Решение № 502

към дело: 20201230100288
Дата: 07/29/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 127а, ал. 2 СК.
Ищцата К. Д. Д., с адрес в гр. П., ул. „Б.“ № *, ЕГН *, твърди, че
с ответника са родители на малолетното дете Х.П. О., ЕГН *.
Поддържа, че с бащата на детето са разведени от 26.04.2018 г. Сочи, че
съобразно бракоразводното съдебно решение, с което е било одобрено споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, упражняването на родителските права спрямо детето е било предоставено на нея, а на ответника е бил определен режим на лични контакти.
Заявява, че понастоящем детето разполага със задграничен паспорт, чийто срок на валидност е до 2022 г. Изтъква, че бащата не е съгласен то да пътува само с нея в чужбина. Смята, че са налице законовите предпоставки неговото съгласие в тази насока да бъде заместено от съда. Посочва, че причините за това са свързани с нуждата детето да пътува многократно, за срок до навършване на 16-годишна възраст, извън пределите на страната (до държавите от Европейския съюз, до Република Северна Македония, до Република Турция и до Република Сърбия) във връзка с посещения при роднини, участие в извънучилищни мероприятия и с оглед почивки и екскурзии. Иска постановяване на съдебно решение, с което визираният проблем да бъде разрешен. Претендира и съдебни разноски. Ответникът П. Х. О., с адрес в гр. П., ул. „Г.“ № *, ЕГН *, намира
ищцовата претенция за неоснователна, поради което моли за нейното отхвърляне и за присъждане на сторените съдебно-деловодни разходи. В подкрепа на
процесуалната си позиция релевира съображения, че не са изпълнени условията на закона за уважаването ѝ.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, извърши анализ на
доказателствата, относими към решаването на спора, и съобрази закона, приложим към него, приема за установено следното:
1. Относно предявената искова претенция:
1.1.) Според т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 03.07.2017 г. по тълк. дело №
1 от 2016 г., ОСГК на ВКС, съдът може да разреши, по реда на чл. 127а СК,
пътуването в чужбина на дете, което не е навършило пълнолетие, без съгласието
на единия родител, само за пътувания в определен период от време и/или до
определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем.
1.2.) В мотивите на цитирания тълкувателен акт са изяснени и най-важните
специфики на производството по чл. 127а, ал. 2 СК, а именно:
- касае се за процедура на спорна съдебна администрация, в чийто рамки съдът
прави преценка за целесъобразност;
- основополагащ критерий е интересът на детето, който се преценява конкретно
за всеки отделен случай, въз основа на фактите, които са установени;
- разрешението може да бъде дадено за:
= определен период от време, в определена държава или в държави, чийто кръг
е определяем, или
= неограничен брой пътувания, през определен период от време, но също до
определени държави;
- разрешението не трябва да води до промяна в местоживеенето на детето от
страната в чужбина, освен когато е предявен иск за изменение от такъв порядък;
- то следва и да изключва възможността българската държава да бъде лишена от всякаква възможност за контрол върху действията на родителя, който ще пътува с детето.
1.3.) Правилната преценка на визираните принципни критерии в контекста на
разглеждания казус предполага съобразяването им на фона на данните, изведени от доказателствената съвкупност, формирана в рамките на делото. В нея се включват гласните доказателствени средства (показанията на свидетелите И. М. и Х. О.), обемът от писмените доказателства и социалният доклад, представен от Д. „. П. – гр. П.
1.4.) Така очертаният доказателствен материал, в който няма съществени
противоречия между съставящите го елементи, дава опора за изграждането на
следните фактически констатации:
- Касае се за дете на 9 години, чиито родители са страните по делото.
- Родителите са разведени, съгласно неподлежащото на обжалване Решение № 119 от 26.04.2018 г. по гр. д. № 84/18 г. на Районен съд – гр. П.
- С цитирания съдебен акт е било одобрено споразумение по чл. 51, ал. 1 СК,
съгласно което упражняването на родителските права спрямо детето е било
предоставено на майката, а на бащата е бил определен режим на лични контакти.
- Параметрите на този режим са следните:
= всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца, от 10:00 ч. в събота
до 18:00 ч. в неделя, с преспиване;
= всяка втора и четвърта седмица в месеца, в дните вторник и четвъртък, за
времето от 17:00 ч. на съответния ден до 19:00 ч. на същия ден, без преспиване,
като връща детето на майката по местоживеенето му;
= 30 дни по време на лятната ваканция и 5 дни през зимната ваканция, с
преспиване;
= през времето на следните официални празници по смисъла на чл. 154 КТ,
както и през времето на определените и обявени от Министерския съвет за
съответната година допълнителни почивни дни във връзка с всеки от официалните празници по смисъла на чл. 154, ал. 2 КТ, като взима детето при себе си от местоживеенето му при майката, с преспиване, от 09:00 ч. на първия ден до 18:00 ч. на последния ден, когато да го връща там, за всяка нечетна година, а именно:
1 януари – от 09:00 ч. до 18:00 ч., 3 март – от 09:00 ч. 18:00 ч., 1 май – от
09:00 ч. до 18:00 ч., 6 май – от 09:00 ч. до 18:00 ч., 24 май – от 09:00 ч. до
18:00 ч., Велики петък и Велика събота – от 09:00 ч. на първия ден до 18:00 ч.
на втория ден, с преспиване; 24 декември – от 09:00 ч. до 18:00 ч.;
= през времето на следните официални празници по смисъла на чл. 154 КТ,
както и през времето на определените и обявени от Министерския съвет за
съответната година допълнителни почивни дни във връзка с всеки от официалните празници по смисъла на чл. 154, ал. 2 КТ, като взима при себе си детето от местоживеенето му при майката, с преспиване от 09:00 ч. на първия ден до 18:00 ч. на последния ден, когато да го връща там, за всяка четна година, а именно:
Великден – неделя и понеделник, от 09:00 ч. на първия ден до 18:00 ч. на втория
ден, с преспиване; 6 септември – от 09:00 ч. до 18:00 ч., 22 септември – от
09:00 ч. до 18:00 ч., 1 ноември – от 09:00 ч. до 18:00 ч., 25 и 26 декември –
от 09:00 ч. на първия ден до 18:00 ч. на втория ден, с преспиване;
= за рождения ден на бащата (27 февруари) – за всяка година на 27.02., за
времето от 09:00 ч. до 19:00 ч. на съответния ден, когато денят е неучебен, и
от 17:00 ч. до 19:00 ч., ако денят е учебен, като връща детето на майката по
местоживеенето ѝ;
= за рождения ден на детето (15 февруари) – за всяка нечетна година дъщеря,
за времето от 09:00 ч. до 19:00 ч. на съответния ден, когато денят е неучебен,
и от 17:00 ч. до 19:00 ч., ако денят е учебен, като връща детето на майката по
местоживеенето ѝ.
- Самото дете живее в гр. П., заедно с майката, която успява напълно
адекватно да задоволява всичките му базисни потребности. То учи в основно
училище в същия град и през настоящата календарна година успешно е завършило втори клас. Посещава извънучилищни занимания по пеене, по пиано и в клуб „Е.“ при Общински детски комплекс – гр. П.
- Малолетното дете редовно общува и с бащата, като помежду им съществува
много добре изградена емоционална връзка.
- В рамките на анкетата, проведена за целите на социалния доклад, детето е
заявило, че поначало няма много голямо желание да пътува често, но иска да ходи на морски почивки до Република Гърция, както и да посещава роднини на майката в Република Северна Македония.
- Ищцата разполага със собствено жилище и с постоянна работа в гр. П.
(работи като учител по музика в средно училище). Баща ѝ е роден в Република
Северна Македония и по негова линия има роднини както в тази държава, така и в
Република Гърция, с които семейството ѝ винаги е поддържало добри роднински
взаимоотношения, включително взаимно гостуване. Намеренията ѝ, отнасящи се до пътуването на детето в чужбина, са свързани с желанието ѝ да гостуват на
семействата на тези чуждестранни роднини, както и с почивки и екскурзии до
други държави от Европейския съюз и до други съседни страни – Република Сърбия и Република Турция.
- Нежеланието на ответника детето да пътува в чужбина, придружавано само от
майката, е продиктувано от негови притеснения, че тя би могла по този начин да
отведе същото зад граница за неопределен период от време, което да накърни
възможността му за лични отношения с него.
1.5.) Така установените фактически данни са основание за следната обобщена
преценка на разглежданата хипотеза:
- Предвид високия родителски капацитет на майката и липсата на данни за
обратното, трябва да се приеме, че с пътуванията на детето в чужбина от нейна
страна не се цели промяна в местоживеенето му, нито ограничаване на правата на
бащата спрямо него.
- Ето защо следва да бъде дадено разрешение за пътуването му извън пределите на страната, при което то да бъде придружавано само от майката и без съгласието на бащата.
- Особеностите на случая предполагат съдебното разрешение за задграничните
пътувания да бъде издадено за горевизираните държави, но за срок от 4 години,
считано от влизане в сила на решението, и за до 3 пътувания годишно, за период
не по-дълъг от 10 дни за всяко отделно пътуване.
1.6.) Не са налице основания за допускане на предварително изпълнение на
настоящия съдебен акт, тъй като ищцовата страна не е изложила нито конкретни
доводи, нито е ангажирала доказателства, от които да се направи извод, че
такова е наложително.

