Протоколно определение № 183

към дело: 20201230200067
Дата: 06/24/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

След съвещание, съдът установи следното:

РС - Петрич е компетентният съд да извърши предложеното групиране на наказанията по отношение на осъдения Й.Д.Д., тъй като е съдът, който е постановил последната влязла в сила присъда, а именно тази по НОХД № 929/2017г., в сила от 15.03.2018г. Посоченото осъждане представлява ново такова, поради което е допустимо съдът да извърши ново групиране на наказанията по реда на чл.23-25 НК, съблюдавайки принципа за най-благоприятното за осъдения съчетание, въпреки,че до момента са оформяни различни кумулативни групи.Разбиране ,заложено в Тълкувателно решение №3/16.11.2009г на ВКС по тълк.дело №3/2009г на ОСНК.
Й.Д.Д. е лице, което е многократно осъждано-общо тридесет пъти, както е и заменен остатък от неизтърпяна Пробация, наложена като наказание по НОХД № 1789/2009г. на РС-Петрич, заменена с наказание Лишаване от свобода по ЧНД № 67/2012г. на ОС-П.:

В Първа група, следва да бъдат включени осъжданията по:
1. Присъда от 05.05.2000 г., постановена по НОХД № 1386/1999 г. по описа на РС – П., влязла в законна сила на 03.06.2000 г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, извършено на 12/13.01.1998 г., с която на Д. е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца, изтърпяването на което е отложено за срок от две години ./т.1 от справката за съдимост-СС/.
2. Присъда от 26.04.2002 г., постановена по НОХД № 132/2002 г. на РС-П.,влязла в сила на 11.05.2002 г.,с която е осъден за деяние по чл.194, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1 т.3 НК, извършено на 18.07.1999 г. на наказание Обществено порицание. ./т.2 от СС/
3. Споразумение от 09.11.2004 г. по НОХД № 1993/ 2004г. на РС гр. П., влязло в сила на 09.11.2004 г.,с което е признат за виновен за извършено на 19.12.1998 г. престъпление по чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца, изтърпяването на което е отложено за срок от 2 години. ./т.6 от СС/

Така описаната кумулативна група е била оформена с определение от 25.01.2005г. на РС-П. по ЧНД №3806/2004г. Налице са основанията за приложението на чл.25 НК, тъй като и трите деяния са извършени преди Д. да е имал влязла в сила присъда за което и да било от тях. Освен това са извършени в близки периоди от време-12/13.01.1998г, 18.07.1999 г , 19.12.1998 г. Като общо най-тежко наказание измежду посочените по-горе се явява наказанието наложено по НОХД № 1386/1999 г. по описа на РС – П., а именно Лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от 3 години. Към определеното общо най-тежко наказание на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.2 НК е присъединено и наказанието „Обществено порицание“, наложено по НОХД №132/202г на РС-П.

Във Втора група, следва да бъдат включени осъжданията по:

1. Присъда № 2132/11.04.2003 г., постановена по НОХД № 939/ 2003г. по описа на РС – П., влязла в законна сила на 18.04.2003 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, извършено на 09.04.2003 г., с която Д. е осъден на наказание Глоба в размер на 200 (двеста) лева. ./т.3 от СС/

2. Присъда № 2747/24.04.203 г., постановена по НОХД № 1072/ 2003г. по описа на Районен съд гр. П., влязла в сила на 09.05.2003 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, извършено на 15.04.2003 г., с която е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 4 (четири) месеца при общ режим на изтърпяване. ./т.4 от СС/

Налице са условията за определяне на общо наказание за двете престъпления, тъй като са извършени преди да е налице влязла в сила присъда, за което и да било от тях. Същевременно тези деяния са извършени на 09.04.2003г и на 15.04.2003г, т.е. след влизане в сила на присъдите по първата кумулативна група. Следва да бъде определено едно общо най-тежко наказание и това е наказанието по НОХД № 1072/2003 г. по описа на РС П. „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца при общ режим. Към определеното общо най-тежко наказание на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23,ал.2 НК следва да бъде присъединено и наказание “Глоба“ в размер на 200 лева постановено по НОХД № 939/2003 г. по описа на РС - П.. Така определеното общо наказание следва да се приспадне като изцяло изтърпяно, с оглед изтърпяното по НОХД № 1072/ 2003г. на РС гр. П. – 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“, изтърпяно в Затвора в гр.П.от 04.06.2003г. до 03.10.2003г.

ОТДЕЛНО Д. следва да изтърпи наказанието по НОХД № 1430/ 2003г. на РС гр. П. – „Глоба“ в размер на 1 000 лева. Деянието по това осъждане Д. е извършил на 25.05.2003г., тоест след влизане в сила на присъдите, посочени в ПЪРВАТА и ВТОРАТА кумулативни групи. ./т.5 от СС/.


В ТРЕТА група, следва да бъдат включени осъжданията по:

1.Споразумение № 412/04.05.2005г., по НОХД № 3997/ 2004г. по описа на РС – П., влязло в сила на 04.05.2005 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1, извършено на 07.10.2004 г., с което Д. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца, при общ режим на изтърпяване. ./т.7 от СС/.

2.Споразумение № 437/09.05.2005 г., одобрено по НОХД № № 913/ 2005г. по описа на РС – П., влязло в сила на 09.05.2005 г., с което е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 21.11.2004 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца, при първоначален общ режим на изтърпяване. ./т.8 от СС/.


3.Споразумение № 574/13.05.2005 г., одобрено по НОХД № 3897/2004 г., влязло в сила на 13.05.2005 г., с което Д.е признат за виновен за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК,извършено на 04.11.2004 г., като му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца при първоначален общ режим на изтърпяване. ./т.9 от СС/.

4.Споразумение № 170/15.06.2005 г., одобрено по НОХД № 490/ 2003г. по описа на РС – П., влязло в сила на 15.06.2005 г., с което Д. е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.1 и пр.2, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 15.07.2002 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца, изтърпяването на което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от 3(три) години. /т.10 от СС/.

5.Споразумение № 106/27.04.2006 г., одобрено по НОХД № 1663/2005 г. по описа на РС – П., в сила от 27.04.2006 г., с което е осъден за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр.с ал.1 от НК, извършено на 02.11.2004 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 5(пет) месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. /т.11 от СС/.

6.Присъда № 113/30.06.2006 г., постановено по НОХД № 345/ 2006г. по описа на РС – П., влязла в сила на 17.07.2006 г.,с която Д. е осъден за деяние по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 НК, извършено на 11.11.2004 г. на наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца при общ режим на изтърпяване./ т.13 от СС/.

7.Споразумение № 246/15.12.2006 г., одобрено по НОХД № 2349/ 2006г. по описа на РС – П., влязло в сила на 15.12.2006 г., с което е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.28 , ал.1 от НК, извършено на 16.10.2004 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим. /т.17 от СС/.

8.Присъда № 54/16.05.2008 г., постановена по НОХД №550/ 2006г. по описа на РС П., влязла в сила на 02.06.2008 г., с която за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 24.01.2002 г. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца, при общ режим на изтърпяване./т.21 от СС/.

9.Присъда № 296/09.04.2019 г., постановена по НОХД № 1245/2010 г. по описа на РС П., влязла в сила на 26.04.2010 г., с която е осъден за деяние по чл.195, а1, т.7, във вр с чл.28, ал.1 от НК, извършено на неустановен ден през периода 18-20.08.2001 г., на Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца при строг режим на изтърпяване. . /т.25 от СС/.


Всички деяния, описани в съвкупността са извършени преди осъденият да е имал влязла в сила присъда, за което и да било от тях. Същите са извършени в периода от 2001г. до 11.11.2004 г.Принципно деянията по НОХД № 1245/2010 г., НОХД № 550/ 2006г. и НОХД № 490/2003г. могат да бъдат включени и във ВТОРА кумулативна група, но не би се постигнало най-благоприятното за осъдения съчетание, тъй като определеното общо наказание по втората кумулативна група е 4 месеца лишаване от свобода,а с включването на наказанията по посочените присъди би се определило наказание от 6 месеца Лишаване от свобода.

В така посочената ТРЕТА кумулативна група като общо най – тежко наказание следва да бъде определено 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода“ при строг режим. Същото следва да се приспадне като изцяло изтърпяно, с оглед изтърпяното по НОХД № 913/2005г. – 6 месеца „Лишаване от свобода“ в Затвора в гр.П. от 22.11.2004г. до 20.05.2005г.
При постановяване на описаните присъди е извършвано групиране на наказанията като също е определяно общо най-тежко наказание от 6 месеца Лишаване от свобода,което на основание чл.24 от НК е било увеличено с още 2 месеца Лишаване от свобода, поради което Д. е изтърпял наказание от 8 месеца Лишаване от свобода. Увеличеното наказание от 2 месеца Лишаване от свобода същият е изтърпял в периода от 08.06.2006г до 03.09.2006г.
Такова увеличаване на най-тежкото наказание от 6 месеца Лишаване от свобода е извършвано по ЧНД №1382/2005г на РС-П., също по ЧНД №1938/2005г на РС-П.
Ето защо съдът намира, че определеното общо най-тежко наказание в тази кумулативна група от 6/шест/ месеца Лишаване от свобода също следва да бъде увеличено на основание 24 НК с още 2 месеца Лишаване от свобода.
Така определеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на 8 месеца Лишаване от свобода следва да бъде приспаднато изцяло на основание чл.25,ал.2 НК, тъй като е изтърпяно от 22.11.2004г-20.05.2005г /6 месеца/ и от 08.06.2006г до 03.09.2006г, /2 месеца/ в Затвора П.


В Четвърта група, следва да бъдат включени осъжданията по:

1.Споразумение № 165/02.05.2006 г., одобрено по НОХД № 901/2005 г. по описа на РС П., влязло в сила на 02.05.2006 г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 30.11.2003 г., е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок 8 месеца, при първоначален общ режим на изтърпяване. /т.12 от СС/.

2.Присъда № 114/04.07.2006 г., постановена по НОХД № 693/ 2006г. на РС П., влязла в сила на 19.07.2006 г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 17/18.07.2002 г. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1(една) година при общ режим на изтърпяване. /т.14 от СС/.

3.Споразумение № 390/06.11.2006 г., одобрено по НОХД № 3192/ 2006г. по описа на РС – П., влязло в сила на 06.11.2006 г., за престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на неустановена дата през месец януари 2006 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, при строг режим на изтърпяване. . /т.15 от СС/.

4.Присъда № 748/03.11.2006 г., постановена по НОХД № 445/ 2006г. на ОС гр.П., влязла в сила на 20.11.2006 г., за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, б“Б“, извършено на 22.02.2006 г. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1(една) година, а за деяние по чл.152, ал.3,т.1 и т.5,в във вр. с ал.1 , т.2 НК, във вр. с чл.29, ал.1, б.“б“ от НК извършено по същото време и на същото място му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 2 години, като на основание чл.23, ал.1 от НК е определено едно общо наказание в размер на най тежкото от тях, Лишаване от свобода за срок от 2(две) години при строг режим на изтърпяване. /т.16 от СС/.

5.Присъда № 213/28.11.2006 г., постановена по НОХД № 3904/ 2006г. по описа на РС П., в сила от 17.04.2007 г., Д . е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.29, ал.1, б.;“б“, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, извършено на 26.11.2005 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 11(единадесет) месеца при строг режим на изтърпяване. /т.18 от СС/.

6.Присъда № 62/21.05.2007 г., постановена по НОХД № 4222/ 2008г. по описа на РС П., в сила от 18.07.2007 г., за престъпление по чл. 196, ал.1 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1 б.“б“ от НК, извършено на 20.08.2005 г., е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 година и 8 месеца при строг режим на изтърпяване. /т.19 от СС/.

7.Споразумение № 95/28.03.2008 г., одобрено по НОХД № 910/ 2008г. по описа на РС П., в сила от 28.03.2008г., за престъпление по чл.чл.195, ал.1, т.4 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, извършено на 22.04.2003 г., Д. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 една година при общ режим на изтърпяване. /т.20 от СС/.

8.Присъда № 58/23.01.2009 г. постановена по НОХД № 2189/ 2002г. по описа на РС гр.П., в сила от 18.09.2009г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2, т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 04.07.2002 г., е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 (една)година и 6 (шест) месеца при общ режим на изтърпяване. /т.23 от СС/.

След постановяване на последната присъда ,включена в тази кумулативна група, а именно по НОХД №2189/2002г. е извършвано групиране на наказанията по ЧНД №3333/2010г. на РС-П.н, в различно съчетание от посоченото като в кумулативната група по посоченото ЧНД са били включени също 8 деяния и е било определено общо най-тежко наказание от 2 години лишаване от свобода, което е било увеличено на основание чл.24 НК с 1 година.
Описаното от съда съчетание в тази кумулативна група включва наказания Лишаване от свобода от 8 месеца до 2 години, тоест налагани по-тежки наказания в сравнение с тези, посочени в предходните кумулативни групи. Ето защо съдът намира, че това съчетание постига баланса относно налаганите наказания и не води до утежняване положението на осъдения. Напротив запазва се такова,каквото е било, тъй като последният е изтърпял наказание от 3 години Лишаване от свобода, наложено като най-тежко и увеличено наказание.
Мотивиран по горния начин и установявайки, че всички деяния са извършени от осъдения преди да е имал влязла в сила присъда, за което и да било от тях,следва да бъде определено общо най – тежко наказание в Четвърта кумулативна група „Лишаване от свобода“ за срок от 2 /две/ години при строг режим.

На основание чл.24 от НК определеното общо най-тежко наказание следва да бъде увеличено с 1 /една/ година, като осъденият следва да изтърпи наказание от 3 години Лишаване от свобода.
Видно от отразеното в справката за съдимост и справката на Затвора-П. определеното общо най-тежко и увеличено наказание като изцяло изтърпяно, следва да бъде и изцяло приспаднато, считано от 03.09.2006г. до 17.04.2009г. и зачетен предварителен арест от 01.03.2006г. до 05.07.2006г. – 4 месеца и 4 дни.

ОТДЕЛНО Д. следва да изтърпи наказанието,наложено му със споразумение №4277/04.06.2009г по НОХД № 1260/ 2009г. по описа на РС гр. П. – „Лишаване от свобода“ за срок от 9 /девет/ месеца при общ режим и Глоба в размер на 2000 лева.Деянието по това осъждане Д. е извършил на неустановен ден през месец януари 2009г, тоест след влизане в сила на присъдите,посочени в ПЪРВАТА,ВТОРАТА,ТРЕТАТА и ЧЕТВЪРТАТА кумулативни групи.Принципно са налице условията за определяне на общо наказание за това деяние и за деянието по НОХД № 2189/ 2002г. по описа на РС гр. П.,но в този случай би се постигнало по-неблагоприятно съчетание за осъдения,тъй като ще следва да изтърпи общо наказание от 1 година и 6 месеца Лишаване от свобода.В този смисъл наказанието от 9/девет/ месеца Лишаване от свобода и кумулативно наложената Глоба от 2000 лева по НОХД №1260/2009г следва да бъдат изтърпяни ОТДЕЛНО.Наказанието Лишаване от свобода е изцяло изтърпяно в Затвора П.в периода от 17.11.2009 до 08.09.2010г.,поради което следва да бъде приспаднато. /т.22 от СС/.


В ПЕТА група, следва да бъдат включени осъжданията по:

1.Споразумение № 141/24.02.2011 г., одобрено по НОХД № 534/ 2011г. по описа на РС П., влязло в сила на 24.02.2011 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, извършено на 16.02.2011 г., му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 4(четири) месеца при първоначален строг режим. /т.26 от СС/.

2.Споразумение № 460/30.06.2011 г., одобрено по НОХД № 1611/ 2011г. по описа на РС – П., в сила от 30.06.2011 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК,извършено в периода 06.01.-07.02.2011 г.,с което му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 4 (четири) месеца при строг режим на изтърпяване . /т.28 от СС/.

3.Присъда № 190/27.04.2011 г., постановена по НОХД № 3565/ 2010г., по описа на РС гр.П. влязла в сила на 11.07.2011 г., с която е осъден за престъпление по чл.216, ал.1 от НК, извършено на 03.07.2010 г. на наказание Лишаване от свобода за срок от 4 (четири) месеца при строг режим на изтърпяване. Посочената присъда е потвърдена с Решение № 297/11.07.2011 г. на ОС П. по ВНОХД № 522/2011 г. /т.29 от СС/.

Налице са основанията за приложението на чл.25 НК, тъй като и трите деяния са извършени преди Д. да е имал влязла в сила присъда за което и да било от тях.И трите деяния са извършени през 2011г., тоест след влизане в сила на присъдите по предишните кумулативни групи. И за трите деяния на осъдения е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 4 месеца при строг режим, което следва да бъде определено като общо най-тежко наказание в тази група.
Това съчетание е било извършено с определение по ЧНД №2033/2011г на РС-П., по което също е било наложено общо най-тежко наказание от 4 месеца Лишаване от свобода,което на осн. чл.24 НК е било увеличено с 1/2,тоест с още 2 месеца Лишаване от свобода. Й.Д. е изтърпял изцяло определеното общо най-тежко и увеличено наказание в Затвора П. от 11.03.2011г. до 05.09.2011г., с помощта на 6 дни от работа. Ето защо определеното общо най-тежко наказание от 4 месеца лишаване от свобода по тази кумулативна група следва да бъде увеличено с 1/2,тоест с 2 месеца Лишаване от свобода.Така определеното общо най-тежко и увеличено наказание от 6 месеца Лишаване от свобода следва да бъде приспаднато изцяло като изтърпяно както беше посочено в периода от 11.03.2011г. до 05.09.2011г. с помощта на 6 дни от работа.

ОТДЕЛНО Д. следва да изтърпи наказанието,наложено му с присъда №160/11.04.2011г ,постановена по НОХД № 856/2011г. на РС гр. П.,влязла в сила на 10.06.2011г,с която за престъпление по чл.343в,ал.2,във вр. с ал.1 НК,извършено на 27.02.2011г му е наложено наказание от 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода“ при строг режим. Наказанието по тази присъда следва да бъде изтърпяно отделно ,въпреки,че се намира в условията на съвкупност с две от деянията,включени в петата кумулативна група,но се намира в рецидив с деянието по НОХД №534/2011г,тъй като присъдата е влязла в сила на 24.02.2011г. Поради тези съображения,ръководейки се от принципа за по-благоприятното съчетание за осъдения,наказанието от 6 месеца Лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно отделно.Част от това наказание в размер на 3 месеца и 21 дни е изтърпяно фактически в периода от 05.09.2011г-20.12.2011г, със зачетени 6 дни от работа. Д. е освободен условно предсрочно на 20.12.2011г с остатък 2 месеца и 9 дни. . /т.27 от СС/.

На основание чл.70, ал.7 от НК следва да бъде постановено остатъкът от 2/два /месеца и 9/девет/ дни „Лишаване от свобода“ да бъде изтърпяно отделно, тъй като през изпитателния срок, считано от 20.12.2011г. е извършено деянието, за което Д. е осъден по НОХД № 929/ 2017г. по описа на РС гр. П. – 31.12.2011г. Това наказание следва да бъде изтърпяно при СТРОГ режим на основание чл.57,ал.1,т.2,б.“б“ ЗИНЗС.

В ШЕСТА група, следва да бъдат включени осъжданията по:

1.Определение от 23.03.2012г,постановено по ЧНД № 67/2012г. по описа на ОС гр. П., влязло в сила на 02.04.2012г,с което е заменен остатъка от наказанието „Пробация“, наложено на Д. по НОХД № 1787/ 2009г. на РС гр. П. с наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 9 месеца и 15 дни при строг режим. . /т.24 от СС/.

2..Присъда № 103/27.02.2018 г., постановена по НОХД № 929/2017г., по описа на РС П., влязла в сила на 15.03.2018 г.,с която Д.е осъден за престъпление по чл.279, ал.2, във вр. с ал.1, пр.2 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК,извършено на 31.12.2011 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 1(една) година и наказание Глоба в размер на 300 лева, като съдът е постановил наказанието Лишаване от свобода да бъде изтърпяно при общ режим. . /т.30 от СС/.

При постъпване на Д. в затвора през 2017 година са били групирани наказанията по НОХД № 856/2011 г. и ЧНД № 67/2012 г. на ОС П. и е определено едно общо най-тежко наказание в размер на 9 месеца и 15 дни. Приспаднато е фактически изтърпяното по НОХД № 856/2011 г. на РС П., в размер на 3 месеца и 21 дни /от05.09.2011 г. до 20.12.2011 г. плюс 6 дни от работа/.

Като общо най-тежко наказание в шеста кумулативна група следва да бъде определено наказанието по НОХД №929/2017г на РС-П.,а именно Лишаване от свобода за срок от 1(една) година.
Към това наказание следва да бъде присъединено наказанието Глоба в размер на 300 лева на основание чл.25,ал.1,във вр. с чл.23,ал.3 НК.

Така определеното общо най-тежко наказание Лишаване от свобода от 1/една/ година съдът намира,че следва да бъде увеличено на основание чл.24 НК с 4/четири/ месеца Лишаване от свобода.Съдът изхожда от факта,че не се наблюдава поправяне на осъденото лице,след като извършва деянието по последното си осъждане в срока на предсрочното си освобождаване.
Определеното общо най-тежко и увеличено наказание от 1/една/ година и 4/четири/ месеца Лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно при СТРОГ режим на основание чл.57,ал.1,т.2,б.“б“ ЗИНЗС,тъй като Д. последно е търпял наказание до 20.12.2011г.

От определеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на 1/една/ година и 4/четири/ месеца Лишаване от свобода следва да се приспадне фактически изтърпяното от Д. по ЧНД №67/2012г на ОС-П. от 01.03.2017 г. до 23.08.2017 г. – 5 месеца и 22 дни плюс 2 дни от работа или всичко 5 месеца и 24 дни.
Следва да бъде приспаднато и търпяното наказание по НОХД № 929/2017 г. по описа на РС П. Д.е започнал да търпи това наказание от 21.11.2019 г. като преди постъпването си в З. е бил с предварителен арест от 17 дни/от 03.11.2019г до 20.11.2019г/.Към днешна дата-24.06.2020г същият е изтърпял от наказанието Лишаване от свобода за срок от 1 година общо 8/осем/ месеца и 3/три/ дни с помощта на 12 дни от работа и включен предварителен арест от 17 дни.


Водим от горното и на основание чл.25, ал.1,ал.2 НКК, във връзка с чл.23, ал.1,ал.2,ал.3 от НК и чл.70,ал.7 НК и чл.341, ал.1НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И : № 183/ 24.06.2020 г.


НАЛАГА на осъдения Й.Д.Д., ЕГН – *** общо наказание за деянията, за които е осъден, както следва:

Първа група, НАЛАГА ОБЩО наказание за деянията, за които е осъден с Присъда от 05.05.2000 г., постановена по НОХД № 1386/1999 г. по описа на РС – П., влязла в законна сила на 03.06.2000 г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, извършено на 12/13.01.1998 г., с която на Д. е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца, изтърпяването на което е отложено за срок от две години ./т.1 от справката за съдимост-СС/, с Присъда от 26.04.2002 г., постановена по НОХД № 132/2002 г. на РС-П., влязла в сила на 11.05.2002 г.,с която е осъден за деяние по чл.194, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1 т.3 НК, извършено на 18.07.1999 г. на наказание Обществено порицание. ./т.2 от СС/, със споразумение от 09.11.2004 г. по НОХД № 1993/ 2004г. на РС гр. П., влязло в сила на 09.11.2004 г. е признат за виновен за извършено на 19.12.1998 г. престъпление по чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца, изтърпяването на което е отложено за срок от 2 години. ./т.6 от СС/, в размер на най-тежкото от тях, а именно Лишаване от свобода за срок 6(шест) месеца, наложено по НОХД № 1386/1999 г. по описа на РС – П.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от 3 години.

На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.2 НК към определеното ОБЩО най-тежко наказание ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието „Обществено порицание“, наложено по НОХД №132/202г. на РС-П.

Втора група, НАЛАГА ОБЩО наказание на Й.Д.Д. за деянията, за които е осъден с Присъда № 2132/11.04.2003 г., постановена по НОХД № 939/ 2003г. по описа на РС – П., влязла в законна сила на 18.04.2003 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, извършено на 09.04.2003 г., с която Д. е осъден на наказание Глоба в размер на 200 (двеста) лева. ./т.3 от СС/, с Присъда № 2747/24.04.203 г., постановена по НОХД № 1072/ 2003г. по описа на Районен съд гр. П., влязла в сила на 09.05.2003 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, извършено на 15.04.2003 г., е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 4 (четири) месеца при общ режим на изтърпяване. ./т.4 от СС/, в размер на най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 4(четири) месеца при общ режим, наложено по НОХД № 1072/2003 г. по описа на РС П.

На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23,ал.2 НК към така определеното ОБЩО най-тежко наказание ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието “Глоба“ в размер на 200 лева постановено по НОХД № 939/2003 г. по описа на РС - П.

ПРИСПАДА като изцяло изтърпяно /по НОХД № 1072/ 2003г. на РС гр. П./ наказанието 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“, изтърпяно в Затвора в гр. П. от 04.06.2003г. до 03.10.2003г.


ПОСТАНОВЯВА Й.Д.Д. ОТДЕЛНО да изтърпи наказанието по НОХД № 1430/ 2003г. на РС гр. П. – „Глоба“ в размер на 1 000 (хиляда) лева.


ТРЕТА група, НАЛАГА ОБЩО наказание на Й.Д.Д., за деянията за които е осъден със Споразумение № 412/04.05.2005г., по НОХД № 3997/ 2004г. по описа на РС – П., влязло в сила на 04.05.2005 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1, извършено на 07.10.2004 г., с което Д. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца, при общ режим на изтърпяване. ./т.7 от СС/, със Споразумение № 437/09.05.2005 г., одобрено по НОХД № № 913/ 2005г. по описа на РС – П., влязло в сила на 09.05.2005 г., с което е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 21.11.2004 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца, при първоначален общ режим на изтърпяване. ./т.8 от СС/, със Споразумение № 574/13.05.2005 г., одобрено по НОХД № 3897/2004 г., влязло в сила на 13.05.2005 г., с което Д. е признат за виновен за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК,извършено на 04.11.2004 г., като му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца при първоначален общ режим на изтърпяване. ./т.9 от СС/, със Споразумение № 170/15.06.2005 г., одобрено по НОХД № 490/ 2003г. по описа на РС – П., влязло в сила на 15.06.2005 г., с което Д. е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.1 и пр.2, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 15.07.2002 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца, изтърпяването на което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от 3(три) години. /т.10 от СС/, със Споразумение № 106/27.04.2006 г., одобрено по НОХД № 1663/2005 г. по описа на РС – П., в сила от 27.04.2006 г., с което е осъден за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр.с ал.1 от НК, извършено на 02.11.2004 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 5(пет) месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. /т.11 от СС/, с Присъда № 113/30.06.2006 г., постановено по НОХД № 345/ 2006г. по описа на РС – П., влязла в сила на 17.07.2006 г.,с която Д. е осъден за деяние по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 НК, извършено на 11.11.2004 г. на наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца при общ режим на изтърпяване./ т.13 от СС/, със Споразумение № 246/15.12.2006 г., одобрено по НОХД № 2349/ 2006г. по описа на РС – П., влязло в сила на 15.12.2006 г., с което е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.28 , ал.1 от НК, извършено на 16.10.2004 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим /т.17 от СС/, с Присъда № 54/16.05.2008 г., постановена по НОХД №550/ 2006г. по описа на РС П., влязла в сила на 02.06.2008 г., с която за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 24.01.2002 г. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 3(три) месеца, при общ режим на изтърпяване./т.21 от СС/, с Присъда № 296/09.04.2019 г., постановена по НОХД № 1245/2010 г. по описа на РС П., влязла в сила на 26.04.2010 г., с която е осъден за деяние по чл.195, а1, т.7, във вр с чл.28, ал.1 от НК, извършено на неустановен ден през периода 18-20.08.2001 г., на Лишаване от свобода за срок от 6(шест) месеца при строг режим на изтърпяване /т.25 от СС/, в размер на най-тежко от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 6(шест) месеца при строг режим.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказанието Лишаване от свобода с 2(два) месеца .

На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло така определеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на 8 месеца Лишаване от свобода, като изтърпяно от 22.11.2004г. - 20.05.2005г. /6 месеца/ и от 08.06.2006г до 03.09.2006г, /2 месеца/ в Затвора П.


Четвърта група, НАЛАГА ОБЩО наказание на Й.Д.Д., за деянията за които е осъден със Споразумение № 165/02.05.2006 г., одобрено по НОХД № 901/2005 г. по описа на РС П., влязло в сила на 02.05.2006 г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 30.11.2003 г., е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок 8 месеца, при първоначален общ режим на изтърпяване. /т.12 от СС/, с Присъда № 114/04.07.2006 г., постановена по НОХД № 693/ 2006г. на РС - П., влязла в сила на 19.07.2006 г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 17/18.07.2002 г. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1(една) година при общ режим на изтърпяване. /т.14 от СС/, със Споразумение № 390/06.11.2006 г., одобрено по НОХД № 3192/ 2006г. по описа на РС – П., влязло в сила на 06.11.2006 г., за престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на неустановена дата през месец януари 2006 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, при строг режим на изтърпяване. /т.15 от СС/, с Присъда № 748/03.11.2006 г., постановена по НОХД № 445/ 2006г. на ОС гр.П., влязла в сила на 20.11.2006 г., за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, б“Б“, извършено на 22.02.2006 г. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1(една) година, а за деяние по чл.152, ал.3,т.1 и т.5,в във вр. с ал.1 , т.2 НК, във вр. с чл.29, ал.1, б.“б“ от НК извършено по същото време и на същото място му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 2 години, като на основание чл.23, ал.1 от НК е определено едно общо наказание в размер на най тежкото от тях, Лишаване от свобода за срок от 2(две) години при строг режим на изтърпяване. /т.16 от СС/, с Присъда № 213/28.11.2006 г., постановена по НОХД № 3904/ 2006г. по описа на РС П., в сила от 17.04.2007 г., Д. е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.29, ал.1, б.;“б“, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, извършено на 26.11.2005 г., на наказание Лишаване от свобода за срок от 11(единадесет) месеца при строг режим на изтърпяване. /т.18 от СС/, с Присъда № 62/21.05.2007 г., постановена по НОХД № 4222/ 2008г. по описа на РС П., в сила от 18.07.2007 г., за престъпление по чл. 196, ал.1 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1 б.“б“ от НК, извършено на 20.08.2005 г., е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 година и 8 месеца при строг режим на изтърпяване. /т.19 от СС/, със Споразумение № 95/28.03.2008 г., одобрено по НОХД № 910/ 2008г. по описа на РС П., в сила от 28.03.2008г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, извършено на 22.04.2003 г., Д. е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 една година при общ режим на изтърпяване. /т.20 от СС/, с Присъда № 58/23.01.2009 г. постановена по НОХД № 2189/ 2002г. по описа на РС гр. П., в сила от 18.09.2009г., за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2, т.7 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 04.07.2002 г., е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 (една)година и 6 (шест) месеца при общ режим на изтърпяване. /т.23 от СС/, в размер на най тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 2 /две/ години при строг режим.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА определеното общо най-тежко наказание следва да с 1 /една/ година Лишаване от свобода, като осъденият следва да изтърпи наказание от 3 години Лишаване от свобода.

ПРИСПАДА изцяло така определеното общо най-тежко и увеличено наказание като изтърпяно, считано от 03.09.2006г. до 17.04.2009г. и зачетен предварителен арест от 01.03.2006г. до 05.07.2006г. – 4 месеца и 4 дни./Видно от отразеното в справката за съдимост и справката на Затвора-П./.


ПОСТАНОВЯВА Й.Д.Д. ОТДЕЛНО да изтърпи наказанието, наложено му със споразумение №4277/04.06.2009г по НОХД № 1260/ 2009г. по описа на РС гр. П. – „Лишаване от свобода“ за срок от 9 /девет/ месеца при общ режим и ГЛОБА в размер на 2000 лева.
ПРИСПАДА изцяло като изтърпяно наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от 9(девет) месеца, считано от 17.11.2009 до 08.09.2010г. /т.22 от СС/.


ПЕТА група, НАЛАГА ОБЩО наказание на Й.Д.Д. за деянията, за които е осъден със Споразумение № 141/24.02.2011 г., одобрено по НОХД № 534/ 2011г. по описа на РС П., влязло в сила на 24.02.2011 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, извършено на 16.02.2011 г., му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 4(четири) месеца при първоначален строг режим. /т.26 от СС/, със Споразумение № 460/30.06.2011 г., одобрено по НОХД № 1611/ 2011г. по описа на РС – П., в сила от 30.06.2011 г., за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК,извършено в периода 06.01.-07.02.2011 г.,с което му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 4 (четири) месеца при строг режим на изтърпяване . /т.28 от СС/, с Присъда № 190/27.04.2011 г., постановена по НОХД № 3565/ 2010г., по описа на РС гр.П., влязла в сила на 11.07.2011 г., с която е осъден за престъпление по чл.216, ал.1 от НК, извършено на 03.07.2010 г. на наказание Лишаване от свобода за срок от 4 (четири) месеца при строг режим на изтърпяване. Посочената присъда е потвърдена с Решение № 297/11.07.2011 г. на ОС П. по ВНОХД № 522/2011 г. /т.29 от СС/, в размер на най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 4(четири) месеца при строг режим.
На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода“ с 2 месеца.

ПРИСПАДА изцяло така определеното общо най-тежко и увеличено наказание от 6(шест) месеца Лишаване от свобода като изтърпяно в периода от 11.03.2011г. до 05.09.2011г. с помощта на 6 дни от работа.

ПОСТАНОВЯВА Й.Д.Д. ОТДЕЛНО да изтърпи наказанието, наложено му с присъда №160/11.04.2011г , постановена по НОХД № 856/2011г. на РС гр. П., влязла в сила на 10.06.2011г., с която за престъпление по чл.343в,ал.2,във вр. с ал.1 НК,извършено на 27.02.2011г. му е наложено наказание от 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода“ при строг режим.

ПРИСПАДА фактически изтърпяното наказание в периода от 05.09.2011г-20.12.2011г, със зачетени 6 дни от работа. Д.е освободен условно предсрочно на 20.12.2011г с остатък 2 месеца и 9 дни. /т.27 от СС/.


На основание чл.70, ал.7 от НК ПОСТАНОВЯВА остатъкът от 2/два/ месеца и 9/девет/ дни „Лишаване от свобода“ по НОХД № 856/2011г. на РС гр. П. да бъде изтърпяно отделно при СТРОГ режим на основание чл.57,ал.1,т.2,б.“б“ ЗИНЗС.


ШЕСТА група, НАЛАГА ОБЩО наказание на Й.Д.Д., за деянията за които е осъден с Определение от 23.03.2012г., постановено по ЧНД № 67/2012г. по описа на ОС гр. П., влязло в сила на 02.04.2012г., с което е заменен остатъка от наказанието „Пробация“, наложено на Д. по НОХД № 1787/ 2009г. на РС гр. П. с наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 9 месеца и 15 дни при строг режим. . /т.24 от СС/ и с Присъда № 103/27.02.2018 г., постановена по НОХД № 929/2017г., по описа на РС П., влязла в сила на 15.03.2018 г.,с която Д. е осъден за престъпление по чл.279, ал.2, във вр. с ал.1, пр.2 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 31.12.2011 г., на наказание Лишаване от свобода за рок от 1(една) година и наказание Глоба в размер на 300 лева/т.30 от СС/, в размер на най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 1(една) година.

На основание чл.25,ал.1,във вр. с чл.23,ал.3 НК към така определеното общо най-тежко наказание Лишаване от свобода за срок от 1 година ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието ГЛОБА в размер на 300(триста) лева.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание Лишаване от свобода за срок от 1 година с 4(четири) месеца Лишаване от свобода.

На основание чл.57,ал.1,т.2,б.“б“ ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА определеното общо най-тежко и увеличено наказание от 1/една/ година и 4/четири/ месеца Лишаване от свобода да бъде изтърпяно при СТРОГ режим.

ПРИСПАДА от така определеното общо най- тежко и увеличено наказание Лишаване от свобода изтърпяното от Д. в размер на 13 месеца и 27 дни /по ЧНД №67/2012г на ОС-П. от 01.03.2017 г. до 23.08.2017 г. – 5 месеца и 22 дни плюс 2 дни от работа или всичко 5 месеца и 24 дни и по НОХД № 929/2017 г. по описа на РС П. в размер на 8(осем) месеца и 3/три/ дни ,считано от 21.11.2019г да 24.06.2020г с помощта на 12 дни от работа и включен предварителен арест от 17 дни за периода от 03.11.2019г до 20.11.2019г/.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок от днес, пред ОС –Б.

След влизане на определението в сила препис от същото да се изпрати на РП – П. за сведение, на Затвора П. за сведение и изпълнение, както и на бюро “Съдимост” при РС – П. за сведение и отбелязване в бюлетина за съдимост на лицето.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.