Решение № 168

към дело: 20191230100244
Дата: 06/20/2019 г.
Съдия:Диана Хаджиева
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба с вх.№ 756//22.2.2019
година на "Ч. Е. Б." , Булстат ***, със седалище и адрес на управление:
Г., п.к. ***, район М., бул.”Ц. Ш.” № ***., бл.“Б. М.“, Б. Ц., със законен представител Л.В., гражданин на Република Ч., личен номер *** и К.К., гражданин на Република Ч., личен номер ***, чрез адвокат Р. Д., преупълномощена от Адвокатско съдружие
„С., Д. и партньори”, рег. в САК на основание чл.52 от ЗА с Протокол от
09.06.2009 г., БУЛСТАТ ***, със съдебен адрес за призоваване – град С., бул.”Ц.Б.” № ***, вх.***,***, ап.***, тел.: ***, факс: *, e-mail:*** – представлявано от А. Д., ЕГН * против А. В. К., ЕГН *, с постоянен и настоящ адрес град П., ул.“Я.“ № ***.
На основание чл.131 от ГПК съдът е изпратил препис от исковата молба заедно с
приложенията на ответника, на когото е указвал правото да подаде писмен отговор в едномесечен срок, последиците от неподаването на отговор или неупражняването на права, както и възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това.
В предвидения от закона срок ответната страна не е депозирала отговор на
исковата молба, не е изразила становище по допустимостта и основателността на
исковата претенция, не е сторила е доказателствени искания и не е оспорила
заявени от ищеца такива. Преди първото по делото съдебно заседание от ответника е депозирана молба, с която се сочи, че с ищеца са в преговори и се прави признание на заявената претенция.
За ищцовото дружество в съдебно заседание не се явява законен или процесуален представител. Заявено е искане с нарочна молба съдът да постанови решение при признание на иска.

Предвид признанието на ответника, че дължи сумите предмет на предявения иск,
съдът е обявил, че ще произнесе решение при признание на иска.

С оглед на изложеното по - горе съдът приема от правна страна следното:
Съгласно чл.237 от ГПК, когато ответникът признае иска, съдът се произнася с
решение съобразно признанието.
В случая е налице признание на иска от страна на ответника, направено в съдебно
заседание, което не може да бъде оттеглено. Признанието на иска е допустимо,
тъй като признатото право не противоречи на закона и добрите нрави и ответникът може да се разпорежда с това право. С оглед на горното съдът следва да се произнесе с решение съобразно направеното признание по реда на чл.237 ГПК.
С доклада по чл.140 от ГПК и обявен за окончателен в съдебно заседание по реда
на чл.146 от ГПК съдът е указал на страните, че ще се произнесе и по основания
за нищожност, които не са заявени от ответника, като се има предвид постоянната съдебна практика – така Решение от 27.06.2000 г. по съединени дела С-240/98 до С-244/98,Осеаnо Grupo Editorial SA срещу Rocio Murciano Quintero (С-240/98) u Salvat Editores SA срещу Jose M. Sanchez Alcon Prades и други (С-241/98 до С-244/98), като служебно ще преценява неравноправния характер на договорните
клаузи по Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на
„Ч. Е. Б.“ .
Доколкото обаче, ответникът е сторил признание на иска се следва извода, че
същият е взел решение и заявява пред съда по несъмнен начин, че не желае
произнасяне на съда относно наличието на нищожни клаузи и преценка от съда на
договорните клаузи по Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Ч. Е. Б.“ . Това по смисъла на съдебната практика – тази на ВКС и СЕС освобождава настоящия съдебен състав от задължението да следи и се произнася по наличието на такива, доколкото право на ответника – потребител е да реализира защитата си по негова преценка.

На основание чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да заплати и направените по
делото разноски сторени от ищцовото дружество в настоящето исково производство, както и в заповедното производство в заявените размери.

Мотивиран от горното и на основание чл.422 от ГПК във връзка с чл.415 ал.1 т.2
от ГПК и чл.98а ал.1 от Закона за енергетиката във връзка с чл.97 ал.1 т.4 от
същия закон във връзка с чл.94а ал.1 от Закона за енергетиката във връзка с чл.
79 ал.1 от Закона за задълженията и договорите и чл.86 от Закона за
задълженията и договорите и на основание чл.78 ал.1 от ГПК и на основание чл.
237 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответникът – длъжник А. В. К., ЕГН *, с постоянен и настоящ адрес град П., ул.“Я.“ № *** дължи на "Ч. Е. Б." , Булстат ***, със седалище и адрес на управление: Г., п.к. ***, район М., бул.”Ц. Ш.” № ***., Б. М., Б. Ц., със законен представител Л. В., гражданин на Република Ч., личен номер *** и К. К., гражданин на Република Ч., личен номер ***, чрез пълномощник Адвокатско
съдружие „С., Д. и партньори”, рег. в САК на основание чл.52 от ЗА с
Протокол от 09.06.2009г., БУЛСТАТ ***, със съдебен адрес за призоваване –
град С., бул.”Ц.Б.” № ***, вх.***,***, ап.***, тел.:***, факс: *, e-mail: ***– представлявано от А. Д., ЕГН *, сумите:
452.06 /ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА И ШЕСТ СТОТИНКИ/ лева, представляваща неплатена цена за ползвана електрическа енергия в периода от 15.07.2017година до 14.09.2018 година; 37.08 /ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛЕВА И ОСЕМ СТОТИНКИ/ лева, представляваща мораторна лихва за забава на главницата за периода от 16.09.2017 година до 09.11.2018 година, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението /19.11.2018г./ до изплащане на вземането, за които суми е била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение № 2118/22.11.2018 година по ч.гр.дело № 1402/2018 година описа на Районен съд – П..

ОСЪЖДА А. В. К., ЕГН *, с постоянен и настоящ адрес град П., ул.“Я.“ № ***
да заплати на "Ч. Е. Б." , Булстат ***, със седалище и адрес на
управление: Г., п.к. ***, район М., бул.”Ц. Ш.” №***., Б. М., Б. Ц.,
със законен представител Л.В., гражданин на Република Ч., личен номер
*** и К.К., гражданин на Република Ч., личен номер ***, чрез пълномощник Адвокатско съдружие „С., Д. и партньори”,
рег. в САК на основание чл.52 от ЗА с Протокол от 09.06.2009г., БУЛСТАТ
***, със съдебен адрес за призоваване – град С., бул.”Ц.Б.” № ***, вх.***,***, ап.***, тел.: *** ,факс: *, e-mail:*** – представлявано от А. Д., ЕГН * сторените разноски в заповедното производство в размер на 25.00 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ лева, заплатена държавна такса за образуване на делото и 58.00 /ПЕТДЕСЕТ И ОСЕМ/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение, както и сторените разноски в исковото производство в размер на 75,00/седемдесет и пет/ лева държавна такса и 87,00 лева адвокатско възнаграждение, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК.

Препис от решението да бъде връчен на страните.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Б., в двуседмичен
срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :
/Д.Х./