2. Относно съдебните разноски:
2.1.) Предвид този изход от спора и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, ищцовата
страна има право на съдебни разноски.
2.2.) Техният размер възлиза на сумата от 225 лв. и представлява сбор от
заплатената държавна такса (25 лв.) и заплатеното възнаграждение за адвокат
(200 лв.).

Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – гр. П., Гражданско отделение, Трети състав

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА, на основание чл. 127а, ал. 2 СК, детето Х. П. О, ЕГН *, да пътува до държавите от Европейския съюз, до Република Северна Македония, до Република Сърбия и до Република Турция, придружавано само от майката К. Д. Д., с адрес в гр. П., ул. „Б.“ № *, ЕГН * и без съгласието на бащата П. Х. О., с адрес в гр. П., ул. „Г.“ № *, ЕГН *, за срок от 4 (четири) години, считано от влизане в сила на настоящото съдебно решение, и за до 3 (три) пътувания в рамките на една календарна година, за период не по-дълъг от 10 (десет) дни за всяко отделно пътуване.

ОТХВЪРЛЯ искането на ищцата К. Д. Д. за допускане на предварително изпълнение на настоящия съдебен акт.

ОСЪЖДА П. Х. О., с адрес в гр. П., ул. „Г.“ № *, ЕГН *, да заплати на
К. Д. Д., с адрес в гр. П., ул. „Б.“ № *, ЕГН *, сумата от 220 лв.,
представляваща съдебни разноски, дължими за производството по гр. д. № 288/20 г. на Районен съд – гр. П.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Б., в
2-седмичен срок, считано от връчването на препис на страните по делото, като
въззивната жалба се подава чрез Районен съд – гр. П.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: