Протоколно определение № 8018

към дело: 20211230200013
Дата: 01/06/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О п р е д е л и:


Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1. С.Б.Ш./S.B.S./, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2020 год. през ГКПП-К.,П., /Съгласно чл. 4 ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между Р България и Р Гърция от 2008 год./, е влязъл през границата на страната с Р Гърция, без разрешение на надлежните органите на властта – престъпление по чл. 279 ал.1, пр. 1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия С.Б.Ш./S.B.S./ престъпление, на основание чл.381 от НПК, във вр. с чл.279 ал.1, пр.1 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца и “Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.
На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието Лишаване
от свобода“ за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 381, ал.5, т.4, във вр. с чл. 67, ал.6, във вр. с ал.1 от НК възпитателна работа по време на изпитателния срок не се налага по отношение на обвиняемия С.Б.Ш./S.B.S./.
3.Разноски по делото няма.
4. Имуществени вреди не са причинени.
5.Веществени доказателства няма.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/адв.Б./

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:
/Б.А./ /С.Б.Ш./


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК


О п р е д е л и : № 8018/06.01.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 13/2021 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.РАЙОНЕН СЪДИЯ: