Протоколно определение № 622

към дело: 20151230200896
Дата: 09/04/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

1. Обвиняемият И. Д. Х. се признава за ВИНОВЕН в това, че:
На 23.08.2015 година около 05.35 часа в [населено място], по ул.Б. е управлявал лек автомобил марка Рено- модел 5 с регистрационен номер Е 78 63 ВА, собственост на Д. И. Х. от [населено място], с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.57 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 30/ 27.06.2001 година за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства- с химическа експертиза № 616/27.08.2015г на НТЛ-ОД на МВР-гр.Б.-престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК.

2.За извършеното от обвиняемият И. Д. Х. престъпление на основание с чл.381 от НПК, във връзка с чл.343 б ал.1 от НК и във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б. Б от НК и чл.42 а от НК и чл.42б ал.1 и ал.2 от НК му се налага наказание Пробация, като съвкупност от първите две задължителни пробационни мерки за контрол и въздействие:

- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред П. служител или определено от него длъжностно лице за срок от 7/седем/месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с П. служител за срок от 7/седем/ месеца.

На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК на обвиняемия И. Д. Х. се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8/осем/ месеца.

На основание чл.59 ал.4 във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК от определеното наказание “Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 месеца приспада времето, през което обвиняемият Х. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 23.08.2015г.

3. От деянието няма причинени имуществени вреди.

4. По делото няма приобщени веществени доказателства.

5. Сторените по делото разноски в размер на 45/четиридесет и пет/лева, представляващи възнаграждение на вещото лице-химик по изготвената химическа експертиза-Протокол №616/27.08.2015г., да се заплатят от обв. И. Д. Х. по сметка на ОД на МВР-Б..


С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ОБВИНЯЕМ:


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 622 / 04.09.2015г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело № 896 /2015 г. по описа на Районен съд [населено място].

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по настоящето Н. Дело.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: