Решение № 685

към дело: 20191230200711
Дата: 10/31/2019 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание


Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Л. БЪЛГАРИЯ Е., ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], Столична община, район В., [улица], представлявано от Б. С., чрез пълномощника А. Б. В., против Наказателно постановление № 426819-F428534 от 08.04.2019 г., издадено от Началник на сектор „Оперативни дейности“ в ЦУ на НАП – [населено място], с което, за извършено административно нарушение по чл. 41, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на основание чл. 185, ал.2, във вр. чл. 185, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност на търговеца е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 500 /петстотин/ лева.

Жалбоподателят иска отмяна на процесното наказателно постановление по съображения, изложени в жалбата. В съдебно заседание, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

Въззиваемата страна, редовно призована, също не се представлява от процесуален представител, представят писмено становище.

За РП – П., призовани в качеството й на заинтересована страна, представител не се явява и не изразява становище по жалбата.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства, подробно описани в протоколите от проведените с.з.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

На 09.10.2018 г. служители на ЦУ на НАП – свидетелите З. Н. и С. Д. извършили проверка в търговски обект – Бензиностанция Б103, находяща се [населено място] – изхода за Кулата, стопанисвана от Л. БЪЛГАРИЯ Е., ЕИК[ЕИК]. При проверката установили, че в обекта е въведено в експлоатация и функционира фискално устройство – модел KONTO B. KL /D1/ с ИН на ФУ DТ637927 и ФП 02637927 с Р. № на ФУ в НАП № 3934075/14.06.2018г. При представяне на книгата за дневните финансови отчети проверяващите установили, че в книгата за ДФО за 2018г., за монтираното и въведеното в експлоатация в обекта ФУ липсва съкратен месечен отчет на фискална памет за м. септември на страницата за датата на последния ден от периода 01.09.2018г. – 30.09.2018г. Управителят на търговския обект - Р. А. Т., присъствал по време на проверката обяснил, че отчета за м. септември 2018г. не се намира в касовата книга, т.к. е изпратен към счетоводството.
За извършената проверка е съставен протокол за извършената проверка от 09.10.2018г.
На 20.10.2018 година в сградата на ЦУ на НАП – С. е съставен и АУАН № F428534 от 20.10.2018г. срещу Л. БЪЛГАРИЯ Е., ЕИК[ЕИК] за констатирано административно нарушение по чл. 41, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. При съставянето на акта присъствал представител на търговеца, на когото акта бил връчен лично и срещу подпис , като последният не отразил възражения по акта. Възражения не постъпили и в законоустановеният тридневен срок за това.
Въз основа на така съставения АУАН, на 08.04.2019 г. административнонаказващия орган издал атакуваното НП № 426819-F428534, с което за административно нарушение по чл. 41, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на основание чл. 185, ал.2 във вр. чл. 185, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност наложил на търговеца наказание "имуществена санкция" в размер на 500 /петстотин/ лева.
От показанията на свидетеля З. Н. се установява, че на 09.10.2018 година е извършена проверка на обект – бензиностанция, находяща се в [населено място], на изхода на Кулата. При проверката инспекторите установили, че в книгата за дневни финансови отчети не се съхранява финансовия отчет за м. септември 2018г. Свидеттелката посочва: „Всички финансови отчети се пазеха, но не се съхраняваха в книгата залепени, бяха в счетоводителя“.
Свидетелят С. Д. също установява с показанията си, че при извършената проверка на бензиностанция на Л., находяща се на изхода за [населено място] за Кулата е установено, че не се съхранява финансовия отчет за м. септември 2018г. в книгата за финансови отчети.
По същество обстоятелството, че финансовия отчет за м. септември 2018г. не се съхранява в книгата за ДФО не се оспорва и от търговеца /вж. жалба, т. 3/, както и се потвърждава и от писмените обяснения на управителя на бензиностанцията Р. Т. /л. 23/, че „отчета е изпратен в счетоводството“

При така установената по – горе фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че Л. БЪЛГАРИЯ Е., ЕИК[ЕИК] правилно и законосъобразно е санкциониран за нарушение по чл. 41, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

При служебната проверка на административнонаказателната процедура, съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения, които да са причина за отмяна на атакуваното наказателно постановление. Спазени са процесуалните срокове при издаване на акта и наказателното постановление, спазен е тримесечният срок от откриване на нарушителя до съставяне на АУАН, съгл. чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, спазен е и шестмесечния срок от съставяне на акта до издаване на НП, съгл. чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. На следващо място, фактическата обстановка е била напълно изяснена, поради което липсва нарушение на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН или друга разпоредба, уреждаща процесуални правила.
На базата всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът счита, че правилно, както актосъставителя, така и наказващият орган са квалифицирали поведението на дружеството като нарушение на посочените разпоредби на чл. 41, ал. 2 от специалната Наредба № Н-18 на МФ. Посочените норми гласят, че лицето, което извършва продажби в търговски обект в 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година е длъжно да отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период, а отчетите следва да се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.
В конкретния случай от доказателствата по делото се установява категорично, че жалбоподателят, като извършващ търговска дейност в обект –бензиностанция, не е изпълнил задължението си по чл. 41, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. да отпечата в рамките на законовия седемдневен срок след изтичане на месец септември 2018 г. съкратен месечен отчет за месеца и да го остави за съхранение в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство в обекта на страницата за датата на последния ден от периода. Ето защо е правилен извода на актосъставителя и издателя на наказателното постановление, че с поведението си, изразило се в бездействие, жалбоподателя е допуснал осъществяването на нарушението посочено в разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Наредбата.
Доколкото се касае до нарушение, осъществено от търговец, в случая не следва да се разглежда въпросът за вината, тъй като неговата отговорност е обективна такава.
Законосъобразно е било наложено административно наказание на основание чл. 185, ал.2 вр. с ал.1 от ЗДДС, предвиждащо наказание имуществена санкция от 500 до 2000 лева за лице, което наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане /извеждане/ от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на фискалните устройства. При определяне размера на наложеното наказание имуществена санкция е взето под внимание, че не се е установило нарушението да води до не отразяване на приходи. В настоящия казус имуществената санкция е определена в законоустановения минимум, поради което съответства на целите на административното наказване и обществената опасност на деянието.
Не се установяват основания да се приеме, че в случая е налице маловажен случай на административно нарушение. В тази насока съдът съобрази характера на нарушените обществени отношения, както и факта, че нарушението засяга финансовата дисциплина на търговците. Изложеното мотивира съдът да приеме, че така издаденото наказателно постановление е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Петричкият районен съд

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 426819-F428534 от 08.04.2019 г., на Началник сектор „Оперативни дейности“ в ЦУ на НАП – [населено място], с което на Л. БЪЛГАРИЯ Е., ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], Столична община, район В., [улица], представлявано от Б. С., за извършено административно нарушение по чл. 41, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на основание чл. 185, ал.2, във вр. чл. 185, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 500 /петстотин/ лева

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок, считано от съобщаването на страните, пред Административен съд – Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: