Присъда № 252

към дело: 20201230200055
Дата: 08/06/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

въз основа на закона и доказателствата:
П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия И. Д. Я., [дата на раждане] в [населено място], с постоянен и настоящ адрес [населено място], ул.“О.“ № *, българин, български гражданин, женен, неосъждан /реабилитиран/, със средно образование,безработен, с ЕГН [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че през пролетта на 2019 г. е засял и от пролетта на 2019г. до 25.06.2019г. в собствения му имот - поземлен имот № 097031-нива с площ 3671 кв.м., находящ се в местността “К.“ в землището на [населено място], на около 1500 метра западно от ж.п. гара [населено място], е отглеждал растения от рода на коноп (марихуана) в нарушение на установените в чл.27 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /съгласно който „Забранява се засяването и отглеждането на територията на Р България на растенията опиев М., кокаинов храст и растения от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29 ал.1 от ЗКНВП, съгласно който отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев М. се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с Наредба на Министъра на земеделието и храните“/, а именно 110 /сто и десет/ броя растения от рода на коноп /марихуана/ с височина от около 30 см. до 120 см., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 23,0 % с нетна маса в сухо състояние 21, 120 кг /двадесет и един килограма и сто и двадесет грама/, определена съгласно Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, на стойност 84 480 лева /осемдесет и четири хиляди и четиристотин и осемдесет лева/, определена съгласно Постановление на МС № 23/ 29.01.1998г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, които са поставени под контрол, съгласно Списък I на Единната конвенция на О. за наркотичните вещества от 1961г., ратифициран от Р България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ДВ,бр.30/1999г./, които растения са високорискови, съгласно Приложение № І към чл.3 ал.2 в списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, поради което и на основание чл.354в,ал.1,пр.1 и пр.2 НК, във вр. с чл.373,ал.2 НПК, във вр. с чл.58а,ал.1,във вр. с чл.54 НК ОПРЕДЕЛЯ наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години,което НАМАЛЯВА с 1/3 и го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 2/ДВЕ/ ГОДИНИ и „ГЛОБА“ в размер на 5000/пет хиляди/ лева.

На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието Лишаване от свобода за срок от 4(четири) години от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.53,ал.2,б.”а” НК ОТНЕМА в полза на държавата,предмета на престъплението по чл.354в,ал.1,пр.1 и пр.2 НК - 110 /сто и десет/ броя растения от рода на коноп /марихуана/ като остатъкът от представителната проба с нето тегло преди изследването 5 грама и остатъкът от наркотичното вещество коноп /марихуана/ с нето тегло 570 грама /след вземане на представителната проба с общо нето тегло 5 грама/, оставени на съхранение в ГПУ [населено място] да се изпратят на Агенция Митници за унищожаване по надлежния ред по реда на ЗКНВП.

Веществените доказателства:
- един брой мобилен телефон С. телефон марка „N.“-обект 1 по протокол за оглед на местопроизшествие от 25.06.2019г;
- един брой мобилен телефон марка „N.“- обект 2 по протокол за оглед на местопроизшествие от 25.06.2019г. да се ВЪРНАТ на подсъдимия И. Д. Я..

Опаковките, изпратени след извършване на химическата експертиза и приложени в кориците на досъдебното производство (лист 139) да се унищожат по реда на П..

На основание чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА подсъдимия И. Д. Я. (с установена по-горе самоличност) да заплати направените по делото разноски на етап досъдебно производство в размер на 144,54(сто четиридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки) лева по сметка на РДГП С..

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд – Б.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: