Решение № 495

към дело: 20191230200121
Дата: 06/10/2019 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е с правно основание чл.59 от ЗАНН и е образувано по жалба на З. В. Б.,от Г.,ул.”Ч. Х.” №1, В., с ЕГН:* срещу НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№314а-12/09.07.2018г на Началника на РУ на МВР -П..
В жалбата си жалбоподателят изразява становище за неправилност и
незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.Прави оспорване на фактическата обстановка,която не е ясна и конкретна,като не са описани обстоятелствата,при които е извършено нарушението и доказателствата, които го потвърждават,описание и характеристика на металната каса,в която е съхранявано оръжието.Счита ,че неизясняването на обстоятелствата затруднява правната преценка и точната квалификация на конкретното административно нарушение и засяга правото на защита на жалбоподателя.
Иска от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло НАКАЗАТЕЛНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №314а-12/09.07.2018г на Началника на МВР -П..

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с редовно упълномощен
адвокат.Поддържат жалбата,искат НП да бъде отменено,поради допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила,които са ограничили правото на защита на
нарушителя.
За ответника по жалбата –Началника на РУ на МВР-П., редовно призовани,
представител не се явява.
По делото са събрани писмените доказателства,приложени към изпратената от РУ –
П. жалба.Разпитани са свидетелите Б. Д. Б., Б. И. Д. и П. К. Б..Изслушани са
обясненията на жалбоподателя.

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка,съдът установи от фактическа страна следното :
На 31.01.2018г ,Б. Д. Б.,в качеството си на младши полицейски инспектор-
служба“КОС“,в присъствието на свидетелите Б. И. Д. и П. К. Б., съставил АУАН
на З. В. Б.,за това,че на същата дата-31.01.2018г около 09.30ч в Г.,ул.
“Ч. Х.“ №1,В.,при извършена на основание чл.154,ал.2 от ЗОБВВПИ
проверка е установено,че лицето съхранява законно притежавания пистолет ТТ
калибър-7,62 х 25мм №ХГ1868 в метална каса,поставена в помещение на жилището,като същата не е закрепена неподвижно.Лицето притежава разрешение за съхранение,носене и употреба на огнестрелно оръжие за самоотбрана,валидно до 03.02.2020г ,издадено от Р.,с което си поведение Б. е нарушил разпоредбата на чл.98,ал.1 от ЗОБВВПИ.
Актът е съставен в присъствие на нарушителя и подписан от него лично.
Въз основа на съставения акт е издадено атакуваното НП№314а-12/09.07.2018г на Началника на РУ на МВР–П.,в което е възпроизведена същата фактическа
обстановка,посочена в АУАН,но е направен извод за извършено от З. Б. нарушение на чл.87,ал.1 ,поради което на основание чл.193,ал.1 от ЗОБВВПИ му наложено наказание „Глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева.
От събраните гласни доказателства в производството се установи,че в жилището на жалбоподателя е имало две каси.Тази ,в която е съхранявано оръжието не е била неподвижно закрепена,като при блъскане, касата мърда,не се виждали винтове и болтове за закрепяне към пода или стената на помещението.Докато другата каса,в която обаче нарушителят е съхранявал инструменти е била неподвижно закрепена към пода.


При така установеното, съдът приема от правна страна следното :
Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното
постановление) и в законоустановения 7-дневен срок.НП е връчено на 06.02.2019г,
а жалба е депозирана на 13.02.2019г). Поради това жалбата е допустима.

Жалбата е и основателна.
В настоящия казус при издаването на наказателното постановление са допуснати
нарушения на процесуалните правила,които са ограничили правото на защита на
нарушителя до степен,че са опорочили издаденото наказателно постановление.

С акта на жалбоподателя е вменено извършването на нарушение на чл.98,ал.1 от
ЗОБВВПИ,за това,че съхранява законно притежаван пистолет в метална каса в
помещение на жилището,която обаче не е закрепена неподвижно.Така посочената
разпоредба на ЗОБВВПИ предвижда,че: Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени,снабдени със секретно заключващи се устройства - за физическите лица на постоянния им адрес.
В издаденото въз основа на съставения акт НП е описано същото нарушение, но е
прието,че то нарушава разпоредбата на чл.87,ал.1 от ЗОБВВПИ Посочената
материално правна разпоредба предвижда,че: В едномесечен срок преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 2 лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл. 81а, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР, придружено от конкретно предвидени доументи.
Т.е безспорно е,че е налице несъответствие между административно-наказателното обвинение и неговия цифров израз.Това нарушение е допуснато от самия АНО,тъй като последният противно на описаното в акта нарушение приема,че нарушението представлява такова по чл.87,ал.1 ЗОБВВПИ,с което допуска противоречие между описаното в НП нарушение и неговата правна квалификация,както и противоречие между правната квалификация на нарушението дадена в акта и наказателното постановление.Съответно административно наказателната разпоредба на чл.193,ал.1 предвижда налагането на наказание за нарушение на чл.98,ал.1 от ЗОБВВПИ ,а не на чл.87,ал.1 ЗОБВВПИ ,така както и приел АНО. С оглед на така посоченото е налице несъответствие между фактическото описание на нарушението и правната му квалификация.От фактическото обвинение следва,че З. Б. е съхранявал законно притежаван пистолет в каса,която обаче не е била неподвижно закрепена,а това деяние е подведено под правна норма,която въвежда изискване относно срока за подновяване на разрешението за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

С оглед на така описаното процесуално нарушение,допуснато от самия АНО при
издаване на наказателното постановление е нарушено правото на защита на лицето,срещу което е образувано производството,тъй като последното е затруднено да реализира адекватно защитата си.Ето защо издаденото НП се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.В тази връзка не е необходимо съдът да обсъжда въпроса има ли извършено административно нарушение,извършено ли е то от жалбоподателя и извършено ли е от него виновно.

Недопустимо се явява искането на А.А. за присъждане в полза на нарушителя на
направените по делото разноски,а именно 300/триста/ лева платено адвокатско
възнаграждение.С Тълкувателно решение №2/03.06.20019г на ВАС беше прието,че
административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела.
Имено в това решение е посочено изрично,че в производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,при субсидиарно
прилагане на НПК,когато НП е отменено,НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ разноски в полза на
нарушителя,както когато подсъдимият бъде оправдан в наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата.Разпоредбата на чл.190,ал.1 НПК,съгласно която ,когато подсъдимият бъде признат за невинен,разноските остават за сметка на държавата,се отнася за направените разноски по обвинението за свидетели и вещи лица,посрещнати от сумите,предвидени в бюджета на съда.
Респективно с Тълкувателно решение №1/15.03.2017г ,ВАС даде положителен отговор на въпроса ,че изплатените адвокатски възнаграждение в производството по обжалването и отмяната на наказателните постановления представлява пряка и непосредствена последица по чл.4 от ЗОДОВ при предявяване пред административните съдилища на искове по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ.
С оглед на така посоченото претенцията на А.А. за присъждане на разноски в
полза на нарушителя,представляващи изплатено адвокатско възнаграждение се явява недопустима ,като заявена не пред компетентния съд и не по предвидения ред и основание.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН ,съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №314а-12/09.07.2018г на Началника на РУ на МВР -П.,с което на З. В. Б.,от Г.,ул.”Черноризец Х.” №1,В.,с ЕГН:* за нарушение на чл.87,ал.1 ЗОБВВПИ,на основание 193,ал.1 от ЗОБВВПИ е наложено
административно наказание “Глоба” в размер на 500/петстотин/ лева като
незаконосъобразно.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.А. А. за присъждане в полза на нарушителя на разноските, направени по делото в размер на 300/триста/ лева,представляващи изплатено адвокатско възнаграждение като НЕДОПУСТИМО.


Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред
Административен съд-Б. ,в 14 дневен срок от съобщаването му на
страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :