Решение № 8568

към дело: 20201230100746
Дата: 10/21/2020 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Мотивиран от горното и на основание чл.49, ал.1 и чл.53 СК, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между съпрузите М. М. Я., ЕГН * и Й. Т. Я., ЕГН *,
сключен на **.**.**** година в гр.П., за който е съставен акт за граждански
брак № ***/**.**.**** година по описа на длъжностното лице по гражданското
състояние при община П. поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.
ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на М. М. Я., ЕГН * – Н.
ОПРЕДЕЛЯ окончателен размер на държавната такса по иска за развод в размер на 25.00 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ лева, заплатени от М. М. Я. при депозиране на исковата молба в съда.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Б. в двуседмичен
срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: