Решение № 128

към дело: 20151230100072
Дата: 05/08/2015 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание


Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.49 СК,
Петричкият районен съд
Р Е Ш И:
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 49, ал. 1 от СК гражданския брак между Й.
Г.К., ЕГН:**** от с.Б., общ.П. и Р.Б.К., ЕГН: *****, сключен на ***г. в с. Г., общ.
П., за което обстоятелство е съставен Акт за сключен граждански брак №
****г.
На основание чл. 49 ал.3 от СК съдът не се произнася относно вината за
разстройството на брака.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Б.,
общ. П. съвместно и на двамата съпрузи, като ищецът Й.Г.К., ЕГН *** - да ползва втория етаж от семейната къща, а ответницата - първия етаж от семейната къща, като за общо ползване между страните останат кухнята на първия етаж, банята и тоалетната.
След прекратяването на брака съпрузите не си дължат издръжката помежду си.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 72 от 2015 г., по описа на РС-Петрич
в частта, с която се иска след прекратяването на брака съпругата да възстанови
предбрачното си фамилно име - Т., на основание чл. 53 от СК, като ОСТАВЯ
БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ същото, поради процесуалната му недопустимост.
ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева, от
която сума - 25 /двадесет и пет/ лева платени от Й.Г. К.,ЕГН:**** от с.Б., общ.П. при предявяване на исковата молба

ОСЪЖДА ответницата Р.Б.К., ЕГН:**** от с.Б., общ.П., да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща държавна такса.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на
страните, пред Окръжен съд - Благоевград.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
082A40BEBA4B6309C2257E5E002F820E.rtf