Решение № 8578

към дело: 20201230101117
Дата: 11/16/2020 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Предвид горното и на основание чл.28 във връзка с чл.26-27, чл.25, ал.1, т.1 и
т.2, чл.4, ал.1, т.5 и чл.30 а от Закона за закрила на детето, съдът

Р Е Ш И:

НАСТАНЯВА детето Д. С. С., ЕГН * в П. Ж. с адрес Г., У.“., имот с идентификатор
56126.602.**** за срок до завършване на средното образование, но не повече от
20 годишна възраст.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Окръжен съд –Б., в седемдневен срок от обявяването му на
страните.
Препис от решението да се изпрати незабавно на Д. “С. подпомагане” Община П. за сведение и изпълнение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: