молба от Г. Ф., Г., ул.“Г.И.“ №*, ет. *,
представляван от изпълнителните директори Б.М. и С.С.,
съдебен адрес адв. Р. З., Г., ул.“Т. А.“ № *, .1, О. 1. срещу А. Н. А.,
ЕГН *, от с.К, ул.“Ш.“ № *, общ. П.
Ищецът твърди, че на 22.05.2015година в гр.С. ответникът А. Н. А. е
причинил виновно ПТП. Сочи, че докато управлявал собствения си л.а. „О.
А.“ с ДКН ***, А. А. е предприел маневра завой наляво, без да се увери, че пътят е свободен и е ударил движещият се по път с предимство л.а. „М. С.“ с ДКН ***, собственост на „Б. -Т.“ ООД.
Твърди, че към датата на ПТП-то ответникът е управлявал лекия си автомобил в
нарушение на чл.260 от КЗ /отменен/, сега чл.490 КЗ, без действаща задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
Ищецът сочи, че във връзка с гореописаното ПТП е заведена щета №
***/08.06.2015г., по която е изплатено обезщетение за имуществени вреди на л.
а. „М. С.“ с ДКН ***, собственост на „Б. -Т.“ ООД в размер на 516.08 лева. Твърди, че с покана № 873/16.10.2015г. ответникът е поканен да възстанови изплатеното от ГФ обезщетение, но до датата на подаване на исковата молба, последният не е погасил задължението.
Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на
ищеца сумата от 516.08 /петстотин и шестнадесет лева и осем стотинки/ лева,
представляваща изплатено от ищеца обезщетение по щети № ***/08.06.2015г.,
ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на
исковата молба /31.03.2020г./ до окончателното й изплащане.
Ищецът претендира сторените по делото разноски. Представя писмени
доказателства. Прилага документ за платена държавна такса. Прави
доказателствени искания. Сочи банкова сметка, по която ответникът да погаси
процесното вземане на ищеца. Към исковата молба прилага препис от същата за
ответника, ведно с приложените доказателства.
Препис от исковата молба и доказателствата са надлежно връчени на ответника – лично на 09.06.2020 година, който в законоустановения срок не депозира писмен
отговор.
В съдебно заседание за ищеца – редовно призован, процесуален представител не се явява. Депозира писмена молба, с която заявява, че поддържа предявения иск.
Прави искане за постановяване на неприсъствено решение с оглед процесуалното поведение на ответника. Представя списък по чл.80 ГПК.
Ответникът - редовно призован, не се явява в съдебно заседание, не сочи
причините за това, не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие,
не изпраща процесуален представител.
С протоколно определение от 02.11.2020 година съдът, във връзка със заявеното
от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение и при констатация и
извод за наличие на предпоставките за това, е обявил, че ще се произнесе с
решение при условията на чл.238 и чл.239 ГПК.
Съдът, след като съобрази исковата молба и представените с нея писмени
доказателства, прави следните фактически и правни изводи:
Налице са процесуалните и материалните предпоставки на чл.239, ал.1, т.1 и т.2
от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На ответника са изпратени и
връчени надлежно препис от исковата молба, ведно с всички представени с нея
писмени доказателства. Съобразно правилата на ГПК на ответника е указан
едномесечен срок за депозиране на писмен отговор, който да съдържа становище по допустимостта и основателността на претенцията, предявена срещу него, указани са и последиците от неподаване на отговор и неявяването в съдебно заседание.
Видно от приложеното към делото съобщение /лист 32 в кориците на делото/, на
ответника са редовно връчени препис от исковата молба, приложенията към нея,
както и препис от разпореждане / № 1179/28.05.2020 година по чл.131 ГПК/,
обективиращо горепосочените указания, въпреки това в указания едномесечен срок ответникът не депозира отговор на исковата молба; не прави искане за
разглеждане на делото в негово отсъствие. Същият /ответникът/ е редовно
призован за първото открито съдебно заседание, проведено на 02.11.2020 година/, въпреки това не се явява, не изпраща процесуален представител и не сочи причините за това.
Претенцията е допустима, а по същество- вероятно основателна с оглед на
обстоятелствата, на които е основана и приложените в кориците на делото
доказателства - Протокол за ПТП № ***/22.05.2015г.; справка от база данни
ГФ; Уведомление за имуществени вреди от 25.05.2015г.; Доклад по щета за
имуществени вреди № 11 0489/08.06.2015г.; Заключителна техническа щета №
110489/15 от 03.08.2015г.; Техническа експертиза по щета № 110489/15; Опис на
претенция № 70 – 07000- 00005/15 /25.05.2015г.; свидетелство за регистрация №
***/28.03.2013г.; преводно нареждане от 01.09.2018г.; Регресна покана
относно щета № ГФ – 11-0489/08.06.2015г. с изх.№ ГФ – РП – 873/16.10.2015г.;
известие за доставяне от 22.10.2015г. Настоящото неприсъствено решение не
следва да се мотивира по същество, като е достатъчно съдът да укаже, че то се
основава на наличието на предпоставките за това.
С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да
заплати на ищеца сторените от последния разноски в исковото производство в
размер 50.00 лева, представляваща заплатена държавна такса, както и 300.00 лева юрисконсултско възнаграждение, определено при условията на чл.78, ал.8 ГПК във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ и чл.25, ал.1 от Наредба за заплащането на правната помощ.
Мотивиран от горното и на основание чл.288, ал.12 от Кодекс за застраховането /
Обн. ДВ бр.103 от 23.12.2005 година, в сила от 01.01.2006 година и отменен с ДВ
бр. 102 от 29.12.2015 година, в сила от 01.01.2016 година/ във връзка с чл.45
ЗЗД и чл.239 ГПК, съдът


Р Е Ш И :

ОСЪЖДА А. Н. А., ЕГН *, от с.К, ул.“Ш.“ № *, общ. П. да заплати на Г. Ф., Г., ул.
“Г. И.“ №*, ет.*, представляван от изпълнителните директори Б. М. и
С. С. сумата от 516.08 /петстотин и шестнадесет лева и осем стотинки/
лева, представляваща изплатено от ищеца обезщетение по щети №
***/08.06.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата
на подаване на исковата молба /31.03.2020г./ до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА А. Н. А., ЕГН *, от с. К., ул.“Ш.“ № *, общ. П. да заплати на Г. Ф., Г., ул.
“Г. И.“ №*, ет. *, представляван от изпълнителните директори Б. М. и
С. С. съдебни разноски в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева.

Банкова сметка на Г. Ф.: IBAN : ***,
Банков идентификационен код / SWIFT BIC/ на – ***.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: