Протоколно определение № 195

към дело: 20191230101260
Дата: 07/30/2019 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

СЪДЪТ, с оглед изявлението на молителката, че оттегля депозираната молба за
защита, счита, че е налице хипотезата на чл. 232, изр. 1 ГПК във вр. с 1 от
ЗР на ЗЗДН. Ето защо и производството по настоящото дело следва да бъде
прекратено, а издадената заповед по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН – отменена. Поради
последното и по аргумент от разпоредбата на чл. 11, ал. 3, предл. 2 ЗДДН
дължимата държавна такса за настоящото производство, която е в размер на 25
лева, следва да бъде възложена в тежест на молителката.

Ръководейки се от изложеното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И № 195/30.07.2019 г.

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1260/2019 г. по описа на Районен съд –
гр. Петрич, на основание чл. 232, изр. 1 ГПК във връзка с 1 от ЗР на ЗЗДН,
поради оттегляне на молбата за защита с вх. № 3348 от 16.07.2019 г., подадена
от Ж. Б. Х., с адрес в гр. П., ул. „Я.“ № 94, ЕГН *, против Я. Т. И., с адрес в гр. П., ул. „Я.“ № 94, ЕГН *.

ОТМЕНЯ заповед за незабавна защита по чл. 18, ал. 1 от Закона за защита от
домашното насилие, издадена на 16.07.2019 г. по настоящото дело, въз основа на
постановеното по същото Определение № 1671 от 16.07.2019 г.

ЗАДЪЛЖАВА молителката Ж. Б. Х., с адрес в гр. Петрич, ул. „Явор“ № 94, ЕГН *, в
едноседмичен срок, считано от днес, на основание чл. 11, ал. 3, предл. 2 ЗЗДН,
да внесе по сметката на Районен съд – гр. Петрич държавната такса, дължима за
настоящото производство, възлизаща на 25 лв., като УКАЗВА на същата, че при
неизпълнение на това ѝ задължение срещу нея ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на посочената сума.

Протоколното определение за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес и за двете страни, с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Б.

Препис от същото, след влизането му в сила, да се изпрати на Началника на РУ на
МВР – гр. П., за сведение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 14:36 ч.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: